Uudised ja teated

« Tagasi

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 17. veebruaril

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused.
 
Et hajaasustusega piirkonnas elavate inimeste arv püsiks, toetatakse programmist majapidamiste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on kuni 67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, kuni 50% tuleb riigilt ja vähemalt 50% kohalikelt omavalitsustelt.
 
Kuue aasta jooksul, mil programm on toiminud, on Harku vallas toetust saanud kokku 36 majapidamist. Tänu sellele on paremad elutingimused vähemalt 120 vallaelanikul. Kõige rohkem toetati veesüsteemiprojekte, nimelt 19 korral, ja nende projektide käigus on rajatud 13 puurkaevu. Ülejäänud veesüsteemide projektide toetust kasutati salvkaevu rajamiseks ja puhastamiseks, vee pumpamiseks või puhastamiseks ja veetorustiku rajamiseks. Toetatud on ka 15 kanalisatsioonisüsteemi projekti, mille raames on paigaldatud 12 reoveepuhastit või septikut koos imbsüsteemiga ja kolm reovee kogumismahutit. Juurdepääsutee rajamiseks või korrastamiseks on toetust kasutatud kolmel korral.
 
Ent aastad pole vennad. On olnud aasta, kui esitati vaid viis taotlust, millest nõuetele vastas neli. Samas on olnud aastaid, kui on esitatud 11 taotlust, millest kõik vastasid nõuetele. Samuti on olnud aasta, kus toetati vaid kolme projekti, kuid ka aegu, kus toetust on saanud kümme projekti. Kui palju nõuetele vastavaid taotluseid rahuldatakse, sõltub lisaks esitatud taotluste arvule ja taotletavate toetuste suurusele ka riigi ja valla eelarves ettenähtud vahendite hulgast.
 
Programmi toetus tuleb riigieelarvest, kuni 50%, ja valla eelarvest – vähemalt 50% toetusest. Siiani on Harku valla projekte toetatud enam kui 140 000 euroga, millest üle 66 000 euro on tulnud riigilt ja üle 73 000 euro vallalt. Taotlejate omaosalused on olnud kokku üle 80 000 euro.

Taotlusvoor on avatud 17. veebruarist kuni 17. aprillini

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna Harku vallavalitsusele. Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
 
1. taotleja elab alaliselt hajaasustuse majapidamises, millele ta toetust taotleb;
 
2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2020).
 
Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.
 
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.
 
Vallapoolne programmi kontaktisik on Lembe Reiman, lembe.reiman@harku.ee, tel 606 8823. 
 
LEMBE REIMAN
Keskkonnaspetsialist
 
Hajaasustuse programmi programmdokumendi ja taotlusvormid leiate Harku valla ja Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt. / Foto: Lembe Reiman