Uudised ja teated

« Tagasi

Tiskre–Harkujärve piirkonnas vee-ettevõtja on OÜ Strantum

Vastavalt Harku vallavolikogu 27. detsembri 2018 otsusele nr 115 on alates tänasest, 1. juulist Tiskre–Harkujärve piirkonnas vee-ettevõtjaks määratud OÜ Strantum. Kuni 30. juunini pakkus piirkonnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust jätkuvalt AS Tallinna Vesi.

Vee-ettevõtte muutus seisneb eelkõige sellest, et veevarustuse ja kanalisatsiooni teenust osutab nüüdsest OÜ Strantum. Selleks vormistatakse klientidega uus teenusleping. Teenuse osutamise sisu jääb muutumatuks. Küll aga muutuvad kontaktandmed ja teenuste hinnakiri.

Muudatus puudutab eelkõige Tiskre ja Harkujärve külasid ning selle osaga piirnevat ala Tabasalu alevikus (Keskpäeva tee ja Hämariku tee piirkond).

OÜ Strantum vee-ettevõtjaks asumisega kaasneb kindlasti varasemast suurem tähelepanu vanema ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitaristu rekonstrueerimisele eelkõige alas, kus senine vee-ettevõtja vahetult ei tegutsenud, sest ainult valla osalusega vee-ettevõtjal on õigus küsida Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist toetust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamiseks. See tähendab seda, et üleantava haldusülesandega on OÜ-l Strantum võimalik taotleda Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamiseks toetust nagu ülejäänud Harku valla piirkondades.

OÜ Strantum määramine vee-ettevõtjaks Tiskre–Harkujärve tegevuspiirkonnas tähendab ka seda, et piirkonna peamise veeallikana on kavas kasutada põhjavett. See omakorda tähendab, et tulevikus on võimalus kogu Tiskre–Harkujärve vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas üle minna põhjaveetoitele.

Teenuse hind

Alates 01.07.2019 ei kehti antud piirkonnas enam ASi Tallinna Vesi teenuste hinnad. Uue vee- ja kanalisatsioonihinna kooskõlastab OÜ Strantum konkurentsiametiga ja see tehakse avalikult teatavaks vastavalt ettenähtud korrale.

Vastavalt vajadusele kehtestab OÜ Strantum uued veeteenuse hinnad, mis tagaksid piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste Harku valla ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni arengukava kohase väljaehitamise, nende hooldamise jm kaasnevad kulud ning kooskõlastab hinna konkurentsiametiga vastavalt kehtivale metoodikale (lisainfo: bit.ly/HKMetoodikad).

Hinna muutumisest ja selle kehtestamisest teavitatakse kliente vastavalt seadusele vähemalt üks kuu ette.

Tarbitud veeteenuse eest on kohustatud tasuma kõik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud ning teenust tarbivad kinnistuomanikud alates 1. juulist kasutatud veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuste eest vastavalt OÜ Strantum esitatud arvetele.

Näitude teatamine ja tasumine

Tänasest toimub asendatud arvestite korral näitude fikseerimine kauglugemise teel ja asendamata arvestitega kliendid peavad teatama näidu OÜ-le Strantum kuni arvesti asendamiseni kaugloetava arvestiga.

Teenuslepingud

AS Tallinna Vesi ütles oma klientidega sõlmitud teenuslepingud üles 30. juunist. Arvestite vahetusega paralleelselt on OÜ Strantum sõlminud ka uusi lepinguid, mis kehtivad alates tänasest.

Lisainfo

Küsimuste tekkimisel saab OÜ-ga Strantum ühendust e-posti aadressil strantum@strantum.ee või telefonil 602 6480.

Harku Vallavalitsus