Eluruumi tagamine

 

Eluruumi tagamise teenuse eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole  võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagada.
 
Sotsiaalteenusena on õigus eluruum saada isikul, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Harku vald ning kes ei ole ebapiisavate füüsiliste võimete, psüühiliste erivajaduste, sotsiaalse toimetulematuse, madala või puuduva sissetuleku ja muu vara puudumise tõttu võimeline tagama endale ja oma perekonnale eluruumi kasutamise võimalust.
 
Eluruumi taotlemisel hinnatakse isiku abivajadus.
 
Eluruumi vajava isikuga sõlmitakse eluruumi üürileping. Leping sõlmitakse tähtajaliselt. Lepingud vaadatakse üle lepingu tähtaja lõppemisel ning hinnatakse inimese edasist vajadust võimaldatud eluruumi järele. Kui selline vajadus on säilinud, pikendatakse lepingut või rakendatakse uusi, isiku ja tema perekonna toimetulekut soosivamaid meetmeid.
 
Teenuse saaja kohustub tasuma eluruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud (kütte-, veevarustuse, elektrienergia-, gaasi-, maamaksu-, hoonekindlustuse, olmejäätmete veo jm kulud).
 
 

Taotlust saab esitada

  • saata digitaalselt allkirjastatud vabas vormis taotlus e-posti aadressile harku@harku.ee
  • esitada vabas vormis taotlus paberkandjal Harku Vallavalitsuses
  • saata paberkandjal vabas vormis taotlus posti teel aadressile Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald, Harjumaa, 76901

 

Teenuse osutamisest teavitatakse isikut või tema seadusjärgset esindajat kirjalikult 10 tööpäeva jooksul peale taotluse esitamist.

 

Enne taotluse esitamist palume tutvuda

31. märtsi 2016 Harku Vallavolikogu määrusega nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord"

Sotsiaalhoolekande seadus

 

Taotlust menetleb sotsiaalhoolekandespetsialist Ene Lehiste, ene.lehiste@harku.ee, tel 5910 9040.