Uudised ja teated

« Tagasi

Kastmisvett enam eraldi ei arvestata

Tuletame meelde, et tulenevalt Harku vallavolikogu 30. juunil 2016 kinnitatud Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ning kasutamise eeskirjast lõppes alates 1. septembrist 2018 Harku valla põhjaveemaardlatest võetava kastmisvee mõõtmine ja arvestamine (§ 10 lg 6).

Otsuse aluseks oli eelkõige elutähtsa loodusressursi hoidmise ja kaitsmise ning joogivee säästliku kasutamise eest seismine.

Harku valla elanikud saavad oma joogivee Ordoviitsiumi-Kambriumi (488–443/542–488 mln a) ja Kambriumi-Vendi (542–488/600 mln a) ajastust pärinevatest põhjaveekihtidest. Keskkonnaministeeriumi käskkirjaga on kinnitatud Harku vallas põhjaveevaru joogivee kasutamise otstarbel kuni aastani 2042 järgnevalt: Ordoviitsiumi-Kambriumi veekihi Harku põhjaveemaardlas 1300 m³/ööpäevas; Kambriumi-Vendi veekihi Harku põhjaveemaardlas 7000 m³/ööpäevas.

Põhjaveevarud põhjaveemaardlates on kinnitatud joogivee kasutamise eesmärgil. Varude määramisel ei ole arvestatud vee kasutamist tehnoloogilisel või muul eesmärgil, sh nn kastmisveena.

Hoidkem ja kaitskem meie kallist ning elutähtsat loodusvara!

Lisainfo: www.strantum.ee

OÜ Strantum