Uudised ja teated

« Tagasi

Vääna-Jõesuu külas Kajaka tee 3 ja Kajaka tee 5 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 31.10.2019 otsusega nr 93 võeti vastu Vääna-Jõesuu külas Kajaka tee 3 (katastritunnus 19809:019:0490) ja Kajaka tee 5 (katastritunnus 19801:011:0926) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt OÜ M.K. Konsultatsioonid (rg-kood 10571005) tööle nr 09/17.

Planeeritav ala, suurusega u 0,72 ha, paikneb Vääna-Jõesuu külas Luige tee, Kajaka tee ja Tormilinnu tee vahelisel alal u 1,1 km kaugusel Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ja Luige tee ristumiskohast piirnedes põhjast Luige tee 38 (katastritunnus 19801:011:0626) ja Paisupi tee 36 (katastritunnus 19809:017:0013) elamumaadega, lõunast Kajaka tee L2 (katastritunnus 19809:019:0503), Kajaka tee 7 (katastritunnus 19809:019:0080) ja Tormilinnu tee 5 (katastritunnus 19809:019:3182) elamumaadega, idast Tormilinnu tee 11 (katastritunnus 19809:019:0010), Tormilinnu tee 9 (katastritunnus 19809:019:0020) ja Tormilinnu tee 7 (katastritunnus 19801:001:3183) elamumaadega ning läänest Luige tee 36 (katastritunnus 19801:011:0925) elamumaaga ja Kajaka tee L1 (katastritunnus 19801:011:0927) transpordimaaga. Maaüksuse kitsendusteks on elektripaigaldise kaitsevöönd. Juurdepääs planeeritavale alale toimub Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteelt mööda Luige teed ja Kajaka teed.

Detailplaneeringuga muudetakse Kajaka tee 3 ja Kajaka tee 5 maaüksuste vahelist piiri ja kavandatakse kaks elamumaa krunti suurustega vastavalt 2740 m2 ja 4427 m2. Kruntidele määratakse ehitusõigus ühe elamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 400 m². Hoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 8,5 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 4,5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 25-45 kraadi. Juurdepääs planeeritavale alale toimub Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteelt mööda Luige teed ja Kajaka teed, kus Luige tee on osaliselt ja Kajaka tee on kogu ulatuses omavalituse hooldamisel mitteavalik tee.

Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu ning Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 28.11.2019–12.12.2019 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/170504_18/avalik

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 28.11.2019–12.12.2019 k.a.