Hajaasustuse programm

Alates 1. aprillist 2016 algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Anija, Harku, Jõelähtme, Keila, Kiili, Kose, Kuusalu, Nissi, Padise, Raasiku, Rae, Saku, Saue ja Viimsi vallas. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 1. juunil 2016.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2016);

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele. Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2011-2015 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse valla- või linnavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

 

Veesüsteemide valdkonnas toetatakse järgmisi hooneteväliseid joogivee kättesaadavuse tagamiseks vajalikke tegevusi:

·         puur-  ja salvkaevude ehitamine ja puhastamine, kaevumajade ehitamine;

·         olemasolevatest või uutest kaevudest veetorustiku ehitamine ja selle ühendamine hoonesisese veesüsteemiga;

·         vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ning tarvikute soetamine ning paigaldamine, sealhulgas selleks vajalike elektritööde teostamine;

·         liitumine ühisveevärgiga;

·         rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine;

·         vanade puurkaevude tamponeerimine;

·         vee kvaliteedi analüüs.

 

Kanalisatsioonisüsteemide valdkonnas toetatakse järgmisi hooneteväliseid elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimise tagamiseks vajalikke tegevusi:

·         kogumiskaevude ehitamine;

·         omapuhastite, sh imbsüsteemid ja filtersüsteemid, ehitamine;

·         muude heitveepuhastusseadmete ja -süsteemide ehitamine;

·         liitumine ühiskanalisatsiooniga;

·         kanalisatsioonitorustiku ehitamine ja selle ühendamine elamusisese kanalisatsioonisüsteemiga;

·         vanade nõuetele mittevastavate hooneteväliste heitvee kanaliseerimissüsteemide ja -seadmete likvideerimine.

 

Juurdepääsuteede valdkonnas toetatakse järgmisi ohutu aastaringse liiklemise võimaldamiseks vajalikke kinnistusiseseid ja -väliseid tegevusi:

·         teepõhja ja -katte ehitamine;

·         sildade ja truupide ehitamine;

·         teeala kuivendamine.

 

Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonnas toetatakse järgmisi autonoomse elektrisüsteemi rajamiseks või täiustamiseks vajalikke tegevusi tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga:

·         päikese-, tuule-, vee- või muud taastuvenergiaallikat kasutava elektritootmisseadme paigaldamine;

·         elektrigeneraatori paigaldamine;

·         energiasalvestusseadmete paigaldamine;

·         autonoomse elektrisüsteemi ühendamine elamusisese elektrisüsteemiga.

 

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige vallaametnikuga.

 

Hajaasustuse programmi programmdokumendi ja taotlusvormid leiate EASi kodulehelt http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale.

 

Taotluste esitamise tähtaeg on  01. juuni 2016.

 

Taotlus tuleb esitada Harku  Vallavalitsusse. 

Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt.

 

 

Harku Vallavalitsuse kontaktisikuks on keskkonnaspetsialist Lembe Reiman (lembe.reiman@harku.ee,  606 8823).

Harju maavalitsuse kontaktisikuks on Alan Rood (alan.rood@mv.harju.ee, 611 8789).

 

 

Dokumendid:

Programmdokument 2016

Taotlusvorm

Projekti eelarve

Lisainfo veesüsteemide valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kohta

Aruandevormid kasusaajale 2014

Aruandevormid kasusaajale 2015

Aruandevormid kasusaajale 2016

Arvutamise abimees

Hajaasustuse programmi taotluste menetlemise komisjon

2014. aasta hajaasustuse programmi toetuse saajad

2015. aasta hajaasustuse programmi toetuse saajad

2016. aasta hajaasustuse programmi toetuse saajad