Hajaasustuse programm

Alates 31. märtsist 2017 algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Anija, Harku, Jõelähtme, Kiili, Kose, Kuusalu, Nissi, Padise, Raasiku, Rae, Saku ja Viimsi vallas ning Paldiski linnas Väike-Pakri saarel. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 1. juunil 2017.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

 

Veesüsteemide valdkonnas toetatakse järgmisi hooneteväliseid joogivee kättesaadavuse tagamiseks vajalikke tegevusi:

·         puur-  ja salvkaevude ehitamine ja puhastamine, kaevumajade ehitamine;

·         olemasolevatest või uutest kaevudest veetorustiku ehitamine ja selle ühendamine hoonesisese veesüsteemiga;

·         vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ning tarvikute soetamine ning paigaldamine, sealhulgas selleks vajalike elektritööde teostamine;

·         liitumine ühisveevärgiga;

·         rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine;

·         vanade puurkaevude tamponeerimine;

·         vee kvaliteedi analüüs.

 

Kanalisatsioonisüsteemide valdkonnas toetatakse järgmisi hooneteväliseid elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimise tagamiseks vajalikke tegevusi:

·         kogumiskaevude ehitamine;

·         omapuhastite, sh imbsüsteemid ja filtersüsteemid, ehitamine;

·         muude heitveepuhastusseadmete ja -süsteemide ehitamine;

·         liitumine ühiskanalisatsiooniga;

·         kanalisatsioonitorustiku ehitamine ja selle ühendamine elamusisese kanalisatsioonisüsteemiga;

·         vanade nõuetele mittevastavate hooneteväliste heitvee kanaliseerimissüsteemide ja -seadmete likvideerimine.

 

Juurdepääsuteede valdkonnas toetatakse järgmisi ohutu aastaringse liiklemise võimaldamiseks vajalikke kinnistusiseseid ja -väliseid tegevusi:

·         teepõhja ja -katte ehitamine;

·         sildade ja truupide ehitamine;

·         teeala kuivendamine.

 

Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonnas toetatakse järgmisi autonoomse elektrisüsteemi rajamiseks või täiustamiseks vajalikke tegevusi tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga:

·         päikese-, tuule-, vee- või muud taastuvenergiaallikat kasutava elektritootmisseadme paigaldamine;

·         elektrigeneraatori paigaldamine;

·         energiasalvestusseadmete paigaldamine;

·         autonoomse elektrisüsteemi ühendamine elamusisese elektrisüsteemiga.

 

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige vallaametnikuga.

 

Hajaasustuse programmi programmdokumendi ja taotlusvormid leiate EASi kodulehelt http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale.

 

Taotluste esitamise tähtaeg on  01. juuni 2017.

 

Taotlus tuleb esitada Harku  Vallavalitsusse. 

Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt.

 

 

Harku Vallavalitsuse kontaktisikuks on keskkonnaspetsialist Lembe Reiman (lembe.reiman@harku.ee,  606 8823).

Harju maavalitsuse kontaktisikuks on Alan Rood (alan.rood@mv.harju.ee, 611 8789).

 

 

 

Dokumendid:

 

Programmdokument 2017

Taotlusvorm

Projekti eelarve

Lisainfo veesüsteemide valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kohta

Arvutamise abimees

Hajaasutuse programmi taotluste menetlemise komisjon

2016. aasta hajaasustuse programmi toetuse saajad

Toetuse kasutamise aruanne 2016

2017. aasta hajaasustuse programmi toetuse saajad

Toetuse kasutamise aruanne 2017