Uudised ja teated

« Tagasi

Aasta 2020 eelarve on kinnitatud

Harku vallavolikogu kinnitas enne jõule Harku valla eelarve, mille tulude maht on 34,7 miljonit eurot, millest põhitegevusega teenitakse 28,2 miljonit, laenatakse 5 miljonit ja likviidset vara võetakse kasutusse 1,3 miljonit eurot.
 
Tulumaksu laekumist kavandatakse eelarvesse 20,8 miljonit eurot, mis on 7,8% rohkem, kui laekus 2019. aastal, ja maamaksu laekumist 1,3 miljonit eurot, mis ei ole võrreldes varasema aastaga kasvanud. Riigieelarvest eraldatakse Harku vallale 4,8 miljonit eurot, mis on 6% rohkem kui 2019. aastal. Vahenditest kasutatakse põhitegevuseks 23,2 miljonit, investeeringuteks 9,8 miljonit ja võetud laenude tagasimaksmiseks 1,4 miljonit eurot.
 
Põhitegevuse kuludest ligi 15 miljonit eurot ehk 64,5% kasutatakse hariduse, 2,3 miljonit eurot ehk 10% sotsiaalsfääri, 1,4 miljonit eurot ehk 6% vallamajanduse ja 1,6 miljonit ehk 7% valitsemise korraldamiseks. Teiste valdkondade käigus hoidmiseks on valla eelarves kavandatud vähem vahendeid.

Üldised valitsemissektori teenused

Selles eelarveosas arvestatakse vallavalitsuse ja -volikogu kulusid, samuti reservfondi ja osalemist erinevates ühendustes. 2020. aastast hakkab vallavalitsuses tööle IT-osakond, kuna asjaajamine liigub üha enam internetti. Kavas on parandada volikogu istungite internetis ülekandmise kvaliteeti. Reservfondi suuruseks on kavandatud 286 000 eurot. Neid vahendeid jagatakse aasta jooksul vastavalt volikogu kinnitatud korrale.

Avalik kord ja korrakaitse

Valdkonna eelarve on marginaalne. Sellest saavad toetust elanike turvalisuse ja päästmisega tegelevad ühendused Harku vallas, paigaldatakse videokaamerad ja pakutakse videovalveteenust avalikes kohtades. Tallinna valvetelefon 1345, mille teenust kasutas ka Harku vald, lõpetas aasta algusest tegutsemise.

Majandus

Majandusvaldkonna eelarves kajastatakse maakorralduse, elektrienergia, soojamajanduse, vallateede korrashoiu, ühistranspordi, turismi, arengukavade ja planeeringute koostamise ning valdkonna tegevuste haldamise kulusid. Suurimad muudatused võrreldes 2019. aasta eelarvega on ühistranspordi finantseerimises. Seoses uue vedaja töö alustamisega õpilasliinidel kasvasid ka kulud. Sügisest on kavas ka koolitransport Muraste–Meriküla liinil. Avalikel liinidel jätkab vedu ATKO Grupp seni, kuni kestab kohtuvaidlus Ühistranspordikeskusega. Majandusvaldkonna eelarvest rahastatakse ka teede ehitust – suuremad objektid 2020. aastal on Tabasalus Nooruse tänava pikenduse ja Ranna tee ehituse käivitamine ning Muraste külas Kolmiku tee kergliiklustee ja Meriküla juurdepääsu rajamine. Samuti osaleb Harku vald Lucca ristmiku ehituses koos maanteeameti ja arendajatega. Teede pindamistöid on plaanitud teha Viti, Vääna-Jõesuu, Suurupi, Muraste ja Rannamõisa külades 145 000 euro eest. Türisallu on koostöös elanikega kavas rajada lokaalne katlamaja.

Keskkonnakaitse

Keskkonnakaitse eesmärk on korraldada jäätmemajandust ja teedehoidu ning koordineerida heitveekäitlust. Suurimad väljaminekud on seotud teede suvise ja talvise hooldusega. Töid tellitakse osaühingult Strantum ja selle eest tasutakse veidi üle poole miljoni euro. Külade avalikesse kohtadesse on plaanis hakata rajama jäätmemaju. Seda tehakse koostöös kohaliku kogukonnaga ning pärast seda, kui Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on avanud vastava toetusmeetme. See on ettevalmistamisel. 
 
Heitveekäitluse valdkonnas on kavas rajada sademeveesüsteeme ja lõpetada Strantumi poolt teostatavad veemajandusprojektid Murastes ning Tabasalu ja Rannamõisa piirkonnas. Türisalu piirkonna torustike ehitustööd peaksid algama kevadel ja neid korraldab Lääne-Harju vee-ettevõte, aktsiaselts Lahevesi.

Elamu- ja kommunaalmajandus

Valdkonna eelarve kaudu tagatakse avaliku ruumi hea väljanägemine, rahastatakse tänavavalgustuse, kaasa arvatud jõuluvalgustuse olemasolu, vallale kuuluvate eluruumide, samuti vallamaja haldamist ning korrasolekut. Suuremad ehitused on seotud valgustuse ehitusega. Harku vallavalitsus on esitanud taotluse tänavavalgustuse nüüdisajastamise teise etapi tööde rahastamiseks KIK-ile. Uue valgustuse saavad 2020. aastal kaheksa objekti.

Tervishoid

Eelmisel aastal valmis Tabasalu Tervisekeskus ja valdkonna kulud koosnevad põhiliselt valla käsutusse jäänud ruumide kommunaalkuludest.

Vaba aeg, kultuur, sport

Valdkonna eelarvest rahastatakse kultuuri ja sporditegevust, raamatukogusid, mänguväljakute korrashoidu ja vallalehe väljaandmist. 2020. aastal on kavas ühendada kõik Harku valla kolm raamatukogu, lõpetada Tui pargi rajamine Tabasalus, jätkata traditsiooniliseks saanud ürituste korraldamist, toetada kogukondlikku tegevust Murastes, Vääna-Jõesuus, Kumnas ja Väänas. Valdkonnas töötavate töötajate töötasu tõuseb 5%.

Haridus

Haridus kasutab kõige suuremat osa Harku valla eelarvest. Ligi 15 miljonit eurot kasutatakse lasteaedade ja koolide igapäevaseks käigus hoidmiseks, huvihariduse andmiseks ja teiste omavalitsuse haridusasutustes käivate laste koolituskuludeks, ligi 6 miljonit eurot investeeringuteks. Haridustöötajate palk tõuseb 5%. Alustatakse Tabasalu hariduslinnaku ehitust. Linnak koosneb riigigümnaasiumist, põhikoolist ja saalist, kompleks peab valmima 2021/2022. õppeaastaks. Gümnaasiumi  ehitust rahastatakse riigieelarvest, põhikooli ja saali ehitust  vallaeelarvest. Kogu linnaku eelarveline maksumus on üle 20 miljoni euro. Peale hoonete rajatakse ehituse käigus ka muu infrastruktuur (teed, torustikud, valgustus, side).  Alustatakse Tabasalu ühisgümnaasiumi praeguste hoonete ümberprojekteerimisega muusikakooliks ja progümnaasiumiks, uuendatakse Harku keskuse fassaadi, laiendatakse Vääna tall-tõllakuuri ruume ja alustatakse Muraste koolistaadioni rajamist.

Sotsiaalne kaitse

Valdkonna kulud on kasvanud veel enam kui varasemal aastal. Kui 2019. aastal oli kulude kasv 11%, siis 2020. aastal 18%, kokku 2,4 miljonit eurot. Täie võimsusega peaks tööle hakkama Harku sotsiaalkeskus. Selleks on kavandatud koos investeeringutega valla eelarvest 445 000 eurot. Koos keskuse käivitamisega on plaanis soetada ka transpordivahend, et luua sotsiaaltranspordi teenuse osutamise võimalus Harku vallas. Suurenevad vahendid tugiteenuste osutamiseks, sest teenust vajavate isikute arv kasvab, ligi pool miljonit eurot kasutatakse lastehoiuteenuse eest tasumiseks.
 
Valla eelarve on koostatud selliselt, et sellest saaksid osa kõik vallaelanikud. 2020. aasta 1. jaanuari seisuga on Harku vallas 15 248 elanikku. Kõige rohkem kasvas Tiskre küla elanikkond, 118 elaniku võrra. Kui 20 aastaga on Harku valla elanikkond kolmekordistunud, siis Tiskre küla elanike arv on sama ajaga kasvanud 134-lt 1189-le.
 
VELLO VIIBURG
Abivallavanem