Uudised ja teated

« Tagasi

Vääna-Jõesuu külas Nõmmerohu tee 8 ja Nõmmerohu tee 10 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 28.11.2019 otsusega nr 107 võeti vastu Vääna-Jõesuu külas Nõmmerohu tee 8 (katastritunnus 19809:024:0012) ja Nõmmerohu tee 10 (katastritunnus 19809:024:0040) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Ruum ja Maastik OÜ (rg-kood 11038715) tööle nr 03/19.

Planeeritav ala, suurusega u 0,52 ha, paikneb Vääna-Jõesuu külas Nõmmerohu tee ääres, u 300 m kaugusel Puraviku tee, Oominõmme tee ja Nõmmerohu tee ristumiskohast mööda Nõmmerohu teed edelas, piirnedes põhjast Nõmmerohu tee 6 (katastritunnus 19809:024:0005) maatulundusmaaga, idast Nõmmerohu tee (lähiaadress Puraviku tee L2, katastritunnus 19801:001:2937) transpordimaaga, lõunast Nõmmerohu tee 12 (katastritunnus 19809:024:0003) elamumaaga ning läänest Jõekalda (katastritunnus 19801:011:0533) elamumaaga.

Detailplaneeringuga moodustatakse kahest maatulundusmaa maaüksusest üks 5203 m² suurusega elamumaa krunt. Krundile määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 500 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 8,5 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 4 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 28-45 kraadi viilkatuse projekteerimisel ning ühepoolse katuse kalde projekteerimisel alates 20 kraadi.

Juurdepääs planeeritavale alale toimub Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteelt mööda Puraviku teed ja Nõmmerohu teed. Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva üldplaneeringu ning Harku valla ehitus-tingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 27.12.2019–11.01.2020 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/181004_261/avalik.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 27.12.2019–11.01.2020 k.a.