Uudised ja teated

« Tagasi

Naage külas Vana-Madise tee 7a, Saarepõllu, Liisa ja Metsapõllu maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu algatamise teade

Harku Vallavolikogu 29.06.2020 otsusega nr 51 algatati detailplaneeringu koostamine Naage külas Vana-Madise tee 7a (katastritunnus 19801:001:2965), Saarepõllu (katastritunnus 19801:011:0031), Liisa (katastritunnus 19801:001:2966) ja Metsapõllu (katastritunnus 19801:001:3318)  maaüksustel ning lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused kavandada hajaasustuse põhimõttel neli uut elamumaa sihtotstarbega krunti ning määrata nii olemasolevale elamumaa krundile  kui moodustatavatele elamumaa kruntidele ehitusõigus üksikelamu ja seda teenindavate abihoonete püstitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsutee ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Planeeritav ala, suurusega 10,37 ha, paikneb Naage külas Vääna-Keila-Joa maantee, Naage tee ja Vana-Madise tee vahelisel alal, Naage tee ja Vana-Madise tee ristumiskohast u 200 m kaugusel lõuna suunas ja Vääna-Keila-Joa maantee ja Vana-Madise tee ristumiskohast u 1 km kaugusel mööda Vana-Madise teed põhja suunas, piirnedes põhjas Vana-Madise tee 9 (katastritunnus 19801:011:0758), Vana-Madise tee 7 (katastritunnus 19801:011:0769), Vana-Madise tee 5 (katastritunnus 19801:011:0770) ja Riikka (katastritunnus 19801:011:1732) maatulundusmaadega, põhjas ja idas Madise (katastritunnus 19801:011:0762) maatulundusmaaga, idas Sillapea (katastritunnus 19801:011:0582) ja Metsavälja (katastritunnus 19801:001:3319) maatulundusmaadega ning lõunas ja läänes Vana-Madise tee 11 (katastritunnus 19801:011:0479) maatulundusmaaga.

Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu materjalide ja otsusega saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.