« Tagasi

Viti küla Aiba tee 12 üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 29 algatati detailplaneeringu koostamine Viti külas Aiba tee 12 (katastritunnus 19801:001:0192) maaüksusel ja lähialal ja otsusega nr 30 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks tootmismaast elamu- ja ärimaaks ning ehitusõiguse määramine üksikelamu ja autoremondi töökoja ning neid teenindavate abihoonete püstitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsuteede ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Planeeritav ala, suurusega u 0,94 ha, paikneb Viti külas, ümbritsetuna Lehtmaa (katastritunnus 19801:001:0493) maatulundusmaa katastriüksusest.

Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Harku Vallavolikogu (aadress Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu, Harjumaa); koostamise korraldaja Harku Vallavalitsus (aadress Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu, Harjumaa); koostaja on OÜ Hirundo (äriregistrikood 11220970; Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Sõpruse pst 218-13, 13416; taimi.kirs@gmail.com).

Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik, kuna planeeringu lahenduse kontekstis ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid olulisi negatiivseid mõjusid keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Harku valla üldplaneeringut.

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse ja algatamiseks esitatud dokumentidega ning on võimalik tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses aadressil kaart.harku.ee/DP/140227_7/avalik.