« Tagasi

Käes on aeg alustada kinnistusiseste torustike projekteerimise ja ehitusega

Mida näeb ette Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava aastateks 2021−2032, kaugel on veemajandusprojekt Türisalus ning millist toetust saavad taotleda kinnistuomanikud?

Volikogu võttis eelmise aasta lõpus vastu Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava, milles analüüsiti ÜVK-süsteemide olukorda, määratleti veemajanduslikud probleemid ja nende võimalikud lahendused ning anti hinnang investeeringuprojektidele nii lähitulevikus kui ka pikemas plaanis. 

Lühiajaline investeeringuprogramm toetab ÜVK uuendamist

Harku vallas on viis vee-ettevõtjat: Strantum OÜ, Targovara OÜ, Ewelink OÜ, Lahevesi AS ja Tallinna Vesi AS, neist suurima halduspiirkonnaga on Strantum OÜ. Lühiajalisse investeeringuprogrammi 2021−2024, mille kogumaksumus on üle viie miljoni euro, on valitud projektid, kus piirkonna ühisveevärk ja -kanalisatsioon vajab uuendamist.

Sel aastal rajatakse Sõrve külas Loopealse ja Lootaguse piirkonna reovee kogumismahutite asemele reoveepuhasti, mis lahendab ära antud piirkonna iganädalase reovee väljaveo. Lähiaastate suurimad investeeringud on planeeritud Tiskre-Harkujärve piirkonnas ja Harku alevikus. Harkujärvel rekonstrueeritakse olemasolevad joogiveepumplad, rajatakse ja rekonstrueeritakse ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatisi Hobuseraua, J. Venteri, Järvekalda, Loodjärve, Jaaniku ja Koduaia tee piirkonnas. Harku alevikus on planeeritud rajada ja rekonstrueerida ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatised Rukkilille, Uus, Põllu, Õle, Heina, Ristiku, Pae, Kalju tänavatel ja Nurme teel.

Rannamõisa külla Merihobu tee piirkonda on planeeritud rajada praeguste kogumismahutite asemele reoveepuhasti. See aitab piirkonna elanikel kulusid vähendada, sest reoveemahutite tühjendamine on kulukas ja keskkonda koormav.

Suurim projekt − Türisalu ÜVK rajamine

Kõige suurem käimasolev ÜVK ehitamise projekt on veel pooleli Türisalus. Alates eelmise aasta 1. juunist teevad AS Vensen ja RTS Infraehitus OÜ seal ehitustöid. Seoses sellega on piirkonnas mitmeid liikluspiiranguid.

Projekti kogumaksumus on 7 661 991,15 eurot. Veemajandusprojekti rahastatakse Ühtekuuluvusfondi vahenditest.

Kokku ehitatakse Türisalu alal 26 km veetorustikke, 17 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 17 km vaakumkanalisatsiooni torustikke ja kaks vaakumjaama reovee transpordiks. Türisalu küla kinnistuomanikel on ÜVK-ga liitumine tasuta.

Kinnistusiseste torustike projekteerimine ja ehitus jääb kinnistu omaniku ülesandeks. Kuna piirkonna ÜVK valmimiseni on veel aega, on praegu õige aeg alustada kinnistusiseste torustike projekteerimisega. Türisalu piirkonnas on määratud vee-ettevõtjaks AS Lahevesi, kellelt saab taotleda tehnilisi tingimusi ÜVK-ga liitumiseks. Pärast tingimuste väljastamist on võimalik tellida ehitusprojekt ning taotleda ehitusteatis, et torustikud saaksid rajatud vastavalt nõuetele.

KIK annab toetust

Kinnistu omanikel on kinnistusiseste vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks võimalik taotleda toetust, mida jagab Keskkonna Investeeringute Keskus (KIK). Toetuse taotlemisel tuleb meeles pidada, et töödega ei tohi alustada enne otsuse kättesaamist, kavandatud tegevused tuleb ellu viia kuue kuu jooksul pärast positiivse otsuse saamist ja kui on rajatud liitumispunkt nii veevarustuse kui ka kanalisatsiooniga liitumiseks, on toetuse saamise eelduseks liitumine mõlema teenusega.

Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest maksumusest ja sõltub rajatava torustiku pikkusest. Toetuste summad jäävad vahemikku 1796−3792 eurot. Kogu vooru eelarve on 17 miljonit eurot. Taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni. Silmas tuleb pidada, et projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp ei või olla hilisem kui 31. august 2023. Eelmise aasta oktoobri seisuga on eelarvest rahastusotsustega kaetud juba 11,3 miljonit eurot, väljamakseid on tehtud summas 8,5 miljonit eurot.

Soovitame liituda ÜVK-ga kohe pärast ÜVK valmimist, et mitte ilma jääda KIK-i toetusest. Kinnistusiseste torustike rajamine võib esiti tunduda kulukas, kuid ühekordne suurem investeering tasub ära juba paari aastaga, kuna pidev reovee väljavedu on kulukas.

Toetust saavad taotleda kõik kinnistu omanikud tingimusel, et elamu asub reoveekogumisalal, st alal, kus kohalik omavalitsus on reoveekogumisalad ÜVK arendamise kavas ette näinud.

 

Tutvuge ÜVK arendamise kavaga

 

KIK-i toetuste kohta leiate infot: www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine. Küsimuste korral pöörduge veespetsialist Brigita Permi poole, telefon 606 3801, e-post brigita.perm@harku.ee.

 

BRIGITA PERM, veespetsialist

 

Droonifoto: Ergo Eesmaa