« Tagasi

Veebruarikuust kehtivad uued eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

27. jaanuari istungil võttis Harku vallavolikogu vastu määruse nr 5 "Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks", millega kehtestati uued eluasemekulude piirmäärad Harku vallas toimetulekutoetuse määramiseks. Uusi piirmäärasid rakendatakse juba veebruarikuu toimetulekutoetuste määramisel.

 

Toimetulekutoetuse määramist ja maksmist reguleerib sotsiaalhoolekande seadus. See on isikute iseseisvat toimetulekut soodustav ajutine abimeede, millega leevendatakse abivajavate isikute või perekondade materiaalset puudust.

 

Kellel on õigus toetusele?

 

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

 

Toimetulekupiir

 

Toimetulekupiiri kehtestab Riigikogu igaks eelarveaastaks riigieelarvega ja see on summa, mis pärast eluasemekulude katmist peab inimesele kätte jääma muude kulutuste jaoks. 2022. aasta toimetulekupiir on 150 eurot.

 

 • Üksi elava isiku või perekonna esimese liikme toimetulekupiir on 150 eurot.
 • Alaealise lapse toimetulekupiir on 180 eurot.
 • Perekonna iga järgneva täisealise liikme toimetulekupiir on 120 eurot.
   

Keda loetakse perekonnaliikmeteks?
 

Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks samas eluruumis elavaid ühise majapidamisega:
 

 • abielus või abieluga sarnanevas suhtes olevaid isikuid;
 • esimese ja teise astme alanejaid ning ülenejaid sugulasi;
 • muid isikuid, keda seob ühine kodune majapidamine.

 

Toetuse taotlemine ja vajalikud dokumendid
 

Toimetulekutoetuse taotlemiseks jooksva kuu eest tuleb taotlejal või tema perekonnaliikmel isiklikult pöörduda hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks sotsiaal- ja tervishoiuosakonda. Taotleja täidab vormikohase avalduse, kuhu märgib toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate isikute nimed, nende isikukoodid ja sotsiaalsed seisundid.
 

Taotlusele tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad:

 

 • isikut, sh perekonnaliikmete isikuid (esmakordsel taotlemisel; sünnitunnistus, ID-kaart);
 • üle 16-aastaste pereliikmete õppimist (esmakordsel taotlemisel; õpilastel kehtiv õpilaspilet või koolitõend);
 • isiku arvelduskontot, kuhu taotleja soovib toetuse summa kandmist;
 • üksi elava isiku või perekonnaliikmete eelmisel kuul saadud netosissetulekuid (kui sissetulekut ei ole võimalik dokumentaalselt tõendada, kinnitab taotleja seda oma allkirjaga);
 •  makstud elatise suurust, elatise saamist või elatise sissenõudmist;
 •  eluruumi kasutamise õigust (juhul kui soovitakse, et toetuse määramisel võetakse arvesse ka eluasemekulud);
 • jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluasemekulusid (korteriühistu arve jm);
 • eelmisel kuul hüvitatud eluasemekulude tasumist;
 • üksi elava või perekonnaliikmete eelmise kuu pangatehinguid ja esmakordsel taotlemisel taotlemisele eelneva kuue kuu pangatehinguid (väljavõte kõikidest pangakontodest).

 

Kui toimetulekutoetust taotletakse esimest korda, esitab taotleja kirjaliku loetelu enda ja oma perekonna kasutuses või omandis olevatest järgmistest esemetest:
 

 • kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid;
 • sõidukid liiklusseaduse tähenduses;
 • väärtpaberid väärtpaberituru seaduse tähenduses.
   

Sissetulekute arvestamine
 

Eelmise kuu netosissetulekuks loetakse eelmisel kalendrikuul saadud sissetulek või põhjendatud juhtudel taotluse esitamisele eelnenud 30 kalendripäeva jooksul saadud sissetulek.
 

Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud, arvestades kehtestatud piirmäärasid ja elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi või perekonnaliikmete arvu.

 

 

UUED PIIRMÄÄRAD

 

Eluasemekulu liik

Uued eluasemekulude  piirmäärad 1. veebruarist 2022

üür

kuni 9 eurot 1 m2 kohta kuus

korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulud 

kuni 3 eurot 1 m2 kohta kuus

 

korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse           

kuni 3 eurot ja 50 senti 1 m2 kohta kuus

veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus

kuni 25 eurot ühe elaniku  kohta kuus

kaugküttega eluruumi puhul kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või

kütuse maksumus

kuni 8 eurot 1 m2 kohta kuus

kaugkütteta eluruumi (puidu-, gaasi-, elektriküttega, sh kombineeritud või muu

küttega eluruum) puhul kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse

maksumus

 

kuni 10 eurot 1 m2 kohta kuus

 

elektrienergia tarbimisega seotud kulu

 

kuni 50 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 25 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus

 

tarbitud majapidamisgaasi maksumus

      

 

kuni 50 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 15 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus

maamaksukulu      

 

kuni 0,30 eurot 1 m2, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune  pind

 

hoonekindlustuse kulu

 

kuni 0,50 senti 1 m2 kohta kuus

 

olmejäätmete veo tasu

kuni 8 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 4 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus

 

 

 

Toimetulekutoetus määratakse jooksvaks kuuks, tagasiulatuvalt toetust ei määrata ega maksta, samuti ei arvata varem tekkinud eluasemekulude võlgnevust jooksva kuu eluasemekulude hulka ja seda ei kaeta toimetulekutoetuse arvelt.

 

Lisainfot küsi vallavalitsuse ametnikelt: Jelena Mosin, e-post jelena.mosin@harku.ee või Ene Lehistelt, e-post ene.lehiste@harku.ee.

 

TIIA SPITSÕN, sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja

 

 

Toimetulekutoetuse avalduse vormi leiad SIIT