Asendushooldusteenus

Asendushooldusteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

Asendushooldusteenust osutatakse pikaajalise ööpäevaringse teenusena lapsele, kelle vanem on surnud, vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eeskostja, vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud, piiratud või täielikult ära võetud või kes on vanemast eraldatud. Asendushooldusteenust võib osutada ka lühiajaliselt vanema nõusolekul perioodiliselt või ajutiselt kuni 90 päeva.

 

Asendushooldusteenust osutatakse kolmel viisil: 

  • hooldusperes;
  • perekodus;
  • asenduskodus.

 

Teenusele suunavad lastekaitse spetsialistid:

Angela Põder
E-post: angela.poder@harku.ee, tel 5558 3442
Helve Keel
E-post: helve.keel@harku.ee, tel 515 4807
Kaja Saat
E-post: kaja.saat@harku.ee, tel 5551 1706

 

Harku valla asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord  on leitavad: https://www.riigiteataja.ee/akt/407062018066