Uudised ja teated

« Tagasi

Muraste külas Kaarla tee detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 69 võeti vastu Muraste külas Kaarla tee (katastritunnus 19805:003:0631) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt RUUM JA MAASTIK OÜ (rg-kood 11038715) tööle nr 06/12.

 

Planeeritav ala, suurusega u 0,44 ha, paikneb Muraste külas endise aiandusühistu Muraka territooriumil. Planeeritav ala piirneb Lee tee 57 (katastritunnus 19805:001:0002), Lee tee 45 (katastritunnus 19805:001:0004), Kaarla tee 12 (katastritunnus 19805:003:0560), Kaarla tee 10 (katastritunnus 19805:003:0550), Kaarla tee 8 (katastritunnus 19805:003:0540), Kaarla tee 6 (katastritunnus 19805:003:0530), Kaarla tee 4 (katastritunnus 19805:003:0520), Kaarla tee 2 (katastritunnus 19805:003:0510), Kaarla tee 1 (katastritunnus 19805:003:0500), Kaarla tee 3 (katastritunnus 19805:003:0003), Kaarla tee 5 (katastritunnus 19805:003:0580), Kaarla tee 7 (katastritunnus 19805:003:0570), Kaarla tee 9 (katastritunnus 19805:003:0640), Kaarla tee 11 (katastritunnus 19805:003:0590), Ohaka tee 6 (katastritunnus 19805:002:0120), Ohaka tee 8 (katastritunnus 19805:002:0110) ja Ohaka tee 12 (katastritunnus 19805:001:0350) elamumaadega ning Tulisaba tee (katastritunnus 19801:001:4446), Lee tee L1 (katastritunnus 19801:001:1832) transpordimaadega.

 

Juurdepääs planeeringualale on Lee teelt.

 

Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva elamumaa sihtotstarbega Kaarla tee katastriüksustest üks elamumaa sihtotstarbega krunt vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele suurusega 2260 m² ja kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele suurustega 2012 m² ja 129 m². Moodustatavale elamumaa krundile määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks maa pealse ehitisealuse pinnaga vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 320 m². Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 4 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 28-45°. Transpordimaa krunt suurusega 2012 m² on määratud avalikuks kasutamiseks ning võõrandatakse tasuta omavalitsusele. Transpordimaa krunt suurusega 129 m² jääb eraomandisse.

 

Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil vastavalt piirkonna vee-ettevõtja poolt väljastatud tehnilistele tingimusetele.

 

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 04.11.2021–18.11.2021 k.a.

 

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/040330_251/avalik.

 

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 04.11.2021–18.11.2021 k.a.