Uudised ja teated

« Tagasi

Naage külas Keila metskond 26 maaüksuse osa ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja eskiislahenduse tutvustamine

Harku Vallavolikogu 31.01.2019 otsusega nr 2 algatati detailplaneeringu koostamine Naage külas Keila metskond 26 (katastritunnus 19801:011:1068) maaüksuse osal ja selle lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kavandada maaüksuse läänepoolsele osale, u 180 m² suurusele alale ärimaa sihtotstarbega krunt ehitusõigusega u 50 m kõrguse mobiilsidemasti ja selle teenindamiseks vajalike hoonete püstitamiseks, samuti juurdepääsu ja tehnovõrkudega varustamiseks. Detailplaneeringuga määratakse mobiilsidemasti ning seda teenindava sidekonteineri arhitektuurilised ja kujunduslikud (piirkonda sobivad materjalid ja värv) tingimused. Planeeritava ala suurus on u 0,02 ha (180 m2).

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva üldplaneeringu ning Harku valla ehitus-tingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadus ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine toimub 07.03.2019 kell 16.00.

 

Algatamise otsuse ja algatamiseks esitatud dokumentidega on võimalik tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses aadressil https://kaart.harku.ee/DP/180827_256/avalik/.