Harku valla haridusvaldkonna arengukava aastani 2024

 
Arengukava ja selle juurde kuuluvate lisadega saab tutvuda Riigi Teatajas.
 

Harku valla volikogu võttis vastu Harku valla haridusvaldkonna arengukava muudatuse

 
9. juuni 2021
 
Kolmapäeval, 9. juunil toimunud erakorralisel Harku Vallavolikogu istungil võttis volikogu vastu haridusvaldkonna arengukava muudatuse eelnõu. 
 
Muudatuse eesmärk on suurendada lasteaiakohtade pakkumise võimalust lähtuvalt lasteaiakohtade nõudluse kasvamisest ning teisalt on vaja juurde luua sõimekohti, kuna käesoleva õppeaastaga suletakse Tabasalu Lastehoid.  
 
2021/2022. õppeaastaks esitati kokku 558 lasteaiakoha taotlust Harku valla lastele vanuses 1,5-7 aastat. Kõige enam taotlusi laekus 2-aastaste laste lasteaiakohtadele (228) ning 3-aastaste laste lasteaiakohtadele (203). Harku valla senistes lasteaiarühmades vabanes lõpetajate arvelt 219 lasteaiakohta, mis tähendab, et ligikaudu 339 lapsele on vaja leida vallas lasteaiakohad. 558 lapsest 42 on vanuses 4-7 aastat, kellele pakutakse kohti valla lasteaedades üksikute vabanevate kohtade arvelt. Loodavate moodulrühmadega (Alasniidu, Rannamõisa ja Vääna-Jõesuu lasteaedades) suudab Harku vald pakkuda 2021. aastal lasteaiakohta täiendavalt 160 lapsele. 
 
 
Harku Vallavolikogu 2020. aasta 29. juuni määrusega nr 8 kinnitatud „Harku valla arengukava aastani 2024" tehakse järgmised muudatused: 
 
  
Paragrahvis 1 punktis 1 asendati lisa „Harku valla haridusvaldkonna arengukava aastani 2024" käesoleva määruse lisaga „Harku valla haridusvaldkonna arengukava aastani 2024".
Eelnõu ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda SIIN. 
 
 
 
Nimetatud lisas tehti järgmised muudatused: 
 
  
 
1) Peatükis „Alusharidus ja hoid Harku vallas" lk 19 uuendati teist lõiku, milles kajastub 2020/21. õppeaasta ülevaade.  Uuendatud on nende laste arvu, kes käivad Harku valla koolieelsetes lasteasutustes, teiste KOVide koolieelsetes lasteasutustes ning eralasteasutustes. Lisaks on tekstis välja toodud 6-rühmalise Harkujärve Lasteaia tegevuse alustamine alates 1. juunist 2020; 
 
  
 
2) Korrigeeriti peatükis „Alushariduse arenguvaade" lk 20 esimest punkti vastavalt Harku Vallavolikogu 29.04.2021 otsusele „Puisniidu tee 7 kinnistu omandamine". Vastu võetud otsuse kohaselt Alasniidu Lasteaia maja võõrandatakse seniselt omanikult ning tehakse ettepanek uueks sõnastuseks järgmiselt: võõrandada (ca 2–2,5 miljonit eurot) omanikult 6-rühmalise Alasniidu Lasteaia maja (rendileping lõppeb 2022); 
 
  
 
3) Peatükis „Alushariduse arenguvaade" lk 20 eemaldati teine punkt „avada 2020. aastal koostöös Eesti Montessori Ühinguga üks Montessori pedagoogikal põhinev rühm Merikülas" seoses Montessori rühma avamisega 2021. aasta jaanuaris Pangapealse Lasteaia koosseisus; 
 
  
 
4) Muudeti peatükis „Alushariduse arenguvaade" lk 20 kolmanda punkti sõnastust järgmiselt: „luua 2021. aastal vajaduspõhised lasteaiakohad Vääna-Jõesuus". Kehtivas arengukavas on vajaduspõhiste lasteaiakohtade loomine moodulites jaotatud kahe aasta peale. Muudetud arengukavas on tegevus sõnastatud paindlikumalt, mis annab võimaluse luua mõlemad rühmad üheaegselt. Moodulrühmade kasutusele võtmisega suureneb võimalus pakkuda lasteaiakohti täiendavalt 36 lapsele; 
 
  
 
5) Muudeti peatükis „Alushariduse arenguvaade" lk 20 neljandat punkti „laiendada vajadusel Rannamõisa Lasteaeda kahe rühma võrra 2022. aastal". Seoses lasteaiakohtade vajaduse suurenemisega laiendatakse Rannamõisa Lasteaeda 2021. aastal nelja rühma võrra, mille tulemusena suureneb kohapakkumise võimalus tulevikus 56-80 Harku valla lapsele. Muudetud arengukavas on nimetatud punktis muudetud aastaarvu vastavalt kehtivale vajadusele ning loodavate rühmade arvu ei ole enam piiritletud; 
 
  
 
6) Peatükis „Alushariduse arenguvaade" lk 20 lisati juurde täiendav tegevus „luua 2021. aastal vajaduspõhised lasteaiakohad Alasniidu Lasteaia juurde". Seoses lasteaiakohtade vajadusega on võimalus luua täiendavad lasteaiakohad Alasniidu Lasteaia juurde, kus on olemas vajalik maa-ala ning taristu lasteaiarühmade avamiseks. Alasniidu Lasteaia koosseisus avatakse 2021. aastal moodulrühmade abil neli täiendavat rühma, mille tulemusena suureneb kohapakkumise võimalus tulevikus 56-80 Harku valla lapsele; 
 
  
 
7) Peatükis „Alushariduse arenguvaade" lk 20 lisati juurde täiendav tegevus „luua 2021. aastal erirühm Harkujärve Lasteaia koosseisus". Seoses erivajadustega laste arvu kasvamisega on vaja luua võimalused neile lastele parima võimaliku hariduse saamiseks koos vajalike tugiteenusega. Erirühma koha saamise soovi on avaldanud 2021/2022. õppeaastaks ARNO e-keskkonna ja lastekaitse spetsialistidelt saadud info põhjal praeguseks hetkeks 22 last. Erirühm luuakse Harkujärve Lasteaia koosseisu ning selle tarbeks tehakse ümberkorraldusi haridusvõrgus liites Järvekalda maja Harkujärve Lasteaia alla. Järvekalda maja on logistiliselt lähemal Harkujärve Lasteaiale ning selle liitmine Harkujärve Lasteaia alla tagab ühtlasema rühmade jaotumise Alasniidu ja Harkujärve Lasteaedade vahel – 6+4 rühma Alasniidu Lasteaia ja 6+1 rühma Harkujärve Lasteaia koosseisus. Harkujärve Lasteaia Järvekalda majas on planeeritud avada 2021/22. õppeaastal tasandusrühm; 
 
  
 
8) Uuendati joonist nr 8 leheküljel 21 vastavalt muudetud peatükile „Alushariduse arenguvaade". Joonisel on lisatud Alasniidu, Harkujärve ja Rannamõisa Lasteaia juurde lisarühmad ning uuendatud Pangapealse Lasteaia rühmade arvu seoses Montessori rühma avamisega 2021. aasta jaanuaris. Jooniselt on eemaldatud Tabasalu Lastehoid tulenevalt Harku Vallavolikogu 28. jaanuari 2021 otsusest nr 1 „Harku Vallavalitsuse hallatava asutuse Tabasalu Lastehoid tegevuse lõpetamine". 
 
 
 
9) Peatükis „Alushariduse arenguvaade" lk 20 lisati juurde täiendav tegevus „alustada 2022. aastal Vääna-Jõesuu lasteaia lähteülesande ettevalmistamise ja projekteerimisega. Kuni Vääna-Jõesuu lasteaiahoone valmimiseni teenindab piirkonda kahe rühmaga moodulmaja, kus pakutakse kohta liitrühmades ligikaudu 36 lapsele.  
 
  
 
10) Peatükis „Alushariduse arenguvaade" lk 20 lisati täiendav tegevus „luua 2022. aastal vajaduspõhised lasteaiakohad Tabasallu". 2021. aastal lisanduvate rühmade arvelt suureneb valla võimekus pakkuda lasteaiakohti kuni 196 lapse võrra. Seejärel jääb ilma lasteaiakohata veel ligukaudu 140 last, kellele Harku vallal on kohustus pakkuda lasteaiakohta munitsipaallasteaias. 
 
  
 
11) Peatükis „Alushariduse arenguvaade" lk 20 lisati täiendav tegevus „alustada 2021. aastal Tabasalu Mürsiku Lasteaia projekteerimisega". Kuni Mürsiku lasteaia valmimiseni on piirkonnas lasteaiakohtade pakkumise võimekuse suurendamiseks 2022. aastal loodavad vajaduspõhised lasteaiakohad. Harku Vallavolikogu 30. jaanuari 2013 otsusega nr 10 on kehtestatud Tabasalu alevikus Uus-Ranna ja Lõuna-Ranna detailplaneering, mis näeb ette 102 uue elamuühiku lisandumist (esimesed elamud valmivad 2021 a. suvel) ning elamualade kõrvale sotsiaalmaa sihtotstarbega krundi kavandamist kuni kuue rühmaga lasteaia rajamiseks. 
 
  
 
Paragrahvis 1 punktis 2 asendati lisa „Alusharidus ja hoid Harku vallas" käesoleva määruse lisaga „Alusharidus ja hoid Harku vallas". 
 
 
 
  
 
Nimetatud lisas tehti järgnevad muudatused: 
 
  
 
1) Uuendati andmeid peatükis „Alusharidus ja lapsehoid Harku vallas". Seoses Tabasalu Lastehoiu tegevuse lõpetamisega on täpsustatud lastehoius kohtade pakkumise  võimekust; 
 
  
 
2) Uuendati andmeid Tabasalu Tibutare Lasteaia, Harku Lasteaia, Vääna Mõisakooli Lasteaia, Tabasalu Teelahkme Lasteaia ja Rannamõisa Lasteaia  alampeatükis ning välja tuua 2020/21. õppeaasta seisuga laste arvud lasteaias. Tabasalu Tibutare Lasteaias on 167 last, Harku Lasteaias 119 last, Vääna Mõisakooli Lasteaias 31 last, Tabasalu Teelahkme Lasteaias 89 last, Rannamõisa Lasteaias 130 last; 
 
  
 
3) Uuendati alapeatükki Pangapealse lasteaed ning lisada vajalik info seoses Montessori rühma avamisega. 2021. aastast on Pangapealse Lasteaed 7-rühmaline ning alusharidust pakutakse 140 lapsele. Peatükki on täiendatud lausega teise lõigu lõpus: „ Aastal 2021 avati lasteaia koosseisus Montessori rühm, mis tegutseb Meriküla Spordi- ja Õppekeskuses "; 
 
 
4) Uuendati alapeatükki Alasniidu Lasteaed seoses Harkujärve lasteaia eraldamisega Alasniidu Lasteaiast, Alates 1. juuni 2020 on Alasniidu Lasteaia töötajate koosseis 31-liikmeline ning lasteaias käib 133 last. Alasniidu lasteaed koosneb 2020/21. õppeaastal kahest õppekeskkonnast (Alasniidu maja ja Järvekalda maja); 
 
 
5) Lisati lisasse 1. Alusharidus ja hoid Harku vallas 8. alapeatükk Harkujärve Lasteaed. Alapeatükis kirjeldatakse lasteaia suurust ja tegevuse põhimõtteid; 
  
 
6) Täiendati alapeatükki „Lasteaiarühmade komplekteerimisest 2019/20. õppeaastal" ning nimetada alapeatükk ümber „Lasteaiarühmade komplekteerimisest 2019/20. ja 2020/21. õppeaastal". Peatükki on täiendatud 2020/21. õppeaastal lasteaias käivate laste arvude ja tehtud taotluste eelistuste arvudega. 
 
 
Arengukava muutmine on oluline, sest tulenevalt lasteaiakohtade nõudlusest on tarvis teha jooksvalt muudatusi, tagamaks KELS § 10 lõike 1 kohustuse täitmine. Nimetatud säte paneb kohalikele omavalitsustele kohustuse tagada teeninduspiirkonna lasteasutuses koht kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele, kelle elukoht on selle valla või linna territooriumil ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga.  
 
 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt peavad täiendavad arengukavad, milliseks on ka Harku valla haridusvõrgu arengukava olema kooskõlas valla arengukavaga. Sellest tulenevalt muudetakse ka Harku valla arengukava aastani 2037 tegevuskava (investeeringutekava) 2021-2024. Vastava eelnõu ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda SIIN.
 
 
Harku Vallavolikogu 29. detsember 2011 määruse nr 21 „Harku valla põhimäärus" § 73 lg 11 ja § 74 lg 4 nähakse ette, et valdkondliku arengukava ja valla arengukava lisaks oleva investeeringute kava muutmine toimub põhimääruses sätestatud korras ilma kahe lugemise nõudeta. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja Harku valla põhimääruse kohaselt peab arengukava olema avalikustatud koduleheküljel vähemalt kaks nädalat.