Korraldatud jäätmevedu

Korraldatud jäätmeveo ainuõigust omab AS Eesti Keskkonnateenused:
Klienditeenindus: 1919
Aadress: Artelli 15, 10621 Tallinn, www.keskkonnateenused.ee
 
Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete, eelkõige prügi ehk segaolmejäätmete, sealhulgas paberi ja kartongi, biolagunevate jäätmete ning ajutiselt kogumismahutite vahetusse lähedusse paigutatud suurjäätmete äravedu Harku valla territooriumilt.
 
Jäätmevaldaja (jäätmetekitaja või muu isik või riigi või kohaliku omavalitsuse asutus, kelle valduses on jäätmed, samuti korteriühistu, selle puudumisel aga selle kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- või äriruum) loetakse elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas automaatselt liitunuks korraldatud jäätmeveoga.
 
Jäätmevaldaja võib taotleda erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist.
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja esitab iga järgmise aasta 20. jaanuariks (kaasa arvatud) vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Jäätmevaldaja, kes ei ole esitanud 20. jaanuariks kirjalikku kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.
 
AS Eesti Keskkonnateenused teenuste hinnakiri
 
_______
 
Tähelepanu!

AUGUSTIST TÕUSEVAD JÄÄTMEVEO HINNAD 10%

Harku Vallavalitsus nõustus Eesti Keskkonnateenuste AS-i taotlusega tõsta jäätmeveo hinda alates 1. augustist 10% tingimusel, et vedaja täidab oma kohustusi kuni uue hanke võitja tööle asumiseni.

AS Eesti Keskkonnateenused esitas 25. jaanuaril Harjumaa Ühisteenuste Keskusele (HÜK) taotluse tõsta 1. maist 2018 jäätmeveo teenustasusid 33%. Hinnatõusu vajadust põhjendas ettevõte segaolmejäätmete käitluskulu kasvuga rohkem kui 64% ulatuses. Samuti on võrreldes 2017. aastal hankesse esitatud pakkumusega tõusnud kütuse hinnad 25%. Hankepakkumisest oluliselt suuremate kulude tõttu teenuse osutamisel ei pidanud Keskkonnateenused võimalikuks alates 1. maist 2018 jätkata teenuse osutamist samade hindadega ning oli valmis erakorraliselt ühepoolselt HÜK-iga lepingu lõpetama. Tuginedes Harku Vallavalitsuse seisukohale, mis ei pidanud sellises mahus hinnatõusu taotlemist õigustatuks, jättis HÜK Keskkonnateenuste taotluse siiski rahuldamata, ent järgnevate läbirääkimiste tulemusel lepiti kokku segaolmejäätmete veo hinnatõus 10% alates 1. augustist 2018.

 

Kuulutatakse välja uus hange

„Hinnatõusuga nõustuti tingimusel, et Eesti Keskkonnateenused jätkab korraldatud jäätmeveoteenuse osutamist seni olemasoleva lepingu järgi kuni ajani, mil peagi välja kuulutatava hanke võitja on valmis asuma teenust osutama," märkis Harku Vallavalitsuse arendus- ja haldusosakonna juhataja Ergo Eesmaa. Tema hinnangul on uue hanke võitja selleks valmis kõige varem 1. novembril 2018. Uue hanke korraldatud jäätmeveoteenuse osutamiseks kuulutab HÜK välja lähiajal – see on tänaseks suures osas ette valmistatud ning varasemaid kogemusi ja teenuse osutamisel ette tulnud kitsaskohti arvesse võttes täpsustatakse selles teenuse kvaliteedi ning selle järelevalvetingimusi. „Harku vald on jäätmeveoteenuse osutajale parajaks väljakutseks, sest ühelt poolt võivad hajaasustuspiirkondades olla vahemaad elamute vahel pikad, teisalt on meil aga ka palju kitsaid ning raskesti läbitavaid teid, millel sõitmiseks on sobivat tehnikat ja piisavaid kogemusi. Vabaturu tingimustes, kuhu oleksime võinud Eesti Keskkonnateenustega kokkulepet mitte saavutades jõuda, on suur oht, et raskemini ligipääsetavad kohad jäävad teenindamata," selgitas Eesmaa, miks on Harku valla jaoks korraldatud jäätmevedu parim lahendus. Korraldatud jäätmeveo toimimine on ka eeltingimuseks riigilt kohalikule omavalitsusele antava jäätmehoolduse arendamise toetuse saamiseks.

 

Uus hinnakiri 1. augustist

Alates 1. augustist kehtib seega uus segaolmejäätmete hinnakiri, kus näiteks eramu 240-liitrise konteineri üks tühjendamine hakkab maksma 2,10 eurot (koos käibemaksuga) senise 1,91 euro asemel. Jätkuvalt saavad aga Harku valla elanikud anda oma kinnistult Eesti Keskkonnateenustele üle tasuta pakendeid, vanapaberit ja -pappi, biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid. Samuti kogutakse kevadest sügiseni tasuta haljastusjäätmeid ning sellest vedajale eelnevalt teada andes saab lasta tasuta ära viia ka suurjäätmeid (vana mööbel jmt). Jäätmete liigiti kogumise puhul tekib segaolmejäätmeid oluliselt vähem (jäätmete kogumassist 25–35%), ühtlasi teenib jäätmete liigiti kogumine keskkonna huve, soodustades jäätmete ümbertöötlemist ja aidates jõuda aastaks 2020 eesmärgini taaskasutada vähemalt 50% kodumajapidamistest pärinevatest jäätmetest.

 

Jäätmeveo hinnakiri alates 1.08.2018 Harku vallas

Jäätmemahuti suurus

m3

Ühe korra jäätmeveo hind ilma käibemaksuta (€)

Ühe korra jäätmeveo hind koos käibemaksuga (€)

0,15

1,09

1,31

0,08

0,58

0,70

0,14

1,02

1,22

0,24

1,75

2,10

0,37

2,70

3,24

0,66

4,81

5,77

0,80

5,83

7,00

1,50

10,94

13,13

2,50

18,23

21,88

4,50

32,81

39,37