ÜF veemajandusprojekt

OÜ Strantum ehitab ÜF veemajandusprojekti raames välja ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustikud Vääna-Jõesuu, Suurupi ja Viti piirkondades ettenähtud mahus kuni kinnistu liitumispunktini. Kinnistusiseste torustike projekteerimine ja ehitus jääb kinnistuomaniku ülesandeks. Kinnistu torustikud rajatakse vastavalt OÜ Strantum poolt väljastatavatele tehnilistele tingimustele ja kooskõlastatud liitumisprojektile.

 

Märtsiks 2014 valmis põhiosa Vääna-Jõesuu ja Viti torustikest ning elanikel on võimalus liitumisega seotud tegevused lõpule viia esitades taotlus, mille vormi leiab OÜ Strantum kodulehelt. Liituja ja OÜ Strantumi tegevused ÜF veemajandusprojekti raames rajatud ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni torustikega liitumisel on kirjeldatud OÜ Strantum kodulehel:http://strantum.ee/?vesi=uhisveevargi-ja-kanalisatsiooniga-liitumine

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OÜ Strantumi ja vee erikasutajate (aiandusühistute) veeteenuse hinnavõrdlus

 

Augustis toimus Harku vallamajas Keskkonnaameti, Harku Vallavalitsuse ja Harku valla vee erikasutajate (aiandusühistud, MTÜ-d, ettevõtted) kohtumine, kus selgitati valla vee erikasutajatele vee erikasutuslubade väljastamise lõpetamise ning Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames rajatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga (ÜVK-ga) liitumise vajadust. Kolmepoolsel kohtumisel tõid valla vee erikasutajad välja ühe vastuargumendina ÜVK-ga liitumisele OÜ Strantumi oluliselt kõrgema veehinna võrreldes nende senise veehinnaga. Kohtumisel lepiti kokku, et vallavalitsus koostab veehindade võrdluse, kus kõrvutatakse valla veeoperaatori OÜ Strantumi ja vee erikasutusloaga vee tarbimise hinnad. Vallavalitsuse veespetsialisti Ergo Eesmaa hinnavõrdluse põhjal ilmneb, et erinevalt kohtumisel kõlanud arvamusest on 1m3 vee hind OÜ Strantumil aiandusühistute veeteenuse hinnast odavam. Aiandusühistute veeteenuse hinnaks, mis sisaldab ka nõuetekohast reovee äravedu, kujuneb veespetsialisti arvutuste kohaselt 5,145 €/m3 ja OÜ Strantumi vee- ja kanalisatsiooniteenuse tasu füüsilisele isikule on 3,372 €/m3.

„Aiandusühistute veeteenuse hinnaarvestuse aluseks võtsime praegu kehtiva vee erikasutusõiguse tasumäära, elektrienergia tasu ning reovee väljaveo maksumuse," rääkis veespetsialist veehinna arvutamise lähtekohtadest. Ta lisas selgituseks, et reovee väljaveo maksumus põhineb kolmel võrdsetel alustel võetud pakkumusel, kus pakkumuse eelduseks oli Harku valla piirkonnas asuv 8 m3 suurune mahuti, mis on ette nähtud ka Harku Vallavalitsuse väljastatavates projekteerimistingimustes. Kõigis kolmes pakkumuses oli reovee väljaveo teenuse hinnaks 40 € korra eest, mis teeb ühe kuupmeetri väljaveetava reovee hinnaks 5 €. Elektrienergia tasu määramisel võeti aga aluseks ühe Harku vallas asuva aiandusühistu 2015. a II kvartali välja pumbatud põhjavee kogus, mis jagati proportsionaalselt elektrienergia tasuga samas kvartalis. „Eeldusel, et aiandusühistutes täidetakse keskkonnanõudeid ega immutata reovett pinnasesse, kujunebki sealseks veeteenuse tegelikuks hinnaks 5,145 €/m3," võttis Eesmaa veeteenuse hinna kujunemise tagamaad lühidalt kokku.

OÜ Strantumi vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind on kujundatud vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele, tagades muu hulgas ka vee-ettevõtja põhjendatud tegevuskulude katmise, investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks, keskkonnanõuete täitmise, kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmise, põhjendatud tulukuse investeeringult ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise. Konkurentsiameti poolt kinnitatud vee- ja kanalisatsiooniteenuse tasu füüsilisele isikule on 3,372 €/m3 .

Seega näitavad veespetsialisti arvestused, et aiandusühistute veeteenuse hind kujuneb tegelikkuses valla veeoperaatori Strantum OÜ vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnast kallimaks, kui täita kõiki ette nähtud keskkonnanõudeid. Siinjuures ei ole aiandusühistute veeteenuse hinna arvestusse kaasatud torustike avariitööde ning vajalike seadmete väljavahetamise maksumust, mis tihtipeale tuleb aiandusühistute veeteenuse tarbijal eraldi juurde maksta.

Kuni tuleva aasta 31. oktoobrini antakse veel välja nõusolekuid vee erikasutusloa väljastamiseks neis Harku valla piirkondades, mis on nüüdseks kaetud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Vee erikasutuslubade väljastamine lõpetatakse seega pärast 31. oktoobrit 2016 Suurupi, Muraste, Viti ja Vääna-Jõesuu külade vee erikasutajatele. Vee erikasutusluba ei ole vaja, kui vee erikasutaja tarbib ööpäevas alla 5 m³ põhjavett ning vee tarbimist saab jätkata nii nagu varemgi. Kui aga ööpäevane põhjavee kasutamise kogus on suurem kui 5 m3, oleks nende piirkondade elanikel kõige mõistlikum liituda Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Piirkonnas, kus on välja ehitatud Harku valla ühisveevärk ja -kanalisatsioon, on Keskkonnaamet eraldanud vajaliku põhjaveevaru OÜ Strantumile kui valla veeoperaatorile, sest omavalitsusel on seadusest tulenev kohustus tagada valla elanikele veevarustus ja kanalisatsioon.

Tehtud hinnavõrdluse ja hinnavõrdluse seletuskirjaga saab lähemalt tutvuda järgmistelt linkidelt.

Veeteenuse hinnavõrdlus

Veeteenuse hinnavõrdluse seletuskiri