Lasteaia kohatasu määrad

 • kui kummagi vanema või üksikvanema elukoht 31. detsembri 2018 a. seisuga ei olnud Harku vald, siis on kohatasu 20% alammäärast (2019. aastal 108 €);
 • kui ühe vanema elukoht oli 31. detsembri 2018 a. seisuga Harku vald, siis on kohatasu 15% alammäärast (2019. aastal 81 € kuus);
 • kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht oli 31. detsembri 2018 a. seisuga Harku vald, siis on kohatasu 10% alammäärast (2019. aastal 54 €).

Kohatasust vabastamine

Tingimused:

 • vanem, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Harku vallas;
 • kelle lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Harku vallas;
 • vanem esitab Harku Vallavalitsusele vormikohase taotluse.

Vanema poolt kaetava osa tasumisest vabastatakse:

 • paljulapseline pere (kolm või enam 0-16 a last, 19a õppimise korral), kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht oli 31. detsembri 2018 a. seisuga Harku vald;
 • pere, kui ta on toimetulekutoetuse saaja;
 • pere, kelle eeskostel või hooldamisel on laps;
 • pere, kelle ühe kuu tulu pereliikme kohta kuue viimase kuu jooksul jääb alla Harku Vallavolikogu määrus nr 11 lisas kehtestatud toimetuleku piiri.

 

Üksikvanem kasvatab last üksi ja peres puudub teine vanem. Üksikvanem on

 • vanem, kellel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele või;
 • lesk või;
 • vanem, kes kirjalikult kinnitab, et on üksikvanem ja esitab asjakohased tõendid.

Pereks loetakse:

 • abielus või kooselulistes suhetes olevaid samas eluruumis elavad isikuid või;
 • ühise tulu ja/või majapidamisega isikuid ja nende juures elavaid alaealisi lapsi.

Paljulapseline on pere, kus on kolm või enam last vanuses 0-16 aastat (lapse õppimise korral 19a). Kui laps saab 19a jooksval õppeaastal, siis loetakse ta paljulapselise pere liikmeks soodustuse mõistes kuni 31. augustini või gümnaasiumi lõpuklassis 30. juunini.

 

Kohatasu suuruse määrab sotsiaal- ja tervishoiuosakond ja vanemaid teavitatakse sellest rahandusosakonna poolt, koos esimese esitatava arvega. Vanema avalduse alusel, koos tõenduspõhiste dokumentidega võib sotsiaal- ja tervishoiuosakond määrata vanemale soodsama kohatasu määra.

Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord on leitav SIIT.


Lapsehoiuteenuse hüvitamine

Muudatusi kohatasu osas rakendatakse ka lapsevanematele, kelle laps käib era-lapsehoius. Olulise muudatusena hakkavad lapsevanemad, kelle laps(ed) käivad era-lapsehoius saama kohatasu maksmiseks arveid Harku Vallavalitsuselt. Juhul, kui lapsevanema omaosalus on era-lapsehoiuteenust pakkuvas ettevõttes kõrgem, kui volikogu määruses sätestatud, esitab puudujääva omaosaluse arve edaspidi ikka lapsehoiuteenust pakkuv ettevõte. Seega saab lapsevanem kaks arvet. Lapsehoiuteenust hüvitatakse ainult lastele, kes ise ja kelle vanem on rahvastikuregistri andmetel Harku valla elanik. Vallavalitsus palub lapsevanemal enne lapsehoiuga lepingu sõlmimist tutvuda lapsehoiuteenuse hinnakirjaga.


Täpsem info (taotluste vormid, avaldused, erijuhud, sissekirjutus) sotsiaal- ja tervishoiuosakonna toetuste spetsialist Kadi Netse (e-posti aadress: kadi.netse@harku.ee, tel: 606 3802) või andmetöötlusspetsialist Kadri Kelgo (e-posti aadress: kadri.kelgo@harku.ee, tel: 600 3869). Täpsem info (arved) vallavalitsuse pearaamatupidaja Helje Rätsepp (e-posti aadress: helje.ratsepp@harku.ee, tel: 600 3852).