Uudised ja teated

« Tagasi

Veel on aega esitada taotlusi toetuse saamiseks

Tuletame meelde, et lähiajal on veel võimalik esitada mitmeid taotlusi. 

 

Toetus tublidele õppuritele

Tuletame meelde, et tulenevalt uuest määrusest "Õpilaste tunnustamise kord" toetab Harku vald õpilasi rahalise preemiaga. Õpilasi, kes on edukalt esinenud vabariiklikel (kuni 100 eurot) ja rahvusvahelistel (kuni 150 eurot) olümpiaadidel ning konkurssidel ja saavutanud seal esimese kuni kuuenda koha. Taotlus tuleb esitada hiljemalt 25. maiks.

Samuti tunnustatakse õpilasi, kes on lõpetanud kooli kiitusega: muusika- ja kunstikooli (250 eurot) ning põhikooli 9. klassi (250 eurot). Gümnaasiumi lõpetamisega seoses tunnustab vallavalitsus hõbemedali (400 eurot) ja kuldmedali (500 eurot) pälvijaid. Tunnustamiseks ootab vallavalitsus taotlusi esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kahe nädala jooksul pärast lõpetamise tulemuste selgumist.

Lisainfo: www.harku.ee/stipendium

 

Huvihariduse ja -tegevuse toetus

Kuni 1. juunini võtab vallavalitsus vastu määruse "Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord" järgseid taotlusi. Määruse raames on võimalik taotleda toetust peredel, kus on vähemalt neli kuni 19-aastast last või noort, ning peredel, kus kasvab raske või sügava puudega laps või noor. Toetuse saamise õigus on peredel, kes on rahvastikuregistri järgi registreeritud Harku valla elanikeks.

Rahaline abi on mõeldud huvikoolis õppimise ja huvitegevusega tegelemise toetamiseks. Toetust on võimalik taotleda kaks korda aastas: juunis ja detsembris. Aastane toetus ühe lapse või noore kohta on kuni 150 eurot. Seda finantseeritakse riigieelarvest Harku vallale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

 

Toetused vähekindlustatud suurperedele

Kuni 30. juunini saavad vähekindlustatud lasterikkad pered esitada taotlusi kooli lõpetamise ja paljulapselise pere toetuse saamiseks.

Paljulapselise pere toetust makstakse peredele, kus kasvab kolm ja enam last ning see sõltub pere tulust. Vastavalt "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korras" kehtestatud toimetulekupiirile on Harku vallas toetusele õigus peredel, kelle netosissetulek iga pereliikme kohta jääb alla 350 euro kuus. Paljulapselise pere toetuse suurus on 70 eurot lapse kohta.

Pere tulust sõltuv toetus on ka koolitoetus, mis on mõeldud põhikooli või gümnaasiumi lõpetamiseks. Toetuse suurus on 100 eurot lõpetaja kohta.

Lisainfo: www.harku.ee/toetused, Tiia.Spitson@harku.ee, tel 600 3867

 

KredExi toetus tingimuste parandamiseks

Kuni 10. juunini saavad lasterikkad pered taotleda KredExist kodutoetust ehk riiklikku tagastamatut toetust eluasemetingimuste parandamiseks ja nüüdisajastamiseks. Toetus on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (k.a) last ning kelle 2018. aasta keskmine maksustatav tulu ühe leibkonnaliikme kohta on kuni 355 eurot. Juhul, kui peres kasvab raske või sügava puudega laps, saab taotlus lisapunkte. Puude tõendamiseks tuleb taotlusele lisada arstliku ekspertiisi otsus.

Toetussumma on kuni 8000 eurot, varasemalt toetust saanud võivad taotleda kuni 5000 eurot.

Lisainfo: www.kredex.ee