Uudised ja teated

« Tagasi

Liikva külas Otsa põik 9 ja Otsa põik 10 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 31.10.2019 otsusega nr 95 võeti vastu Liikva külas Otsa põik 9 (katastritunnus 19801:001:1002) ja Otsa põik 10 (katastritunnus 19801:001:1003) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt KMK Stuudio OÜ (rg-kood 10939407) tööle nr 1801.

Planeeritav ala, suurusega u 3,54 ha, paikneb Liikva külas Kiia-Vääna-Viti maantee, Sõrve tee ja Kõrtsu tee ristmikust kagus, piirnedes põhjast Sõrve tee (katastritunnus 19801:001:1026) transpordimaaga ja reformimata riigimaaga, idast Miko tänav (katastritunnus 19801:001:0206) transpordimaaga, Miko tn 2 (katastritunnus 19801:001:0208), Otsa põik 8 (katastritunnus 19801:001:0232) elamumaadega, Otsa põik (katastritunnus 19801:001:0223) transpordimaaga, Otsa põik 7a (katastritunnus 19801:001:0231), Otsa põik 7 (katastritunnus 19801:001:0229) ja Otsa tn 3 (katastritunnus 19801:001:0235) elamumaadega, lõunast reformimata riigimaaga, Otsa tn 1a (katastritunnus 19801:001:0234) sotsiaalmaaga ja Nõmmetuka alajaam (katastritunnus 19801:011:1053) tootmismaaga ning läänest 11410 Kiia-Vääna-Viti maantee (katastritunnus 19801:011:0260) transpordimaaga.

Detailplaneeringuga kavandatakse üks elamumaa sihtotstarbega krunt suurusega 6000 m2, kaks maatulundusmaa sihtotstarbega krunti suurustega vastavalt 22291 m2 ja 5790 m2 ning kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti suurustega vastavalt 697 m2 ja 608 m2. Elamumaa krundile, määratakse ehitusõigus ühe elamu ja kuni kolme abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 600 m². Hoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 20-45 kraadi. Transpordimaa krunt, suurusega 697 m2, on kavandatud jalgtee tarbeks üle Otsa põik 10 maaüksuse ühendamaks Otsa põik tänavat Sõrve teel asuva bussipeatusega. Transpordimaa krunt, suurusega 608 m2, on kavandatud Sõrve tee äärde projekteeritava kergliiklustee tarbeks ühendamaks Miko tänavat bussipeatusega.

Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu ning Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 28.11.2019–12.12.2019 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/180208_233/avalik

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 28.11.2019–12.12.2019 k.a.