Uudised ja teated

« Tagasi

Laabi külas Teearu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 29.08.2019 otsusega nr 78 võeti vastu Laabi külas Teearu (katastritunnus 19814:001:0540) maaüksuse ning lähiala detailplaneering vastavalt  Urban Management OÜ (rg-kood 11114853) tööle nr 06-17.

Planeeritav ala, suurusega u 4,21 ha, paikneb Laabi külas Paldiski mnt ja Paemurru tee ristmiku vahetus läheduses, piirnedes põhjas Paemurru tee 5 (katastritunnus 19814:001:0483) sihtotstarbeta maaga, kagus Paldiski mnt lõik T8 (katastritunnus 78406:604:0710) transpordimaaga, edelas Mäe (katastritunnus 19814:001:0551) maatulundusmaaga ja loodes Paemurru tee 5b (katastritunnus 19801:001:3285) maatulundusmaaga. Juurdepääs planeeritavale alale on Paldiski maanteelt mööda Paemurru teed (eratee).

Detailplaneeringuga moodustatakse 11854 m2 suurune 95% äri ja 5% tootmismaa sihtotstarbega krunt ning määratakse ehitusõigus kuni kahe 2- korruselise ärihoone ja ühe 1- korruselise alajaama püstitamiseks, maapealse ehitisealuse pinnaga kokku kuni 7000 m². Hoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 11 m ja kuni 2 maapealset korrust. Lisaks on kavandatud hoonestusalasse lubatud ehitada kuni 2 alla 20 m2 suuruse ehitisealuse pinnaga ehitist (nt varjualune). Alla 20 m2 ehitiste arv ja ehitisealune pind ei kajastu detailplaneeringu hoonete arvus ja ehitisealuses pinnas.

Detailplaneeringuga moodustatakse kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti suurusega 1796 m2, mis moodustatakse reformimata riigimaast piiriettepanekuga AT1708220008 ja Teearu maaüksusest, tagamaks juurdepääsu moodustatavale äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundile ja Paemurru tee 5b maaüksusele. Ning krunt suurusega 3487 m2, mis moodustatakse reformimata riigimaast olemasoleva Paemurru tee tarvis, mille kaudu on lahendatud juurdepääs planeeritavale alale.

Lisaks moodustatakse detailplaneeringuga 24993 m2 suurune ehitusõiguseta maatulundusmaa sihtotstarbega krunt.

Planeeritava maa-ala kitsendusteks on elektripaigaldise kaitsevöönd, sideehitis maismaal ning keskkonnaregistri kaitstavate loodusobjektide nimistusse kuuluv III kategooria kaitsealuse liigi raudkulli ja hiireviu leiukoht ning maaüksuse põhjapoolse piiri ääres II kaitsekategooria taimeliigi pruun raunjalg leiukoht.

Harku Vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr 138 kehtestatud üldplaneeringu ja Harku Vallavolikogu 31. mai 2018 otsusega nr 51 kehtestatud Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu kohaselt paikneb Teearu maaüksuse ja riigi reservmaa piiriettepanekuga AT1708220008 maaüksuse 3,86 ha suurusest maa-alast u 16% ehk u 0,62 ha ärimaa juhtotstarbega tihehoonestusalal ja 84 % ehk u 3,24 ha leebe režiimiga loodusliku haljasmaa rohevõrgustiku Laabi koridori alal.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 10.10.2019–24.10.2019 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/170823_31/avalik

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 10.10.2019–24.10.2019 k.a.