Uudised ja teated

« Tagasi

Harku Vallavolikogu Kantselei: Kandideeri rahvakohtunikuks

Harku Vallavolikogu palub anda endast teada Harku valla elanikel, kes soovivad kandideerida Harju Maakohtu juures rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks.

Rahvakohtunikukandidaadiks võib nimetada 25-70aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kes oskab eesti keelt kõrgtasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.

 Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:

 1.  süüdi mõistetud kuriteo eest;
 2. pankrotivõlgnik;
 3. tervise tõttu sobimatu;
 4. kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Harku vallas alla ühe aasta;
 5. kohtu, prokuratuuri või politsei teenistuses;
 6. kaitseväeteenistuses;
 7. advokaat, notar või kohtutäitur;
 8. vabariigi valitsuse liige;
 9. valla- või linnavalitsuse liige;
 10. vabariigi president;
 11. riigikogu liige.

Isikutel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks ja vastavad eelpoolnimetatud tingimustele, palume hiljemalt 20. veebruariks:

 1. saata digitaalselt allkirjastatud ankeet.doc e-posti aadressile merili.sikk@harku.ee;
 2. tulla volikogu kantseleisse (Kallaste tn 12, Tabasalu, ruum nr 112) ja täita ankeet kohapeal;
 3. saata välja trükitud ja täidetud ankeet postiga aadressil: Harku Vallavolikogu Kantselei, Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu, Harku vald.

Rahvakohtunikukandidaadid valib Harku Vallavolikogu oma istungil salajase hääletamise teel. Vallavolikogu poolt valitud kandidaatide seast nimetab rahvakohtuniku ametisse kohtu juures asuv komisjon.

Rahvakohtunikke nimetades arvestab kohtu juures asuv komisjon kandidaadi sobivust, kandidaadi kohta esitatud põhjendatud vastuväiteid ning seda, et rahvakohtunike hulgas oleks eri soost ja vanusest, erinevatest sotsiaalsetest rühmadest ning eri tegevusvaldkondades tegutsevaid isikuid.

Rahvakohtunikuks kandideerijad peavad arvestama, et osaleda tuleb kogu protsessis alates esimesest sisulisest kohtuistungist kuni otsuse kuulutamiseni. Sõltuvalt asja mahust ja protsessi käigust võib see tähendada osalemist asja arutamisel järjest ühest tööpäevast kuni mitme kuuni.

Alates 01.06.2018 on suurendatud rahvakohtunikele õigusmõistmises osalemise eest makstava tasu määra, mis on iga õigusemõistmises osaletud tunni eest võrdne töölepinguseaduse § 29 lõike 5 alusel kindla ajaühiku kohta kehtestatud töötasu alammääraga.

Samuti hüvitatakse rahvakohtunikule õigusemõistmises osalemisega seotud kulud justiitsministri 19.12.2006 määruses nr 37 sätestatud korras.

Kohtute seadus (rahvakohtunikke puudutavad paragrahvid 102-113). Rahvakohtunike info Eesti kohtute kodulehel: www.kohus.ee/et/eesti-kohtunikud/rahvakohtunikud.

Lisainfo: Harku Vallavolikogu kantselei juhataja (Merili Sikk) telefonil 606 3835 ja 5683 3656 ning e-posti aadressil merili.sikk@harku.ee.