Harku Vallavolikogu võttis 28. detsembri istungil vastu ja kiitis heaks määruste muudatused, millega määratakse lasteaia kohatasu lapsevanema kaetava osa suurus.

Siiani on olnud vanema poolt kaetav osa Harku vallas 15 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga
alammäärast; lapsevanema kaetav osa ühe lapse kohta ei või ületada 20 protsenti alampalgamäärast.
Alates 1. jaanuarist 2018 seatakse aga lapsevanema osaluse määr sõltuvusse vanemate registreeritud elukohast eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga. Taotlusi elukoha registreerimiseks Harku valda saab esitada e-riigi portaalis kuni 31. detsembrini 2017 (kaasa arvatud). 

Üksikvanem kasvatab last üksi ja peres puudub teine vanem. Üksikvanem on
vanem, kellel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele või;
• lesk või;
• vanem, kes kirjalikult kinnitab, et on üksikvanem ja esitab asjakohased tõendid.

Pereks loetakse:
• abielus või kooselulistes suhetes olevaid samas eluruumis elavad isikuid või;
• ühise tulu ja/või majapidamisega isikuid ja nende juures elavaid alaealisi lapsi.

Paljulapseline on pere, kus on kolm või enam last vanuses 0-16 aastat (lapse õppimise korral 19a). Kui laps saab 19a jooksval õppeaastal, siis loetakse ta paljulapselise pere liikmeks soodustuse mõistes kuni 31. augustini või gümnaasiumi lõpuklassis 30. juunini.
 

Kohatasu neli määra 0-20% alates 1. jaanuar 2018

1. Kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht 31. detsembri seisuga ei ole Harku vald –
kohatasu
20% alammäärast ( 2018. aastal 100 €);
2. Kui ühe vanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku vald - kohatasu
15% alammäärast
(75 € kuus);
3. Kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku vald – kohatasu

10% alammäärast (2018. aastal 50 €)
4.
Kohatasust vabastatakse paljulapselised pered (kolm või enam 0-16 a last, 19a õppimise
korral) ning mõlema vanema või üksikvanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku vald.

 

Kohatasu suuruse määrab sotsiaal- ja tervishoiuosakond ja vanemaid teavitatakse sellest
rahandusosakonna poolt, koos esimese esitatava arvega.
Vanema avalduse alusel, koos
tõenduspõhiste dokumentidega võib sotsiaal- ja tervishoiuosakond määrata vanemale soodsama
kohatasu määra.

 

Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord on leitav SIIT


Lapsehoiuteenuse hüvitamine

Muudatusi kohatasu osas rakendatakse ka lapsevanematele, kelle laps käib era-lapsehoius. Olulise
muudatusena hakkavad lapsevanemad, kelle laps(ed) käivad era-lapsehoius saama kohatasu
maksmiseks arveid Harku Vallavalitsuselt. Juhul, kui lapsevanema omaosalus on era-lapsehoiuteenust pakkuvas ettevõttes kõrgem, kui volikogu määruses sätestatud, esitab puudujääva omaosaluse arve edaspidi ikka lapsehoiuteenust pakkuv ettevõte. Lapsehoiuteenust hüvitatakse ainult lastele, kes ise ja kelle vanem on rahvastikuregistri andmetel Harku valla elanik.
Lisainfo küsimiseks pöörduge palun vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aivar Soe poole (e-mail: Aivar.Soe@harku.ee, tel: 606 3800)
.


Täpsem info (taotluste vormid, avaldused, erijuhud, sissekirjutus) sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
toetuste spetsialist Kadi Netse (e-mail:
kadi.netse@harku.ee, tel: 606 3802) või
andmetöötlusspetsialist Kadri Kelgo (e-mail:
kadri.kelgo@harku.ee, tel: 600 3869). Täpsem info (arved) vallavalitsuse pearaamatupidaja Helje Rätsepp (e-mail: helje.ratsepp@harku.ee, tel: 600 3852).  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LAPSEHOIUTEENUSE KKK:
 

Kuidas saab teenuse osutaja kontrollida lapse rahvastikuregistrijärgset elukohta?

 

Lapse rahvastikuregistrijärgse elukoha kontrollimiseks pöörduge vallavalitsuse toetuste spetsialisti Kadi Netse (e-posti aadress kadi.netse@harku.ee , telefon nr 6063802) või andmetöötlusspetsialisti Kadri Kelgo (e-posti aadress kadri.kelgo@harku.ee , telefoni nr 6003869) poole

 

Missugusel kuupäeval esitab teenuse osutaja vallavalitsusele arve?

Teenuse osutaja esitab valla valitsusele arve temale sobival kuupäeval arvestusega, et arve esitamise ajaks on lapsevanemad omaosaluse tasunud. Teenuse osutaja märgib lepingu projektis väljapakutud kuupäeva asemele temale sobiva kuupäeva.

Kas teenuse osutajal on võimalik saada vallavalitsuselt teavet lapsele lasteaiakoha andmisest?

Lapse lasteaeda võtmist sätestab Harku Vallavalitsuse 30.detsembri 2015 määrus nr 11 „Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord". Nimetatud korra järgi teavitab lasteaia juhataja lapsevanemat lasteaiakoha saamisest hiljemalt 01. juuniks ja lapsevanem teavitab lasteaia juhatajat koha vastuvõtmisest hiljemalt 15. juunil. Kui lapsevanem ei võta kohta vastu, pakutakse seda järjekorras tagapool seisvale lapsele. Lasteaiakohtade komplekteerimine lõpeb 31. augustil, kui lasteaia juhataja kinnitab käskkirjaga rühmade koosseisu.

Teabe saamiseks, kas lapsehoius käivale lapsele on võimaldatud lasteaiakoht, pöörduge haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aivar Soe poole (e-posti aadress aivar.soe@harku.ee , telefoni nr 6063800).

 

Kui vana lapse hoidmise eest vallavalitsus teenuse osutajale tasub?

 

Vallavalitsus tasub teenuse osutajale nende laste hoidmise eest, kes on saanud pooleteise aastaseks ja ei ole veel saanud nelja aastaseks ning kes ei ole saanud lasteaiakohta. Kui laps saab nelja aastaseks enne lasteaiakoha saamist (näiteks kevadel nelja aastaseks saav laps saab koha lasteaias sügisel), tasub vallavalitsus lapse hoidmise eest kuni lasteaiakoha saamiseni.

 

Erandi moodustavad nelja aastased ja vanemad lapsed, kes käivad lapsehoius muudel põhjustel (näiteks vajavad väiksemat kollektiivi).  Sellisel juhul tasub teenuse eest lapsevanem ise. Pärast arve tasumist on tal võimalik saada vallavalitsuselt toetust kuni 200 euro ulatuses. Erivajadustega laste lapsehoiuteenuse kohta saate infot vallavalitsuse toetuste spetsialistilt Kadi Netselt (e-posti aadress kadi.netse@harku.ee , telefon nr 6063802) või andmetöötlusspetsialistilt Kadri Kelgolt (e-posti aadress kadri.kelgo@harku.ee , telefoni nr 6003869) poole.

 

Lisainfo SIIT

Toimetaja: IVE EEVEL