Veelgi enam eraisikuid saab KIK-ist toetust vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks

Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) saavad toetust taotleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks, reoveemahuti paigaldamiseks ning omapuhasti rajamiseks ka need eraisikud, kes elavad alla 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel. Samuti pikeneb taotluste esitamise tähtaeg üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikele.

Kes saab toetust taotleda?

Toetust saavad taotleda need isikud, kelle majapidamine asub keskkonnaministri kinnitatud reoveekogumisalal (nii üle kui ka alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikud). Seda saab kontrollida KIK-i kodulehel olevast otsingumootorist, samuti kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik. Oluline on silmas pidada, et taotlejale kuuluva kinnisasja või hoonestusõiguse ühis- või kaasomanik ei tohi olla juriidiline isik.

Milleks toetust antakse?

Seda antakse reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele ja omapuhastitele saab toetust küsida piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima viie aasta jooksul ei rajata.

Milleks toetust ei anta?

Toetust ei anta elamusiseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede rajamiseks. Samuti ei saa toetust varem tehtud tööde rahastamiseks − ehitustöödega ei tohi alustada enne otsuse kättesaamist. Ka hoonestamata kinnistule torustiku rajamiseks ning pärast 21. maid 2018 ehitatud elamutega kinnistule vee- ja kanalisatsioonitorustiku, omapuhasti või kogumismahuti rajamiseks.

Kui kaua saab toetust?

Projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp, st kaevetööde tähtaeg ei tohi olla hiljem kui 31. august 2023. Seega on kõige hilisem aeg taotlust esitada, et jääks aega ka kaevetöödeks (eeldusel, et vooru eelarve pole varem täitunud), jaanuar 2023. Vooru eelarve on 17 miljonit eurot, millest praeguseks on eelnevate rahastusotsusega kaetud u 8 miljonit eurot.

Kuidas taotleda?

  • Taotleda on võimalik nii e-toetuste keskkonnas kui ka KIK-i kodulehel avaldatud taotlusvormiga, mida on võimalik saata KIK-i e-posti (info@kik.ee) või posti teel (Narva mnt 7a, VI korrus, Tallinn). Samuti võib taotlust alates juunikuust täita KIK-i Tallinna kontoris, kuid palume sel juhul ette helistada telefonil 627 4171.
  • Taotlemisel tuleb KIK-ile koos taotlusvormiga esitada vee-ettevõtjalt küsitud liitumistingimused, mis sisaldavad liitumispunkti asukoha koordinaate ja selgitust, kas liitumisvõimalused on nii ühisveevärgi kui ka -kanalisatsiooniga.
  • Kogumismahuti või omapuhasti rajamisel tuleb taotlusele lisada vee-ettevõtja või kohaliku omavalitsuse kinnitus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumisvõimaluse puudumise kohta viie aasta perspektiivis.
  • Samuti tuleb esitada volikiri, kui toetust taotletakse volituse abil.
  • Kavandatud tegevused tuleb ellu viia kuue kuu jooksul pärast positiivse otsuse saamist.

Kust leiab lisainfot?

  • Täpsed tingimused, juhised ja korduma kippuvad küsimused leiab KIK-i kodulehelt Kik.ee.
  • Lisainfot jagab KIK-i projektikoordinaator Kadri Haamer (kadri.haamer@kik.ee, tel 627 4183).
Toetust anname Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest ja toetuse on välja töötanud keskkonnaministeerium.
 
KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS