Kooli hoolekogu

Hoolekogu on vajalik koolile kõige olulisemate otsuste tegemiseks, nagu vallavolikogu on vajalik meie vallale kõige tähtsamate otsuste langetamiseks. Hoolekogu tegutseb sooviga luua koolile ja kooliperele arenguks parimaid tingimusi. Hoolekogu liikmed arutavad koolielu küsimusi, otsustavad ühiselt ning  arvestavad alati üldsuse suure huviga hoolekogu tegevuse vastu.  Kooli direktor annab kooli tegevusest ja tegevuse tulemustest aru hoolekogule. Direktor ei ole hoolekogu liige.
Hoolekogu moodustab ja koosseisu kinnitab Harku Vallavalitsus kooli direktori ettepanekul. Hoolekogu liikmeid on kooli otsusel kas 7, 9 või 11. Liikmeid valitakse vastavalt Harku Vallavolikogu määrusele nr 16 Harku valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord
 
Hoolekogu koosseisu kuuluvad:
  • Harku Vallavolikogu esindaja;
  • õppenõukogu esindaja;
  • vanemate esindajad;
  • õigus esitada hoolekokku esindaja on: vilistlastel, õpilasomavalitsustel, kooli olulisemal partneril/toetajal.
 
Alus: