Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruarist kuni 3. aprillini 2023. 

 

projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2024;

 

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige vallaametnikuga.

 

Taotlus tuleb esitada vahemikus 1. veebruarist kuni 3. aprillini 2023 allkirjastatuna paberil või digitaalselt Harku Vallavalitsusse. 

 

Programmi tingimused:

 • taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine;
 • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
 • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud;
 • projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi;
 • projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2024;
 • projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot;
 • taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.
   

Veesüsteemide valdkonnas toetatakse järgmisi hooneteväliseid joogivee kättesaadavuse tagamiseks vajalikke tegevusi:

 • puur-  ja salvkaevude ehitamine ja puhastamine, kaevumajade ehitamine;
 • olemasolevatest või uutest kaevudest veetorustiku ehitamine ja selle ühendamine hoonesisese veesüsteemiga;
 • vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ning tarvikute soetamine ning paigaldamine, sealhulgas selleks vajalike elektritööde teostamine;
 • liitumine ühisveevärgiga;
 • rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine;
 • vanade puurkaevude tamponeerimine;
 • vee kvaliteedi analüüs.
   

Kanalisatsioonisüsteemide valdkonnas toetatakse järgmisi hooneteväliseid elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimise tagamiseks vajalikke tegevusi:

 • kogumiskaevude ehitamine;
 • omapuhastite, sh imbsüsteemid ja filtersüsteemid, ehitamine;
 • muude heitveepuhastusseadmete ja -süsteemide ehitamine;
 • liitumine ühiskanalisatsiooniga;
 • kanalisatsioonitorustiku ehitamine ja selle ühendamine elamusisese kanalisatsioonisüsteemiga;
 • vanade nõuetele mittevastavate hooneteväliste heitvee kanaliseerimissüsteemide ja -seadmete likvideerimine.
   

Juurdepääsuteede valdkonnas toetatakse järgmisi ohutu aastaringse liiklemise võimaldamiseks vajalikke kinnistusiseseid ja -väliseid tegevusi:

 • teepõhja ja -katte ehitamine;
 • sildade ja truupide ehitamine;
 • teeala kuivendamine.
   

Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonnas toetatakse järgmisi autonoomse elektrisüsteemi rajamiseks või täiustamiseks vajalikke tegevusi tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga:

 • päikese-, tuule-, vee- või muud taastuvenergiaallikat kasutava elektritootmisseadme paigaldamine;
 • elektrigeneraatori paigaldamine;
 • energiasalvestusseadmete paigaldamine;
 • autonoomse elektrisüsteemi ühendamine elamusisese elektrisüsteemiga.
   

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige vallaametnikuga.
 

Lisainfo on kättesaadav ka Riigi Tugiteenuste Keskus kodulehel.

 

Taotlus tuleb esitada vahemikus 1. veebruarist kuni 1. aprillini 2023 allkirjastatuna paberil või digitaalselt Harku Vallavalitsusse. 

 

Lisainfo

Nimi Ametinimetus Telefon E-post
Brigita Perm Keskkonnaspetsialist 5880 1238 Brigita.Perm@harku.ee

 

 

 

 

 

Dokumendid

 

Programmdokument (Riigi Teataja)

 

Taotlusvorm

Projekti eelarve

Lisainfo veesüsteemide valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kohta

Arvutamise abimees

Garantiikirja näidis

 

2021. aasta hajasasustuse programmi toetuse saajad

2020. aasta hajaasustuse programmi toetuse saajad

Toetuse kasutamise aruanne 2019

Toetuse kasutamise aruanne 2016