Uudised ja teated

« Tagasi

Harku valla teede ja juurdepääsude teemaplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Harku Vallavolikogu 26.10.2020 otsusega nr 84 algatati Harku valla teede ja juurdepääsude teemaplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Harku Vallavolikogu 29. detsembri 2016 otsusega nr 156 algatati Harku valla teede ja juurdepääsude teemaplaneering.

Harku Vallavolikogu kehtestas 17. oktoobri 2013 otsusega nr 138 Harku valla üldplaneeringu. Kehtivas üldplaneeringus ei ole lahendatud avalikult kasutatavate teede ja radade temaatikat ning vastav küsimus on määratud lahendada eraldi teemaplaneeringuga.

Teemaplaneeringu (TP) koostamise eesmärk on Harku valla territooriumil määrata avalikult kasutatavate olemasolevate ja perspektiivsete maanteede, teede, tänavate, kergliiklusteede (jalg- ja jalgrattateed, jalgrattateed või jalgteed jmt teed), matkaradade, terviseradade, maastikusõidukiradade (alad, millel on lubatud liigelda ATV-de jt maastikusõidukitega) jmt radade, juurdepääsuteede ja juurdepääsude (sh juurdepääsud kallasradadele) asukohad. Samuti tuleb teemaplaneeringus kajastada teede rajamiseks vajalikku võimalikku sundvõõrandamistega arvestamise teemat. Tähelepanu tuleb pöörata ka valla arengukavas ettenähtud tegevuste suunamisele. Samuti täpsustada ja eemaldada mitmetitõlgendatavus üldplaneeringu seletuskirjast maanteedeäärsete alade ehitustingimuste osas ning defineerida selgelt maanteeäärsete alade ulatus ning nende osas kehtivad ehituslikud tingimused ja piirangud. Oluliseks ülesandeks on teemaplaneeringus ka vallaelanike (eriti tööl käivate inimeste) liikumisvajaduste tagamine mööda omavahel ühendatud teede ja muude liikumisradade võrgustikku. Eriti oluline on see suletud territooriumitega suvilaalade jalgsi läbitavaks muutmisel, et tagada otseteed puhkealadele, sotsiaal- haridus- ja teenindusasutusteni, randadesse ning teiste veekogude äärde jms oluliste sihtkohtade juurde. Teemaplaneeringu koostamise eesmärk on ka üldplaneeringus määratud perspektiivse trammitee kavandamise vajaduse ja võimaluse läbikaalumine koostöös Tallinna linnaga. Samuti on teemaplaneeringu ülesanne avalike parkimisalade määramine valla territooriumil ning teede ja tänavate valgustamise põhimõtete väljatöötamine.

KSH eelhindamise koostamiseks kasutati esialgset Harku valla teede ja juurdepääsude probleemkohtade kaardistust. Natura eelhindamise tulemusena selgus, et välistada ei saa eraldi või koos muude tegevustega kaasnevat olulist ebasoodsat mõju Natura 2000 võrgustiku alade kaitse-eesmärkidele. Sellisel juhul on KSH algatamine TP koostamise käigus vastavalt KeHJS § 3 lg 1 punktile 2 kohustuslik.

KeHJS § 33 lõike 6 järgi tuleb keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse üle otsustamisel enne otsuse tegemist küsida seisukohta kõigilt asjaomastelt asutustelt, keda strateegilise planeerimisdokumendi rakendamisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju tõenäoliselt puudutab. Keskkonnaamet asus oma 19.10.2020 kirjas nr 6-5/20/1458-4 seisukohale, et Harku valla teede ja juurdepääsude teemaplaneeringu KSH algatamine on põhjendatud ning vajalik.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algataja ja kehtestaja on Harku Vallavolikogu (aadress Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu, Harjumaa, harku@harku.ee), koostamise korraldajad on Harku Vallavalitsus (aadress Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu, Harjumaa, harku@harku.ee) ning koostaja on Skepast&Puhkim OÜ (registrikood 11255795, aadress Laki põik 2 12915 Tallinn, info@skpk.ee).

Algatamise otsusega on võimalik tutvuda Harku valla kodulehel või otselingil aadressil kaart.harku.ee/DP/T_teemaplaneering/avalik ja Harku Vallavalitsuses kohapeal.