Ühistransport

17.06.20

Valla ühistransporti korraldab Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus.

Kontakt

 

  Telefon  E-post: Koduleht
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus 640 6780 info@ytkpohja.ee www.ytkpohja.ee
Sõidukaartide taotlemine 600 3869  Kadri.Kelgo@harku.ee  
Valla siseliinide vedaja (GoBus AS) 12012 https://gobus.ee
Lääne 2 vedaja SEBE AS 602 2555 harjuinfo@sebe.ee www.sebe.ee

 

Sõiduplaanid on nähtavad www.peatus.ee 

 

Valla siseliinide (õpilasliinid) sõidugraafikud: H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10
 

Sõidusoodustused õpilastele

Kõigile põhi-, keskharidust või tasemeõppes kutseharidust omandavatele õpilastele on siseliinidel ja maakonna avalikel liinidel sõitmine tasuta. Tasuta saavad sõita õpilased, kellel on elektrooniline õpilaspilet või ühiskaart, millega sõit valideerida.

Kuna 1. juulist kehtib Harjumaa avalikel bussiliinidel nulleurone piletihind kuni 19-aastastele noortele, siis 20-aastastel ja vanematel üldhariduskoolis või põhikooli baasil kutsekoolis õppivatel õpilastel tuleb esitada vastavasisuline avaldus. Kõigil (sh alla 20-aastastel õpilastel) põhi- või keskharidust või tasemeõppes kutseharidust omandavatel õpilastel tasuta sõiduks ühistranspordi avalike rongiliinidega esitada avaldus valla veebilehe kaudu.

Tasuta sõidu õiguse eelduseks on õpilase rahvastikuregistrijärgse elukoha paiknemine Harku vallas. Tasuta sõitu saab taotleda kooli ja elukoha vahelisel marsruudil.

Ühistranspordi uudised

« Tagasi

Probleemid valla siseliini bussidega

Harku Vallavalitsusele ja MTÜ-le Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus (edaspidi ÜTK) esitati jaanuari keskpaigas mitmeid pretensioone seoses siseliinibusside tehnilise korrasoleku ning busside graafikus püsimise kohta.

Tulenevalt vallavalitsuse ja elanike rahulolematusest viisid ÜTK palvel 30. jaanuaril Maanteeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad läbi terve päeva kestva kontrollreidi väidetavate rikkumiste väljaselgitamiseks. Seda kajastati eile, 4. veebruaril ka Eesti Televisiooni saates "Aktuaalne kaamera".

Meile teadaolevalt on 31. jaanuaril ja 1. veebruaril valla siseliinid liikunud tõrgeteta. Samuti ei ole antud kuupäevadel laekunud vallale ega ÜTK-le kaebusi. 4. veebruaril oli liini H10 väljumise hetkel hilinemine 10 minutit.

Siseliinide korraldus ja pädevus järelevalveks

Harku valla H-liinide (siseliinide) korraldus on vastavalt volikogu otsusele haldusülesandena delegeeritud MTÜ-le Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus (ÜTK), kes on selle alusel läbi viinud siseliinide riigihanke ja sõlminud hankelepingu ettevõttega ATKO Liinid OÜ.

Tulenevalt ühistranspordiseadusest on ÜTK pädevuses teostada järelevalvet ainult avaliku teenindamise lepingus sätestatud nõuete täitmise vallas (nt bussi peal olevad logod, sõidukites olev teavitus, liinide numbrid, iste- ja seisukohtade arv, piletimüügiseadmete olemasolu/kasutamine, sõidugraafikutest kinnipidamine).

Sõidukite tehnilise järelevalve teostamise õigus ÜTK-l ning ka kohalikul omavalitsusel puudub ja see on Maanteeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti pädevuses.

30. jaanuari kontrollreidi tulemused

Reedel, 1. veebruari õhtul jõudis meieni ka väidetavate rikkumiste üle järelevalvet teostanud Maanteeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti kontrollreidi esialgsed tulemused, mille alusel leidsid mitmed rikkumised ka kinnitust. Tulenevalt kontrollreidi tulemustest alustati möödunud nädalal (Maanteeamet ning Politsei- ja Piirivalveamet) väärteomenetluste ning (ÜTK) hankelepingu rikkumiste menetlustega.

Praegu on menetlused pooleli, mistõttu ei saa veel lõplikku otsust edasiste sammude kohta öelda. Küll aga lubame, et vastavalt rikkumiste astmetele järgnevad ka sanktsioonid.

Probleeme on liinivedajaga olnud ka varem – kogu lepingu vältel on liinivedajale rikkumiste tõttu rakendatud vastavalt lepingule ka rahalisi sanktsioone. Need on vedaja ÜTK-le tasunud.

Kuigi sügisel läbiviidud kontrolli tulemused ei ole andnud alust lepingu lõpetamiseks, oleme viimase kontrolli esialgsete andmetega tutvudes seisukohal, et lepingu ennetähtaegne lõpetamine on ainuõige samm.

Selgub lähinädalatel

Tulenevalt riigihangete seadusest, menetlustest ja sõlmitud hankelepingust ei ole võimalik otsust langetada üleöö.

Vallavalitsuse soov ja huvi on, et meie valla elanikele pakutakse kvaliteetset teenust. 1. veebruaril kohtusid vallavalitsuse esindajad ka ÜTK juhiga, keda teavitasime, et menetluste lõpuni jõudmise korral ning piisavate õiguslike aluste olemasolul soovime praeguse liinivedajaga lepingu lõpetada enne tähtaega.

Lepingu lõpetamise õigus on ÜTK-l. Konkreetse otsuseni loodame koostöös ÜTK-ga jõuda lähinädalatel.

Küll aga tekib sellega seoses oht, et siseliinide toimimine võib katkeda. Otsime sellele olukorrale lahendusi ja loodame elanikelt siseliinide stabiilsuse saabumiseni mõistvat suhtumist.

Vallavalitsus ja ÜTK vabandavad kõigi laste ning lapsevanemate ees, kes on pidanud kannatama puuduliku bussitransporditeenuse tõttu.

Kõige operatiivsemalt saab bussiliinide hilinemiste kohta lisainformatsiooni bussifirma ATKO Liinide infotelefonil 641 8218 ja e-posti aadressil grete.alviste@atko.ee. Samuti on oluline, et ühistranspordiga seotud teave jõuaks kohe ka kas Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusesse (info@ytkpohja.ee) või Harku Vallavalitsusse (harku@harku.ee). Juhul, kui näete liinil sõitmas tehniliselt mittekorras bussi, helistage esimesel võimalusel hädaabinumbril 112.

Erik Sandla
Vallavanem