Uudised ja teated

Uus e-keskkond HALDO aitab kooli- ja lasteaiakohti jagada

Jaanuaris algav kooli- ja lasteaiakohtade taotlemine hakkab toimuma selleks otstarbeks loodavas uues e-keskkonnas HALDO.

Harku Vallavalitsuse tellimusel valmib detsembris Eliis Tarkvara OÜ arendatud valla haridusasutuste veebipõhine haldussüsteem HALDO, kus alates uuest aastast toimub valla kooli- ja lasteaiakohtade taotlemine ja prioriteetide alusel jagamine. E-keskkond aadressil www.haldo.ee, mille kasutajateks on lapsevanemad, vallavalitsus ja valla haridusasutused, muudab senisest tõhusamaks lastaaiakohtade ja 1. klassi kohtade taotluste haldamise ja info liikumise. HALDO võimaldab lapsevanematel muuta andmeid ning eelistusi lasteasutuste ja koolide osas ning jälgida taotluste lahendamise kulgu.

Teoreetilise panuse ja rahvusvahelise teaduslik-praktilise kogemuse HALDO väljaarendamisse andis Norra Kuningriigi toetatav Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna projekt EEMD (Efektiivsus ja õiglus lasteaia- ja koolikohtade jagamisel: mehhanismi disain). HALDO on nimetatud projekti praktiline rakendus Eestis.

 

Taotlemine alates jaanuarist

2017/18 õppeaasta esimeste klasside komplekteerimiseks algab e-keskkonnas HALDO taotluste vastuvõtt 15. jaanuaril. Harku valla lasteaeda saavad õppeaastaks 2017/18 oma lapsele kohta taotleda lapsevanemad HALDOs alates 1. veebruarist kuni 1. märtsini. E-keskkonda ligipääsu saamiseks tuleb vanemal esmalt luua ID-kaardi alusel isiklik konto, misjärel saab juba sisestada enda ja oma lapse andmed ning märkida oma eelistused valla lasteasutuste/koolide osas. Kui vanemal puudub kodune võimalus e-keskkonnas kasutajakonto loomiseks, saab abi kohataotluse esitamiseks Harku vallamajast.

Turvalisuse huvides on taotluste esitamine ja nende jälgimine HALDOs ID-kaardi põhine. Osa nõuetekohaseid andmeid valla alushariduse või koolikohustusikka jõudvate laste kohta kantakse HALDOsse üle olemasolevatest andmebaasidest.

 

Kohapakkumised kevadel

Esimene 1. klasside komplekteerimise voor algab veebruari teises pooles, mil praktika kohaselt on enamik taotlusi esitatud ning kooli soovijate arv selgunud. Hiljemalt 15. aprilliks soovime teha kõigile õigeaegselt taotluse esitanud lastele esialgse koolikohapakkumise.

Lasteaiakoha taotlusi, mis on laekunud 1. märtsiks, hakatakse menetlema esimeses voorus. Märtsis tehakse lapsevanematele e-keskkonna kaudu ka esimesed kohapakkumised. Esmalt, 1. märtsist kuni 15. aprillini tehakse kohapakkumised kolmeaastastele lastele. 25. aprillist 15. maini saavad pakkumised vanemad ja nooremad kui kolmeaastased lapsed. Kohapakkumisele oodatakse lapsevanema vastust e-keskkonnas 10 kalendripäeva jooksul, mil peaks teatama kas koha vastuvõtmisest või sellest loobumisest ning viimasel juhul ka loobumise põhjustest. Kui lapsevanem ei ole 10 päeva jooksul pakkumisele vastanud, loetakse ta kohast loobunuks.

 

Esmalt kohad oma valla lastele

Harku valla lastaiakohtade ja koolikohtade jagamise korrad näevad ette, et kohapakkumised tehakse esimeses etapis neile lastele, kes on õppeaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Harku valla elanikud. Lisaks kontrollitakse lapse ja ühe vanema elukoha registreeritud aadressi enne klasside või rühmade lõplikku komplekteerimist.

Taotluste esitamise ja koolikohtade jagamise kohta saab lisainfot valla haridus- ja kultuuriosakonna juhatajalt Aivar Soelt e-posti aadressil aivar.soe@harku.ee või telefonil 606 3800, lasteaiakohtade jagamise kohta haridusspetsialistilt Markus Metsarult e-posti aadressil markus.metsaru@harku.ee või telefonil 5551 0516.