Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Suurupi külas Kangru tee 5 detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 14.06.2022 korraldusega nr 314 kehtestati Suurupi külas Kangru tee 5 (katastritunnus 19801:001:0420) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ (rg-kood 11220970) tööle nr HDP-03/2019.

 

Detailplaneeringuga kavandatakse Kangru tee 5 katastriüksustest kaks elamumaa sihtotstarbega krunti vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele suurustega 2000 m² ja 14036 m² ning üks transpordimaa sihtotstarbega krunt vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele suurusega 232 m². Transpordimaa krunt kavandatakse Vana-Klooga mnt laiendamiseks ning võõrandatakse tasuta kohalikule omavalitsusele. Moodustatavatele elamumaa kruntidele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 300-400 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Kahekordse hoonemahu puhul tuleb kavandada teine korrus katusekorrusena (korrus, mille pinnast suurem osa on madalam kui 2,5 m ning mille ruumidel on kaldseinad või kaldlaed). Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 28-45 kraadi.

 

Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud Vana-Klooga maanteelt, mis Vana-Klooga mnt 30 (katastritunnus 19801:001:2560) ja Lehtmaa (katastritunnus 19801:001:0492) maaüksuste osas on kohaliku omavalitsuse hooldamisel mitteavalik tee.

 

Planeeritava ala veevarustus on lahendatud olemasoleva puurkaevu baasil. Planeeringuala reovee kanaliseerimine on planeeritud lahendada kogumismahuti baasil. Peale ÜVK kohase vee- ja kanalisatsioonitrassi väljaehitamist piirkonda on maaüksuste igakordne omanik kohustatud 2 aasta jooksul vee- ja kanalisatsioonitrassi väljaehitamisest arvates liituma vee- ja kanalisatsioonitrassiga vee-ettevõtja poolt seatavatel tingimustel, sh tasuma liitumistasu liitumise hetkel kehtiva hinnakirja alusel. Pärast tsentraalse veetrassiga liitumist tuleb puurkaev lammutada.

 

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

 

Kehtiva korralduse ja planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.