Uudised ja teated

« Tagasi

Suurupi külas Karukella tee 2 maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 28.11.2019 otsusega nr 104 võeti vastu Suurupi külas Karukella tee 2 (katastritunnus 19801:001:1006) maaüksuse detailplaneering vastavalt Optimal Projekt OÜ (rg-kood 11213515) tööle nr 326.

Planeeritav ala, suurusega u 0,48 ha, paikneb Suurupi külas Suurupi tee ja Aruheina tee ristumiskohast u 500 m kaugusel lääne suunas Karukella tee ääres, piirnedes põhjast Karukella tee 4 (katastritunnus 19801:001:1008) elamumaaga, idast Aruheina tee 12 (katastritunnus 19801:001:0829) elamumaaga, lõunast Aruheina tee 14 (katastritunnus 19801:001:1637) elamumaaga ning läänest Karukella tee (katastritunnus 19801:001:1015) transpordimaaga. Juurdepääs maaüksustele on tagatud Suurupi teelt mööda Aruheina ja Karukella teed.

Detailplaneeringuga määratakse maaüksustele ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 450 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 10 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 10-51 kraadi. Detailplaneeringuga on kavandatud hoonestusala kauguseks Karukella tee 4 ja Karukella tee 2 kinnistute vahele jäävast piirist 3 m varasema 5 m asemel.

Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ning ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 27.12.2019–11.01.2020 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/181128_272/avalik

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 27.12.2019–11.01.2020 k.a.