« Tagasi

Vee hind tõi Harku aleviku rahva koosolekule

Harku aleviku elanikud kogunesid esmaspäeva õhtul Harku lasteaia saali, et saada vallavalitsuselt ja uuelt veeteenuse osutajalt OÜ Strantumilt selgitusi vee-ettevõtja vahetumise ja veehinna tõusu kohta. Vallavalitsus ja OÜ Strantum tänavad kõiki koosolekul osalejaid konstruktiivse arutelu eest.

 

Aastanumbri vahetumisega muutus Harku aleviku piirkonnas vee-ettevõte. Harku vallavolikogu otsustas 24. novembril 2022 määrata Harku aleviku vee-ettevõtjaks alates 1. jaanuarist 2023 osaühingu Strantum. Vee-ettevõtja vahetumine on tekitanud kohalike elanike hulgas palju küsimusi: millistel põhjustel vee-ettevõtjat vahetati, kuidas kujuneb vee hind ja miks kaasneb Strantumi veevärgi tulekuga hinnatõus?

Piirkonna elanikud pöördusid vallavalitsuse poole ning palusid avalikku diskussiooni ja faktidel põhinevat selgitust vee ja kanalisatsiooni hinna kujunemise kohta ning infot, millist teenust uus vee-ettevõtja siis õigupoolest osutab.

 

Koosoleku kutsus kokku vallavalitsus. Selgitusi jagasid abivallavanem Vytautas Martinonis, vallavalitsuse arendus- ja haldusosakonna juhataja Ergo Eesmaa ning OÜ Strantum juhataja Meelis Härms, ettevõtte veeosakonna juhataja Vaido Valing ja arendusprojektide juht Valdo Liiv.

 

Miks vee hind madal püsis?

 

Abivallavanem Vytautas Martinonis andis põhjaliku ülevaate Harku aleviku piirkonna elanikele vee-teenuse osutamise ajaloost minnes tagasi 2001. aastasse, mil Harku vallavolikogu volitas tookordset vallavanemat korraldama avalikku konkurssi vee-ettevõtja leidmiseks. 2005. aastal määrati AS Tallinna Vesi Harku aleviku vee-ettevõtte tegevuspiirkonna arendusõigusega vee-ettevõtjaks tähtajaga 15 aastat. Abivallavanem heitis pilgu ka halduslepingule ning selle kohaselt puudus Tallinna Veel Harku aleviku piirkonnas ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rajatiste rajamise ja rekonstrueerimise kohustus, mistõttu oli võimalik hoida veeteenuse hind madal.

 

 

Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavast aastateks 2021–2032 tõi aga abivallavanem esile, et piirkonnas tuleb kõik amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikud rekonstrueerida.

 

Kuidas kujuneb vee hind?

 

Alates 1. veebruarist tuleb Harku aleviku elanikel maksta vee eest 1,764 ja kanalisatsiooni eest 2,916 eurot kuupmeeter. OÜ Strantum esindajad selgitasid saali kogunenud elanikele nii veehinna kujunemist kui ka veetaristusse plaanitavaid investeeringuid.

 

 

 

Harku valla vee-ettevõtte suurim veetarbimise kliendirühm on ülekaalukalt elanikkond – 85%, juriidilised isikud moodustavad 10%, haridusasutused 2% ja omatarve 3%. Suuri veetarbijaid ettevõtteid, mis veetarbimise mahtu suurendaksid ja teenusehinda vähendada aitaksid, Harku vallas ei ole. Harku alevikus on vee-ettevõtjal praegu kokku 61 klienti (elanikkond 48, juriidilised isikud 13). Teenuse müügiprognoos 2023. aastaks on 96 390 ja kulud 116 552 eurot ning tulem –20 162 eurot. Kohalolijad said ülevaate Harku aleviku veeteenuse kulude jaotusest ja alevikku kavandatud investeeringutest. Kokku on kavas lähiaastatel Harku aleviku ühisveevärki ja -kanalisatsiooni investeerida 2 209 302 eurot. Juba alanud aasta teises pooles peaks valmima Harku aleviku veetöötlusjaam maksumusega 657 950 eurot. Tuleval aastal on plaanis Aia tänava kanalisatsiooni magistraaltorustiku rekonstrueerimine, mille eelarveline maksumus on 75 000 eurot. Samuti on järgmisse aastasse plaanitud Rukkilille, Põllu ja Uue tänava ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine. Eelarveline maksumus 563 352 eurot. Ka Pargitaguse elurajooni (Heina, Õie, Kalju jt tänavad) ühendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga peaks kava kohaselt valmima 2024. aastal. Eelarveline maksumus 675 000 eurot.

 

Plaanis on veel Metsa tee, Kulbi, Pika ja Põhja tänava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine maksumusega 220 000 eurot. Tööde täpne aeg ei ole praegu teada, kuid eeldatavasti jääb see aastatesse 2025–2026.

Ühisveevärk ja/või kanalisatsioon puudub arendamise kava kohaselt umbes 60 kinnistul, liitumisvõimalus tekib seega ca 150 inimesel.

 

Kes ikkagi määrab veeteenuse hinna Harku vallas?

 

Ei Harku vald ega kohalik vee-ettevõte OÜ Strantum ei saa üksinda määrata veeteenuse hindu. Vee-ettevõte on kohustatud lähtuma konkurentsiameti otsusest ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest. Veeteenuse hind on kulupõhine ja kulude vastavust kontrollib konkurentsiamet.

 

Veeteenuse hinnavõrdlusest omavalitsustes selgus, et OÜ Strantum veeteenuse hind on keskmiste seas. Näiteks Keila vallas ja Paldiskis tuleb vee- ja kanalisatsiooni teenuse eest rohkem välja käia kui Harku vallas, kuid pisut odavam kui meie vallas on see teenus Sakus.

 

Koosolekul sai ülevaate ka Harku aleviku veetöötlusjaama rekonstrueerimise plaanidest ja praegusest seisust.

 

Kohaletulnuil oli arvukalt küsimusi nii vallavalitsusele kui ka Strantumile ning kõigele küsitule kohapeal põhjalikke vastuseid anda ei jõutudki. Ükski küsimus aga vastuseta ei jää, lubasid nii valla kui ka vee-ettevõtja esindajad.

 

Rohkem infot https://strantum.ee/vesi