« Tagasi

Paljulapselise pere, kooli lõpetamise ja laagritoetuse taotlemisest

Nii paljulapselise pere, kooli lõpetamise kui ka laagritoetuste saamine sõltub perekonna tuludest.

 

Selle aasta 1. jaanuarist hakkasid kehtima muudatused Harku valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise korras. Paljulapselise pere toetust makstakse peredele, kus kasvab kolm ja enam last. Koolitoetust makstakse lapse põhikooli või gümnaasiumi lõpetamise puhul ja laagritoetusi antakse vähekindlustatud lapsega (lastega) perele üks kord aastas lapse kohta.

 

Vajalik on esitada lisaks taotlusele taotleja ja tema pereliikmete kolme viimase kuu kõigi olemasolevate pangakontode väljavõtted laekunud tulude kohta alg- ja lõppsaldo summadega.

 

Toetusele on õigus peredel, kelle sissetulek iga pereliikme kohta jääb alla 350 euro kuus (neto).

 

Paljulapselise pere toetuse suurus on 70 eurot lapse kohta ja seda saab taotleda mais ning juunikuus.

 

Kooli lõpetamise toetuse suurus on 100 eurot. Kui peres on mitu koolilõpetajat, on õigus saada toetust igale lõpetajale.

 

Laagritoetust määratakse kuni 50% ulatuses laagrivahetuse maksumusest ja seda ühe laagrivahetuse eest kalendriaastas.

 

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus koos lisadokumentidega  Harku vallavalitsusele. Pere tulust sõltuva toetuse taotlused leiate taotluste ja juhiste lehelt ja vallamaja infolauast.

 

Taotlusele palume lisada taotleja pereliikmete viimase kolme kuu tulu tõendavad dokumendid või olemasolevate pangakontode väljavõtted. Taotluse võib tuua vallamaja infolauda, saata postiga aadressil Kallaste tn 12, Tabasalu või elektrooniliselt e-posti aadressil harku@harku.ee. Lisainfo tel 600 3867 või 606 3802.

 

Tiia Spitsõn, sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja

 

Foto: Pexels

 

Tuletame meelde Harku valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste suurused ja piirmäärad:

 • sünnitoetus 350 eurot;
 • esmakordselt kooli mineva lapse toetus 100 eurot;
 • eestkostel või peres hooldamisel oleva lapse koolitoetus 65 eurot;
 • ravi- ja rehabilitatsioonitoetus alla 16-aastasele puudega lapsele kuni 80 eurot kalendriaastas;
 • ravi- ja rehabilitatsioonitoetus üle 16-aastasele puudega isikule, mittetöötavale töövõimekaotuse ja/või vanaduspensioni saajale kuni 70 eurot kalendriaastas;
 • koolitoetus koolitarvete ja -riiete soetamiseks, kui üldhariduskoolis, kutsekoolis, kutsekeskkoolis või tehnikumis õpib vähemalt kaks last, 160 eurot;
 • koolitoetus koolitarvete ja -riiete soetamiseks üksikvanemale, kui üldhariduskoolis, kutsekoolis, kutsekeskkoolis või tehnikumis õpib vähemalt üks laps, 100 eurot;
 • toidutoetus koolieelses lasteasutuses või lapsehoius käivale lapsele 38 eurot;
 • toidutoetus põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses õppivale lapsele 25 eurot;
 • toidutoetus elatusvahendite puudumisel 35 eurot;
 • paljulapselise pere toetus 70 eurot lapse kohta;
 • ühekordne sotsiaaltoetus kinnipidamiskohast vabanenule 30 eurot;
 • küttetoetus 200 eurot;
 • tähtpäevatoetus 35 eurot;
 • matusetoetus 350 eurot;
 • nägemise parandamise toetus kuni 70 eurot;
 • koduse lapse toetus 150 eurot.