Uudised ja teated

« Tagasi

Harku Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse aiandusühistu Aiandusühistu Salu-I (registrikood 80044141, aadress Ääresalu tee 3, Türisalu küla, Harku vald, Harju maakond) 27.09.2022 esitatud keskkonnaloa nr T-KL/1014894 taotluse, mis on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis menetluse nr M-121155, taotlus nr T-KL/1013749-2 all.

 

Ettevõte taotleb tähtajatut keskkonnaluba vee erikasutuseks põhjavee võtmiseks rohkem kui 10 m3 ööpäevas Kesksalu tee 2, Keila-Joa alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond (katastritunnus 19809:022:1410) kinnistul paiknevast puurkaevust PRK0019813. Ettevõtte põhitegevusalaks on aiandus- ja suvilaühistute jms haldus (EMTAK 2008).

 

Aiandusühistu Salu-I vajab keskkonnaluba kavandatavaks tegevuseks tulenevalt veeseaduse § 187 punktist 2, mille kohaselt on veeluba kohustuslik, võetakse põhjavett rohkem kui 150 m3 kuus või rohkem kui 10 m3 ööpäevas.

 

Keskkonnaamet edastas Harku Vallavalitsusele aiandusühistu Lembitu keskkonnaloa taotlusmaterjalid arvamuse avaldamiseks 30.09.2022, mis on registreeritud Harku vallavalitsuse dokumendiregistris kirja nr 11-1/7383 all.

 

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis kirja nr M-121636 all https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?proceeding_id=21934&represented_id= .

 

Kuni keskkonnaloa andmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Narva mnt 7a Tallinn 15172. Keskkonnaloa väljastamise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.