TÖÖPAKKUMISED

« Tagasi

Harku Vallavolikogu kantselei kuulutab välja kantselei juhataja konkursi

Harku Vallavolikogu kantselei võtab tööle kantselei juhataja

Tööülesanded:

 • vallavolikogu istungite ja eestseisuse koosolekute ettevalmistamise ja läbiviimise korraldamine kooskõlastatult vallavolikogu esimehega;
 • vallavolikogu istungite protokollimine, helisalvestise ja vajadusel internetiülekande tegemise korraldamine, vallavolikogu määruste ja otsuste vormistamine;
 • peab arvestust volikogu menetlusse esitatud määruste, otsuste eelnõude ning muu dokumentatsiooni osas ning tagab nende avalikustamise, süstematiseerimise ja säilitamise;
 • koos vallavolikogu komisjonide esimeestega komisjonide koosolekute ettevalmistamine, komisjonide tehnilise teenindamise tagamine ja komisjonide töö avalikustamine;
 • korraldab vallavolikogule adresseeritud elanike teabenõuete, märgukirjade, selgitustaotluste ja avalduste läbivaatamist, vajadusel vastamist ning elanike vastuvõttu;
 • nõustab vallavolikogu liikmeid, volikogu esimeest, komisjone, fraktsioone ja vallavolikogu õigusaktide eelnõude esitajaid;
 • arvamuse andmine vallavolikogu õigusaktide ja muude otsuste ning dokumentide eelnõude vastavuse kohta seadustele ja normitehnika nõuetele ning ettepanekute tegemine eelnõude vastavusse viimiseks seaduste ja nõuetega;
 • korraldab vallavolikogu kohtus esindamist;
 • koostab kantselei eelarve projekti ja täidab kinnitatud eelarvet;
 • kindlustab kantselei teenistujate töö organisatsioonilise, tehnilise ja majandusliku tagamise;
 • valdab, kasutab ja käsutab kantselei valitsemisele antud vallavara;
 • täidab andmekaitsespetsialisti ülesandeid;
 • täidab teisi talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus (õigusteadused);
 • eesti keele oskus nii kõnes kui kirjalikult;
 • soovituslikult vene või inglise keele oskus;
 • arvutioskus;
 • varasem töökogemus sarnasel ametikohal;
 • avaliku halduse, kohaliku omavalitsuse korralduse ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • andmekaitsega seotud õigusaktide tundmine.

Omalt poolt pakume:

 • konkurentsivõimelist töötasu;
 • huvitavat ja mitmekesist tööd;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • täiendkoolitusi;
 • hüvitist alates teisest haiguspäevast.

Kandideerimiseks

Lisainfo telefonil 5683 3656 või e-posti aadressil merili.sikk@harku.ee.

Edastage motivatsioonikiri ja elulookirjeldus (CV) hiljemalt 27. juuliks e-posti aadressil merili.sikk@harku.ee.