Uudised ja teated

« Tagasi

Tabasalu alevikus Sarapuu tn 58b ja Sarapuu tn 60a maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmise ja avaliku väljapaneku teade

Harku Vallavolikogu 29.06.2020 otsusega nr 53 võeti vastu Tabasalu alevikus Sarapuu tn 58b (katastritunnus 19801:002:3510) ja Sarapuu tn 60a (katastritunnus 19801:002:3500) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt MiHo OÜ (rg-kood 11344754) tööle nr 08-2019.

Planeeritav ala, suurusega 0,93 ha, paikneb Tabasalu alevikus Tabasalu raba ääres ning hõlmab Sarapuu tn 58b ja Sarapuu tn 60a maaüksuseid piirnedes põhjast Sarapuu tn 56 (katastritunnus 19801:002:3470) elamumaaga,  Sarapuu tänav (katastritunnus 19801:001:2613) transpordimaaga, Sarapuu tn 58a (katastritunnus 19801:002:3490) elamumaaga, Sarapuu tn 58 (katastritunnus 19801:002:3480) elamumaaga ja Sarapuu tn 60 (katastritunnus 19801:002:5070) elamumaaga, idast Sarapuu tn 62a (katastritunnus 19801:002:3120) elamumaaga ja Sarapuu tn 72a (katastritunnus 19801:002:0774) maatulundusmaaga, lõunast Keila metskond 13 (katastritunnus 19801:002:0203) maatulundusmaaga ning läänest Peedusoo (katastritunnus 19801:002:0750) maatulundusmaaga.

Detailplaneeringuga moodustatakse kaks ehitusõigusega elamumaa krunti, kaks ehitusõiguseta maatulundusmaa krunti ning üks transpordimaa krunt vastavalt detailplaneeringu põhijoonisel.

Krunt pos nr 1, suuruseaga 4049 m²,  moodustatakse Sarapuu tn 58b elamumaa maaüksuse osast ja Sarapuu tn 60a elamumaa maaüksusest. Krunt pos nr 1 moodustatakse ühest ehitusõigusega, 2915 m² suurusega, elamumaa krundist pos nr 1A ning ehitusõiguseta, 1134 m² suurusega, maatulundusmaa krundist pos nr 1B. Detailplaneeringuga on kavandatud, et üks kinnistu koosneb kahest katastriüksusest. Elamumaa krundile pos nr 1A määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 440 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 10-45°.

Krunt pos nr 2, suuruseaga 4218 m²,  moodustatakse Sarapuu tn 58b elamumaa maaüksusest. Krunt pos nr 2 moodustatakse ühest ehitusõigusega, 2340 m² suurusega, elamumaa krundist pos nr 2A ning ehitusõiguseta, 1878 m² suurusega, maatulundusmaa krundist pos nr 2B. Detailplaneeringuga on kavandatud, et üks kinnistu koosneb kahest katastriüksusest. Elamumaa krundile pos nr 2A määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 350 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 10-45°.

Transpordimaa krunt pos nr 3, suurusega 560 m², kavandatakse eesmärgiga tagada tupiktänava lõppu ümberpööramise koht ning juurdepääs Tabasalu rabale.

 

Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni baasil.

 

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 30.07.2020–12.08.2020 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil https://kaart.harku.ee/DP/171129_44/avalik/.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 30.07.2020–12.08.2020  k.a.