Eralasteaiad

Eralasteaia toetuse saamise üheks eelduseks on munitsipaallasteaia kohataotlus ARNO e-keskkonnas. Taotluse staatus on "menetlemisel", kuni kohapakkumise saamiseni v.a erandkorrad.

 

ERALASTEAIA TOETUS 

 

Toetuse suurus:

 • alates 1. augustist 2022. aastal kuni 523,2 eurot kuus. Eralasteaia toetus koosneb Harku valla poolsest toetusest ja lapsevanema poolt makstavast kohtasu määrast.

 

Tingimused toetuse saamiseks:

 • lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Harku vald ning ühtib vähemalt ühe lapsevanema, eeskostja või hooldaja elukohaga;
 • lapsevanem on esitanud Harku valla e-keskkonnas ARNO lasteaiakoha taotluse, kuid lapsele ei ole lasteaiakohta pakutud (taotlus on staatuses "menetlemisel");
 • õppeaasta lõpuni makstakse toetust tingimusel, et laps saab 3-aastaseks pärast jooksva aasta 1. oktoobrit.

 

Erandkorras toetuse maksmine:

 • Erandkorras antakse põhjendatud vajadusel toetust vallavalitsuse korralduse alusel lapse eest, kellele on pakutud lasteaiakohta munitsipaallasteasutuses ja lapsevanem on pakutud kohast loobunud, juhul kui:
 • laps vajab haridusliku erivajaduse või tervisliku seisundi tõttu eralasteasutuse teenust või;
 • pakutud lasteaiakoha kasutamine ei ole kõiki mõistlikke asjaolusid arvestades võimalik ja seega ei ole munitsipaallasteasutuse teenus kättesaadav.

 

Toetuse maksmine:

 • toetust makstakse eralasteaia teenuse osutajale, kellel on sõlmitud finantseerimisleping Harku Vallavalitsusega;
 • lapsevanemad, kelle laps(ed) käivad eralasteaias saavad kohatasumäära maksmiseks arveid Harku Vallavalitsuselt, mis on võrdne munitsipaallasteasutuses kehtestud lapsevanema poolt kaetava osa määraga. Eralapsehoid esitab lapsevanemale arve toiduraha kohta. Seega saab lapsevanem kaks arvet;
 • täisajalise koha (4-5 päeva nädalas) kasutamisel lisandub sada protsenti (100%) lapsevanema poolt kaetav kohatasu;
 • osaajalise koha (kuni 3 päeva nädalas) kasutamisel  lisandub lapsevanema poolt kaetav kohatasu 70% ulatuses;
 • lapse asumisel eralasteasutuse teenusele, makstakse finantseerimislepingu olemasolul selle lapse eest toetust proportsionaalselt teenusele asumise ajast;
 • kui eralasteasutuse hinnakirjajärgne kohatasu lapse kohta kuus on suurem, kui finantseerimislepingus olev toetuse määr, siis tasub lapsevanem ületatava osa eralasteasutuse poolt väljastatud arve alusel.

 

Toetust ei maksta lapse eest

 • kes on saanud jooksva aasta 1. oktoobriks vähemalt 3-aastaseks ja kellele on pakutud lasteaiakohta munitsipaallasteasutuses, kuid millest lapsevanem on loobunud, v.a erandkorrad.

 

Liitumine eralasteasutusega:

 • lapsevanem valib eralasteasutuse ning avaldab eralasteasutusele soovi pakutava teenusega liitumiseks;
 • eralasteasutus teeb järelpäringu Harku Vallavalitsusele toetuse saamiseks;
 • toetuse kinnituse saamise järgselt sõlmib eralasteasutus lepingu lapsevanemaga;
 • juhul kui varasemalt ei ole eralasteasutusel kehtivat lepingut Harku Vallavalitsusega ning kõik erinevad aspektid vastavad seaduses nõutavale, sõlmib Harku Vallavalitsus teenuse osutajaga lepingu;
 • eralasteasutus esitab SPOKU kaudu taotluse finantseerimislepingu sõlmimiseks.

 

Eralasteaiad, kellega Harku Vallavalitsusel on kehtiv leping:

 

ERALASTEAIAD

AADRESS

Minilasteaed Lõvimeri

Tiskrevälja 5, Tallinn

Veskimöldre Lasteaed

Instituudi tee 151, Laagri

Midrimaailma eralasteaed

Pargi 16, Tallinn
Ilmapuu Waldorflasteaed Tuulemaa 12, Tallinn
Eralasteaed Aarete saar Räga 4, Tallinn
Edu Valem Lasteaed Pallasti 41, Tallinn
AVIV Juudi Lasteaed Karu tn 16, Tallinn

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


Alus: Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

 
Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord Harku vallas