« Tagasi

Tugispetsialitside võrgustik aitab lapsel saada hariduses eduelamusi

Aasta-aastalt väärtustame ja räägime hariduses aina enam individuaalsemast ning personaliseeritumast lähenemisest lapsele ja noorele.

 

Näeme selles suurt väärtust, kui igat õpilast suudetakse märgata ja iga lapse vajadustest lähtuvalt kujuneb ka tema haridustee, sest sobiv keskkond ja eduelamused hariduses mängivat väga suurt rolli ka edasises elus ja täiskasvanueas. Selles on aga väga oluline roll just nendel inimestel, kes meie laste ja noortega iga päev töötavad. Peale perekonna on kooli- ja lasteaiameeskond see, kes lapsega pea igav päev ja väga suure osa päevast koos toimetab. Valla ja meie haridusasutuste eesmärk ning soov on see, et lapsega koos toimetav meeskond oleks olemas ja toimiks võrgustikuna, kus märgatakse, osatakse sekkuda ja tahetakse lastele pakkuda parimaid võimalusi koos vajaliku nõu ja toega ning olla toeks ka õpetajatele ja peredele.

 

Meie võrgustiku üheks väga oluliseks osapooleks on koolides ja lasteaedades tugispetsialistid. Tugispetsialist on koolis või lasteaias töötav õppurit, last, õpetajat ja seeläbi ka peret toetav töötaja. Tema ülesanne on märgata ja pakkuda esmast abi haridusasutuses lapsele või noorele, kui tal tekivad sotsiaalsed raskused või õppest tingitud probleemid. Vajadusel nõustab ta ka õpetajaid või vanemaid, kuidas raskustest üle saada. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse järgi on tugispetsialistid logopeedid, eripedagoogid, koolipsühholoogid ja sotsiaalpedagoogid, kuid õppeasutuses võivad töötada muud lastele ja noortele toeks olevad spetsialistid, näiteks tegevusterapeudid. Seaduse järgi peab koolis vajaduse korral olema tagatud logopeedi, eripedagoogi, koolipsühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenus, koolieelse lasteasutuse seaduse järgi peab lasteaias olema tagatud vähemalt logopeedi ja eripedagoogi teenus. Paraku nii nagu ka teistes Eesti koolides ja lasteaedades, ei ole ka meil võimalik öelda, et kõik vajalikud spetsialistid on olemas ning olukord on väga hea.

 

Lõime tugispetsialistide süsteemi

 

2020. aasta alguses alustasime intensiivselt Harku vallas tugiteenuste kättesaadavuse parandamisega ja tutvusime teiste valdade kogemuste ning lahendustega, kuidas tagada koolides ja lasteaedades vajalikud tugiteenused. Nägime potentsiaali ja paindlikku võimalust selles, et uued tugispetsialistid palgata Harku vallavalitsuse koosseisu. Nii saame neid suunata just neisse koolidesse ja lasteaedadesse, kus vastava pädevusega spetsialisti veel ei ole. 2020. aasta lõpus kuulutasime välja esimesed konkursid, millega otsisime logopeedi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi. 2021. aasta alguses hakkasidki nad tööle: psühholoog Vääna-Jõesuu koolis ja Harkujärve koolis, sotsiaalpedagoog Harkujärve koolis ja Vääna mõisakoolis ning logopeed Tabasalu Teelahkme lasteaias ja Harkujärve lasteaias.

 

Väga kiirelt asusime ka kohe tööle selle nimel, et tugispetsialistide ametikohtade arvu kasvatada, et vajalik tugi ja kompetents oleks ka tagatud ülejäänud koolides ning lasteaedades, kus seda veel ei olnud. Tänaseks on meie meeskonda lisandunud veel üks psühholoog, kes töötab Vääna mõisakoolis ja Muraste koolis. Nende inimeste abil saame pakkuda kõige kiiremat abi, kui selleks vajadus on. Oleme õigel teel – hiljuti pälvis seesama esmatasandi tugiteenuste süsteemi loomine konkursil "Harjumaa aasta tegu 2021" Harjumaa terviseteo tunnustuse.

 

Otsime veel tugispetsialiste

 

Tööpõld on aga suur ja lai ning mõtted-arutelud, kuidas edasi minna, kuidas veelgi paremini aidata, on igapäevaselt laual. Teeme tööd selle nimel, et kõik võrgustiku liikmed oleksid olemas, valmis aitama ja meiega üheskoos arendama kogu Harku valla noorte ja laste võimalusi edukaks hariduse omandamiseks.

 

Meie valla lapsed ja noored ning nende tulevik on ühise panuse ja töö vili, kus olulist rolli omab iga nendega kokku puutuv osapool. On lapsi, kes vajavad haridusteel abi rohkem, ja ka neid, kes vajavad seda vähem, kuid olulisim on see, et märkamine ja võimalus esmaseks abiks oleks kättesaadav kõikidele. Paraku on tugispetsialistide leidmise juures praktikasse rakendunud ütlus "nõudmine ületab pakkumise" ja praegugi ei ole kõikides haridusasutustes kõiki vajalikke tugispetsialiste kohapeal. Hetkel on meil võimalik veel palgata Harku vallavalitsuse koosseisu üks psühholoog, kaks logopeedi ning kaks eripedagoogi, keda pikisilmi ootame ja otsime.

 

► Lisainfot ja meie tugispetsialistide mõtteid oma töö kohta leiad veebiaadressilt www.harku.ee/tugispetsialist

 

REELIKA LÕHMUS, üldharidusspetsialist

 

Foto: erakogu