Uudised ja teated

« Tagasi

Harku alevikus Instituudi tee 15 maaüksuse ning lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 31.10.2019 otsusega nr 94 võeti vastu Harku alevikus Instituudi tee 15 (katastritunnus 19814:001:0272) maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Head (rg-kood 11711661) tööle nr 2016_029.

Planeeritav maa-ala, suurusega u 10 ha, paikneb Harku alevikus Laagri-Harku kõrvalmaantee nr 11401 ääres, piirnedes põhjast kaitsealuse Harku mõisa pargiga (KLO1200583), idast ja kagust Keila metskond 14 (katastritunnus 19801:001:2407) maatulundusmaaga, edelast ja läänest 11401 Laagri-Harku tee L1 (katastritunnus 19801:001:0224) transpordimaaga. Maaüksus on hoonestatud Harku mõisa ja selle kõrvalhoonetega. Planeeritakse maaüksuse lõunapoolset osa, mis jääb lagedale alale väljapoole kaitsealust mõisaparki. Juurdepääs maaüksusele on Laagri-Harku kõrvalmaanteelt.

Detailplaneeringuga kavandatakse: 25 elamumaa sihtotstarbega krunti, suurustega 1500-2547 m2. Elamumaa kruntidele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga vastavalt planeeritavate kruntide suurustele 300 m² - 370 m2. Elamute suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 8,5 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ning üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 25-45 kraadi. Üks sotsiaal- ja ärimaa sihtotstarbega krunt suurusega 13732 m2 hoolekandeasutuse rajamiseks. Krundile määratakse ehitusõigus kuni 5 põhihoone ja kuni 3 abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 6500 m2. Põhihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 10 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 7 m ning kuni 1 maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 25-45 kraadi. Viis üldkasutatava maa sihtotstarbega krunti suurustega vastavalt 915,4 m2, 2519,6 m2, 2173,6 m2, 5277,8 m2, 18451,9 m2. Üks tootmismaa sihtotstarbega krunt suurusega 31,9 m2, planeeritava reoveepumpla tarvis. Kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti suurustega vastavalt 4102,5 m2 ja 22121,1 m2. Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud Instituudi teelt.

Planeeritavate kruntide veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale tsentraalsete trassidega.

Harku Vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr 138 kehtestatud üldplaneeringu ning Harku Vallavolikogu 31. mai 2018 otsusega nr 51 kehtestatud Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu kohaselt paikneb Instituudi tee 15 maaüksuse lõunapoolne osa leebe režiimiga looduslikul haljasmaal hajaasustuse piirkonnas. Detailplaneeringuga soovitakse muuta kehtivat üldplaneeringut ja teemaplaneeringut muutes planeeritav ala elamumaa juhtfunktsiooniga tiheasustusalaks koos ärimaa või üldkasutatavate hoonete maa osaga.

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 28.11.2019–27.12.2019 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, Harku raamatukogus (Instituudi tee 5, Harku alevik) lahtioleku aegadel, Harkujärve Põhikoolis (J.Ventri tee 2, Harkujärve küla) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/150803_22/avalik

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 28.11.2019–27.12.2019 k.a.