Asendushooldusteenus

Asendushooldusteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

Asendushooldusteenust osutatakse pikaajalise ööpäevaringse teenusena lapsele, kelle vanem on surnud, vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eeskostja, vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud, piiratud või täielikult ära võetud või kes on vanemast eraldatud. Asendushooldusteenust võib osutada ka lühiajaliselt vanema nõusolekul perioodiliselt või ajutiselt kuni 90 päeva.

 

Asendushooldusteenust osutatakse kolmel viisil: 

  • hooldusperes;
  • perekodus;
  • asenduskodus.

 

 

 

Harku valla asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord  on leitavad: https://www.riigiteataja.ee/akt/407062018066

Täiendavat teavet teenuse kohta annavad lastekaitsespetsialistid:

 

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post
Helve Keel Lastekaitsespetsialist 600 3868 Helve.Keel@harku.ee
Angela Põder Lastekaitsespetsialist 600 3865 Angela.Poder@harku.ee
Evelin Raadik Lastekaitsespetsialist 606 1309 Evelin.Raadik@harku.ee