Uudised ja teated

« Tagasi

Rannamõisa külas Rannamõisa laod ja Aiaäärse maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 28.11.2019 otsusega nr 108 võeti vastu Rannamõisa külas Rannamõisa laod (katastritunnus 19801:002:5750) ja Aiaäärse (katastritunnus 19801:002:1556) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt KOOTPLAAN OÜ (rg-kood 10047847) tööle nr H-171-14.

Planeeritav maa-ala, suurusega u 2,8 ha, paikneb Rannamõisa külas Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ja Merepiiga tee ristmikust kirdes, Merepiiga tee, Tammede allee, Paekalda tee ja Hülgeküti tee vahelisel alal, piirnedes Hülgeküti tee L1 (katastritunnus 19801:002:1555) ja Hülgeküti tee L2 (katastritunnus 19801:002:1271) transpordimaadega, Merepiiga tee 8a (katastritunnus 19801:002:1268) ja Merepiiga tee 8 (katastritunnus 19801:002:0764) sotsiaalmaadega, Merepiiga tee 10b (katastritunnus 19801:002:0766) tootmismaaga, Merepiiga põik 2 (katastritunnus 19806:001:0010) ja Merepiiga põik 4 (katastritunnus 19806:001:0020) elamumaadega, reformimata riigimaaga, Veehaldja tee L2 (katastritunnus 19806:002:0170), Veehaldja tee 3 (katastritunnus 19806:002:0040) ja Tammede allee 19 (katastritunnus 19801:001:2685) elamumaadega, Tammede allee L5 (katastritunnus 19801:001:2686) transpordimaaga, Paekalda tee 17 (katastritunnus 19807:001:0050), Paekalda tee 15 (katastritunnus 19807:001:0040), Paekalda tee 13 (katastritunnus 19807:001:0030), Paekalda tee 11 (katastritunnus 19807:001:0020), Paekalda tee 9 (katastritunnus 19807:001:0010) ja Paekalda tee 7 (katastritunnus 19801:002:2130) elamumaadega ning Paekalda tee L1 (katastritunnus 19801:001:2995) transpordimaaga.

Detailplaneeringuga kavandatakse üks üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt, mis on kavandatud pargialaks ning ehitusõigust detailplaneeringuga ei määrata, kaks ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krunti, kuhu on kavandatud noortekeskus ning käsitöö- ja vabaaja keskus ning kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti.

Planeeringuga määratakse ehitusõigus kahele ühiskondlike ehitiste maa krundile. Detailplaneeringu põhijoonisel pos nr 2 on määratud ehitusõigus 4 hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 1250 m2 ja pos nr 4 on määratud ehitusõigus 1 hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 900 m2. Hoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Lubatud katusekalle on 5-45 kraadi.

Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteelt mööda Paekalda teed ja Hülgeküti teed. Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva üldplaneeringu ning Harku valla ehitus-tingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 27.12.2019–11.01.2020 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/090827_74/avalik.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 27.12.2019–11.01.2020 k.a.