Heakord

Heakorda reguleerib Harku Vallavolikogu määrus „Harku valla heakorra eeskiri
 
Peamised punktid, mida kinnistu omanik peab teadma: 
  • hoidma oma vara korras ja seisundis, mis ei põhjusta ohtu teiste isikute elule, tervisele, varale või elukeskkonnale; 
  • hoolitsema oma kinnistu heakorra eest ja tagama selleks vajalike tööde tegemise; 
  • avalikult kasutatava tee ääres kasvavad puud ja põõsad peavad olema kärbitud nii, et oleks tagatud ohutu liiklemine ning liiklust reguleerivate vahendite nähtavus; 
  • tihehoonestusalal tuleb niita muru sellise sagedusega, et muru kõrgus ei ületaks 15 cm;
  • looduslikke rohumaid ja sööti jäetud põldusid tuleb niita vähemalt 1 kord aastas;
  • omanik on kohustatud tähistama talle kuuluva hoone numbrisildiga;
  • risu, põhu, aia- ja raiejäätmete põletamine on lubatud üksnes selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas või ilma taimestikuta mineraalse pinnasega alal.