Uuest aastast tõuseb riiklik alampalgamäär 470 euroni, sellega seotult tõuseb ka lasteaia ja lapsehoiuteenuse kohatasu ning muusikakooli õppemaksu vanemate kaetav osa.

Alates 1. jaanuarist 2017 on riiklikult kehtestatud alampalk tänavuse 430 euro asemel 470 eurot. Riikliku alampalga määraga on seotud lasteaia ja lapsehoiuteenuse kohatasu vanema poolt kaetava osa määr, mis on Harku vallas 15% Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus vastavalt Harku Vallavolikogu 30. oktoobri 2014 määrusele nr 20 „Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord". Seega tõuseb seoses alampalgamäära tõusuga jaanuaris ka lapsevanema poolt kaetav kohatasu seniselt 64,50 eurolt 70,50 eurole.

 

Lasteaia kohatasu sisaldagu kõike

Igakuise lasteaia kohatasuga katavad lapsevanemad umbes 1/5 lasteaiakoha kogumaksumusest, mis hõlmab endas erinevaid kululiike hoonete haldusest kuni personali töötasuni. Tavapraktika on aga see, et  näiteks kontserdi- ja teatrikülastuste või teiste rühmaga tehtavate õppekäikude jaoks kogutakse lasteaiarühmades lisaraha rühma ühiskassasse. Olenevalt laste vanusest ja rühmade aktiivsusest ning lasteaias välja kujunenud traditsioonidest on kogutavad summad erinevad; igal juhul on aga tegemist peredele täiendava väljaminekuga, millega on vaja arvestada. „Selleks, et lastel oleks lasteaias kõik võimalused tegevustes kaasa lüüa, on loomulikult kõik lapsevanemad valmis panustama. Tegelikult võiks põhimõte olla selline, et makstes kohatasu, on õppekäikude raha sinna juba sisse arvestatud," pidas vallavanem Kaupo Rätsepp oluliseks plaanida lasteaedade eelarvesse kõik õppetöös vajalikud kulutused. Lasteaias tehtavate lisakulutuste  vähendamiseks on koolieelsete lasteasutuste juhid ja Harku vallavalitsus kokku leppinud, et aasta alguses tõusvast lasteaia kohatasust suunatakse osa ressursse ka õppekäikude korraldamiseks. „64,50 eurosest kohatasust 10 eurot on eelarves plaanitud õppevahenditeks, sellest osa nüüd ka õppekäikude korraldamiseks," selgitas vahendite jagamist lasteaedade 2016. aasta eelarves haridus- ja kultuuriosakonna juhataja. Vallavanem möönis, et muutustega kohanemine võib võtta aega. Küll aga peaks toimiv süsteem tema hinnangul andma võrdsemad võimalused ka vähem kindlustatud perede lastele, kellele lisaks kohatasule lasteaias korjatav rühmaraha võib olla suur lisakohustus. Rätsepa sõnul on eesmärk vähemalt üritada vabastada lapsevanemad rühmaraha kogumisest õppekäikude ja ürituste korraldamiseks.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LAPSEHOIUTEENUSE KKK:
 

Kuidas saab teenuse osutaja kontrollida lapse rahvastikuregistrijärgset elukohta?

 

Lapse rahvastikuregistrijärgse elukoha kontrollimiseks pöörduge vallavalitsuse toetuste spetsialisti Kadi Netse (e-posti aadress kadi.netse@harku.ee , telefon nr 6063802) või andmetöötlusspetsialisti Kadri Kelgo (e-posti aadress kadri.kelgo@harku.ee , telefoni nr 6003869) poole

 

Kuidas saab lapsevanem taotleda vabastust vanema omaosaluse tasumisest?

 

Vanema omaosaluse tasumisest vabastamisel kohaldatakse lapsehoiuteenusele Harku Vallavolikogu 30.oktoobri 2014 määrust nr 20 „Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord".

Vanema osa tasumisest on täielikult vabastatud:

1)      pere, kui ta on toimetuleku toetuse saaja;

2)      pere, kelle eestkostel või hooldamisel on laps;

3)      pere, kelle ühe kuu tulu pereliikme kohta kuue viimase kuu jooksul jääb alla kolmekordset riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri;

4)      pere, kus koolieelses lasteasutuses käib kolm või enam last, alates kolmandast lapsest.

 

Vanema osa tasumisest vabastamiseks esitab vanem Harku Vallavalitsusele valla veebilehel avaldatud vormikohase taotluse. Taotluse lahendamise kohta saadab vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond taotlejale otsuse ärakirja teenuse osutajale, kui lapsevanem või asutus seda soovib. Lapsevanem võib otsuse ärakirja esitada teenuse pakkujale ka ise.

 

Kui lapsevanem on omaosaluse tasumisest osakonna otsusega vabastatud, tasub tema eest omaosaluse vallavalitsus. Vallavalitsusele esitatavale arvele tuleb märkida vabastuse olemasolu (näiteks otsuse number ja kuupäev).

 

Missugusel kuupäeval esitab teenuse osutaja vallavalitsusele arve?

 

Teenuse osutaja esitab valla valitsusele arve temale sobival kuupäeval arvestusega, et arve esitamise ajaks on lapsevanemad omaosaluse tasunud. Teenuse osutaja märgib lepingu projektis väljapakutud kuupäeva asemele temale sobiva kuupäeva.

 

Kas teenuse osutajal on võimalik saada vallavalitsuselt teavet lapsele lasteaiakoha andmisest?

 

Lapse lasteaeda võtmist sätestab Harku Vallavalitsuse 30.detsembri 2015 määrus nr 11 „Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord". Nimetatud korra järgi teavitab lasteaia juhataja lapsevanemat lasteaiakoha saamisest hiljemalt 01. juuniks ja lapsevanem teavitab lasteaia juhatajat koha vastuvõtmisest hiljemalt 15. juunil. Kui lapsevanem ei võta kohta vastu, pakutakse seda järjekorras tagapool seisvale lapsele. Lasteaiakohtade komplekteerimine lõpeb 31. augustil, kui lasteaia juhataja kinnitab käskkirjaga rühmade koosseisu.

Teabe saamiseks, kas lapsehoius käivale lapsele on võimaldatud lasteaiakoht, pöörduge haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aivar Soe poole (e-posti aadress aivar.soe@harku.ee , telefoni nr 6063800).

 

Kui vana lapse hoidmise eest vallavalitsus teenuse osutajale tasub?

 

Vallavalitsus tasub teenuse osutajale nende laste hoidmise eest, kes on saanud pooleteise aastaseks ja ei ole veel saanud nelja aastaseks ning kes ei ole saanud lasteaiakohta. Kui laps saab nelja aastaseks enne lasteaiakoha saamist (näiteks kevadel nelja aastaseks saav laps saab koha lasteaias sügisel), tasub vallavalitsus lapse hoidmise eest kuni lasteaiakoha saamiseni.

 

Erandi moodustavad nelja aastased ja vanemad lapsed, kes käivad lapsehoius muudel põhjustel (näiteks vajavad väiksemat kollektiivi).  Sellisel juhul tasub teenuse eest lapsevanem ise. Pärast arve tasumist on tal võimalik saada vallavalitsuselt toetust kuni 200 euro ulatuses. Erivajadustega laste lapsehoiuteenuse kohta saate infot vallavalitsuse toetuste spetsialistilt Kadi Netselt (e-posti aadress kadi.netse@harku.ee , telefon nr 6063802) või andmetöötlusspetsialistilt Kadri Kelgolt (e-posti aadress kadri.kelgo@harku.ee , telefoni nr 6003869) poole.

 

Lisainfo SIIT

Toimetaja: MARKUS METSARU