Lasteaia hoolekogu

Hoolekogu on vajalik lasteaiale kõige olulisemate otsuste tegemiseks, nagu vallavolikogu on vajalik meie vallale kõige tähtsamate otsuste langetamiseks. Hoolekogu tegutseb sooviga luua lasteaiale ja lasteaiaperele arenguks parimaid tingimusi. Hoolekogu liikmed arutavad lasteaiaelu küsimusi, otsustavad ühiselt ning  arvestavad alati üldsuse suure huviga hoolekogu tegevuse vastu. Lasteaia direktor annab kooli tegevusest ja tegevuse tulemustest aru hoolekogule. Direktor ei ole hoolekogu liige.
Hoolekogu moodustab ja koosseisu kinnitab Harku Vallavalitsus kooli direktori ettepanekul. Hoolekogu volituste kehtivus on üks aasta ning töövormiks on koosolek. Koosolek toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

Hoolekogu koosseisu kuuluvad:

  • Harku Vallavalitsuse esindaja;
  • pedagoogilise nõukogu esindaja;
  • vanemate esindajad.

Alus: Koolieelse lasteasutuse seadus: §9 Arengukava; §24Hoolekogu