Uudised ja teated

« Tagasi

Laabi külas Teearu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 12.05.2020 korraldusega nr 252 kehtestati Laabi külas Teearu (katastritunnus19814:001:0540) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Urban Management OÜ (rg-kood11114853) tööle nr 06-17.

Detailplaneeringuga moodustatakse 11854 m² suurune 95% äri ja 5% tootmismaa sihtotstarbega krunt, millele määratakse ehitusõigus kuni kahe 2-korruselise ärihoone ja ühe1-korruselise alajaama püstitamiseks, maapealse ehitisealuse pinnaga kokku kuni 7000 m². Hoonesuurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 11 m ja kuni 2 maapealset korrust. Lisaks on krundi kavandatud hoonestusalasse lubatud ehitada kuni 2 alla 20 m² suuruse ehitisealusepinnaga ehitist (nt varjualune). Kuni 20 m² ehitisealuse pinnaga ehitiste arv ja ehitisealune pind ei kajastu detailplaneeringuga kavandatud hoonete arvus ja ehitisealuses pinnas. Detailplaneeringuga moodustatakse kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti, suurustega 1796 m² ja 3487 m². Krunt suurusega 1796 m² moodustatakse riigi reservmaast Paemurru tee 5a maaüksusest ja Teearumaaüksusest, tagamaks juurdepääsu moodustatavale äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundile ja Paemurru tee 5b maaüksusele. Krunt suurusega 3487 m² moodustatakse reformimata riigimaast olemasoleva Paemurru tee tarvis, mille kaudu on lahendatud juurdepääs planeeritavalealale. Lisaks moodustatakse detailplaneeringuga 24993 m² suurune ehitusõiguseta maatulundusmaa sihtotstarbega krunt. Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud Paldiski maanteelt (Tallinna linna tee, katastritunnus 78406:604:0710) mööda Paemurru teed.

Planeeritavate kruntide veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale tsentraalsete trassidega.

Vastuvõetud korralduste ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.