« Tagasi

Vallavolikogu esimees Priit Kotkas: “Arvan, et oleme leidnud hea tasakaalu olemasoleva säilitamise ja uue loomise vahel.”

Uue aasta alguses on paslik heita pilk nendele plaanidele, milles neli meie volikogus esindatud meeskonda on tulevaks neljaks aastaks kokku leppinud.

 

Areneva valla puhul, nagu meie seda oleme, on plaanide tegemisel oluline leida tasakaal olemasoleva säilitamise ja uue loomise vahel.

 

Säilitame selle, mis meile meeldib

 

Meie senise harjumuspärase elukeskkonna ja elamise viisi hoidmine on eesmärk omaette. Oleme atraktiivne elukeskkond, kuhu soovitakse elama tulla. Seda tulekusoovi on aga oluline targalt suunata ja vajalikul määral piirata, et säiliks see, mis meile meeldib – meie välja kujunenud külad ja alevid, ruum ja avarus meie ümber. Me ei soovi luua olemasolevate külade vahele uusi külasid ega ka olemasolevaid külasid kokku kasvatada. Soovime säilitada need vaated, mis meile meie kodude ümber meeldivad.

 

Meil on endiselt väga palju valdavalt 2000. aastatest pärinevaid kehtestatud detailplaneeringuid, mis võimaldavad ehitada valda uusi planeeringuid kehtestamata juurde umbes 2700 uut elamuühikut, mis tooksid meile u 7000−8000 uut elanikku. Sellele arvule lisandub veel meie suurtes suvilapiirkondades olevate hoonete ümberehitamine elamuteks, mida aastas on u 60–70 juhtu. Seega on meil veel pikk tee minna, et nullindate hoogsa planeerimise tulemustega ühele poole saada. Üldpõhimõtte kohaselt tuleb enne uute planeeringute algatamist realiseerida olemasolevad. Seetõttu uut ehitusõigust suuremas mahus järgmistel aastatel välja anda plaanis pole.

 

Meie senine viimase 15 aasta keskmine elanike arvu juurdekasv on olnud 250–300 inimest aastas, mis on meie valla jaoks mõistlik ja hallatav. Suuremaks ei tohiks see arv kasvada. Sellise juurdekasvu juures suudame me elanikke teenindada tänase ja praeguste plaanide kohaselt rajatava sotsiaalse infrastruktuuriga. Elanike arvu tõusuga kaasneb ka kohe vajadus ehitada juurde koole ja lasteaedu. Selle numbri sisse ei arvesta me kindlasti neid meie vallas juba elavaid inimesi, kes otsustavad end meie valda sisse kirjutada ja oma maksutulu koduvalla hüvanguks suunata.

 

Haridus

 

Haridus on kõige olulisem ja konkurentsitult mahukaim teenus, mida vald oma elanikele osutab. Oleme viimasel paaril aastal vabanenud ligi paar aastakümmet meid kimbutanud ruumipuudusest – avasime uue koolihoone Merikülas, uue algklasside maja ja gümnaasiumi Tabasalus, meie lasteaiad said kümne rühma jagu lisaruume. Aasta alguses avame ruumika Tabasalu muusika- ja kunstikooli uue maja ning Tabasalu kooli algklasside maja on läbinud põhjaliku ümberehituse.

 

Lähiaastate olulisimaks investeeringuks haridusvaldkonnas saab olema Tiskre kooli ja lasteaia ehitus. Lisaks on plaanis rekonstrueerida Tabasalu kool, rajada staadionid Harkujärve, Muraste ja Meriküla kooli juurde.

 

Sama oluline, kui on uued hooned, on ka neid täitvad inimesed ja koolides antava hariduse kvaliteet. Eelmise aasta lõpus kaasasime vallavalitsusse seda valdkonda juhtima abivallavanema, haridusvaldkonna tippjuhi Robert Lippini, kel seisab ees suur töö meie haridusvõrk värske pilguga üle vaadata, see alates lasteaiast kuni gümnaasiumini ühtsena tööle panna. Ikka selleks, et meie lapsed saaksid maailma parima hariduse ja et neil koolis igav ei oleks.

 

Looduskaitse

 

Oleme seni suutnud säilitada suuremaid Tallinna-lähedasi terviklikke loodusmaastikke, hoides neid valla üldplaneeringu ja rohevõrgustiku piirangute toel. See töö jätkub ka järgmisel neljal aastal: panustame Sõrve riikliku LKA loomisesse, Muraste kaitseala laiendamisse ja Suurupi kohaliku looduskaitseala loomisse.

 

Plaanis on koostada kaks olulist kogu valda hõlmavat teemaplaneeringut: puhkemetsade teemaplaneering, mis kaardistab meie valla puhkemetsad ja määrab kindlaks nende majandamise tingimused, ning üldplaneeringukohaste leebe režiimiga haljasmaade teemaplaneering, mis määratleb ära nendele aladele ehitamise tingimused ning seab piiranguid meie külade ja alevite vaheliste põldude, karjamaade ja heinamaade täis ehitamisele. Lisaks neile kahele on plaanis veel ka Laabi küla läbi kaevandatud aladele koostada teemaplaneering, mis määrab nende alade edasise kasutamise otstarbe.

 

Oluline teema on ka lubjakivi kaevandamine. Tallinna lähiümbrus ei ole koht uute maardlate avamiseks. Soovime koos naaberomavalitsuste ja riigiga panna paika plaani lubjakivi kaevandamise lõpetamise tingimuste kohta meie piirkonnas ja ammendatud kaevandusalade edasise kasutamise kava.

 

Sport, kultuur ja elanike parem teenindamine

 

Kasvava vallana oleme aastaid investeerinud peamiselt kahte suunda: Euroopa Liidu nõuetele vastava vee- ja kanalisatsioonivõrgu väljaehitamine ning uute lasteaedade ja koolide ehitamine. Pikki aastaid on seetõttu edasi lükkunud kolme olulise maja ehitamine, mida meie elanikud on aastaid oodanud. Järgmise nelja aasta jooksul on plaan need hooned valmis saada.

 

  • Valla uus kultuurikeskus, kus saab olema suur, 300-kohaline saal, kammersaal, valla raamatukogu ja muud olulised ruumid, mis sellisesse majja kuuluvad.
  • Tabasalu sisespordihall, mis on oluliseks verstapostiks sportimisvõimaluste laiendamisel meie vallas.
  • Uus vallamaja, mille ehitamisega tagame nüüdisaegse teeninduskeskkonna meie elanikele ja töötingimused vallavalitsuse töötajatele.

 

Nende majade ehitamine on samuti oluline osa tasakaalust oleva ja tuleva vahel – uute elanike tarvis koolide ja lasteaedade ehitamise kõrval on oluline ka nende majade ehitus, mida meie elanikud on pikalt oodanud.

 

Looduses liikumine ja valla matkarajad

 

Meie elanikud väärtustavad kõrgelt looduses liikumise võimalusi ja meil ka on, kus liikuda. Liikumisvõimaluste parandamiseks ning ka nendest teavitamiseks plaanime liita meie teed ja rajad Harku valla matkateede võrguks, veidi kohendada olemasolevaid teid ja radu ning luua hõlpsamaks liikumiseks uusi ühendusi ja läbipääse. Samuti paneme küladesse üles Harku valla matkateede kaardid ning viidad ja tähised.

 

Kogukonnakeskused ja -töö

 

Meie vallas on kogukonnakeskustel oluline roll kooskäimiskohtadena, noorte tegevuskeskustena. Keskuste võrku on plaanis laiendada, uuteks kohtadeks Harku alevik ja Türisalu küla.

 

Ühistransport

 

Praegune ühistranspordikorraldus vajab parandamist, kuid üksi me siin palju ära teha ei saa. Oluline tegevussuund selles valdkonnas on Tallinna ja Harju maakonna ühtse ühistranspordisüsteemi uuendamises osalemine koostöös naaberomavalitsuste ja riigiga.

 

Oma valla piires saame samuti üht-teist ära teha – meil on tihe bussiliiklus Kloogaranna teel, meie Eluteel. Eluteest kaugemal elavate inimeste võimalusi Kloogaranna tee bussipeatustesse jõudmiseks on vaja parandama. Järjest mitmekesisem elektri jõul liikuv transport tõukeratastest rolleriteni annab samuti ühe lisavõimaluse kaugemalt tulijatele. Plaan on asuda rajama Kloogaranna tee bussipeatustesse suletud rattamaju, kus oleks ka elektritranspordi laadimisvõimalus.    

 

PRIIT KOTKAS, vallavolikogu esimees