Uudised ja teated

« Tagasi

Vääna-Jõesuu külas Nõmmerohu tee 8 ja Nõmmerohu tee 10 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 11.02.2020 korraldusega nr 103 kehtestati Vääna-Jõesuu külas Nõmmerohu tee 8 (katastritunnus 19809:024:0012) ja Nõmmerohu tee 10 (katastritunnus 19809:024:0040) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Ruum ja Maastik OÜ (rg-kood 11038715) tööle nr 03/19.

Detailplaneeringuga moodustatakse kahest maatulundusmaa maaüksusest üks 5172 m² suurusega elamumaa krunt ning üks 31 m² suurusega transpordimaa krunt. Elamumaa krundile määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 500 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 8,5 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 4 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 28-45 kraadiׄ viilkatuse projekteerimisel ning ühepoolse katuse kalde projekteerimisel alates 20 kraadi. Juurdepääs planeeritavale alale toimub Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteelt mööda Hiie teed, Puraviku teed ja Nõmmerohu teed.

Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni baasil.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Vastuvõetud korralduste ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.