HARKU VALLAVALITSUSE PRIVAATSUSPOLIITIKA

 

Kuidas hoiame teie isikuandmeid?

 

Harku Vallavalitsus on kohaliku omavalitsuse asutus, kelle seadusest tulenevaks ülesandeks on korraldada oma territooriumil oluliste teenuste osutamine nagu näiteks sotsiaalhoolekannet, noorsootööd ja heakorda ning  jäätmehooldust. Lisaks lahendab vallavalitsus ka muid kohaliku elu küsimusi ning täidab riigi poolt antud ülesandeid.  Kuivõrd ülesandeid on palju, siis koguneb neid täites ka palju töödeldavaid isikuandmeid.

Siit leiate ülevaate sellest, millistel juhtudel on meil või kolmandatel isikutel võimalik Teie isikuandmetega kokku puutuda, kui pöördute meie poole. Samuti saate teada, mis eesmärgil me kogutud andmeid kasutame, kui kaua neid säilitame ning millised on Teie õigused andmete töötlemisel. Privaatsuspoliitika ei puuduta juriidiliste isikute, nende esindajate ja teiste asutuste andmete hoidmist.

Kui Teid huvitab, kuidas me Teie andmeid hoiame ning millised on Teie õigused seoses Teie andmetega, siis lugege käesolev privaatsuspoliitika läbi.

 

 1. Teie õigused  seoses Teie andmete töötlemisega

     1. 1.  Õigus tutvuda enda andmetega

 1. 1. 1. Teil on õigus tutvuda andmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud. Selleks soovitame teil esitada teabenõude, mille väljastame esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui ühe kuu jooksul. Teie kohta käivad andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas paberil või elektrooniliselt.
 2. 1. 2. Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist.
 3. 1. 3. Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võite nõuda nende kustutamist või piiramist.
 4. 1. 4. Teil on õigus esitada meie otsuste ja tegevuse peale vastuväited vaidena või pöörduda halduskohtusse.

 

 1. Selgitustaotlus, märgukiri  või teabenõue
 2. 1. Teil on võimalik esitada vallavalitsusele taotlusi, selgitustaotlusi,  märgukirju, teabenõudeid ja muid pöördumisi. Nende läbivaatamine toimub haldusmenetluse üldiste reeglite või antud pöördumise menetlemist reguleeriva eriseaduse kohaselt.
 3. 2. Kuna vallavalitsuse tegevus on avalik, peame me avaliku teabe seaduse alusel avaldama enda avalikus dokumendiregistris (https://atp.amphora.ee/harkuvv/)  kirjavahetuse andmed. Kuid sellepärast ei tasu jätta valda pöördumata. Eraisikute pöördumistel (sh taotluste esitamisel) märgime me dokumendiregistris ainult pöörduja ees- ja perekonnanime initsiaalid, mitte täisnime. Samuti ei märgi me dokumendi avalikus osas pealkirja selliselt, et selle järgi saaks pöördujat tuvastada. Lisaks on eraisikutega peetav kirjavahetus juurdepääsupiiranguga, mistõttu lisaks eelnevale ei ole taotluste ning kirjade sisu kättesaadav. Kui keegi soovib sellega tutvuda, tuleb neil esitada teabenõue, mille menetluse käigus selgitatakse välja, kas pöördumise osaline või täielik välja andmine on põhjendatud. Üldjuhul neid väljastatakse ainult asutustele või isikutele, kellel on selleks seadusega ette nähtud õigus (nt kohtueelne menetleja, kohus, politsei, prokuratuur) ja põhjendatud vajadus. Põhjendatud õigustatud huvi olemasolu tuvastame ja andmete väljastamise või sellest keeldumise otsustame iga juhtumi puhul eraldi. Kui teabenõudja taotleb teabele juurdepääsu taaskasutamise eesmärgil, siis palume sellest meile koos teabenõudega teada anda. 
 4. 3. Juriidiliste isikute pöördumised ning nendega sõlmitavad lepingud avaldatakse dokumendiregistris täielikult, juhul kui juriidiline isik ei palu dokumendile lisada juurdepääsupiirangut, avaliku teabe seaduse (AvTS) § 35 lg-s 1 toodud alustel. Seetõttu palume juriidiliste isikute esindajatel kasutada ainult enda tööalaseid kontaktandmeid.
 5. 4. Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame me 5 aastat, peale mida kuuluvad need hävitamisele.

 

 1. Kui kandideerite vallavalitsusse tööle
 2. 1. Teenistuskohtade täitmiseks korraldab konkursse vallavalitsuse personalitöö eest vastutav ametnik. Jätame endale õiguse loobuda väljakuulutatud konkursist või muuta juba väljakuulutatud konkursi tingimusi. Sellisel juhul teavitame kandidaate vallavalitsusele esitatud kontaktandmete kaudu ja avalikkust konkursiteate avaldamise kohas.
 3. 2. Kui kandideerite mõnele vallavalitsuse teenistuskohale, siis teadke, et võime  Teie kohta mõningatel juhtudel koguda täiendavat teavet avalikest allikatest. Me teavitame Teid sellest enne, juhuks kui Te ei soovi, et me seda teeksime ning soovite oma kandidatuuri tagasi võtta. Kui Te kandideerimisest ei loobu, siis on Teil hiljem õigus kogutud teabega tutvuda ning esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
 4. 3. Eeldame, et kui Te olete lisanud enda kandideerimisdokumentidesse soovitajad, siis lubate meil nendega ühendust võtta ning olete informeerinud ka soovitajaid ning nad on selleks loa andnud.
 5. 4. Teie kandideerimisdokumentidele on ligipääs ainult värbamisprotsessis osalevatele teenistujatele. Kolmandatele isikutele me neid ei avalikusta.
 6. 5. Konkursil osalenutele teatame konkursi tulemustest kirjalikult või muul kokkulepitud viisil.
 7. 6. Mittevalituks osutunud kandidaatide kandideerimisega seotud dokumente hoiame me 1 aasta.

 

 1. Jälgimisseadmestiku kasutamine Harku Vallavalitsuses kui ametiasutuses
 2. 1. Vallavalitsus kasutab ametiasutuse hoone (Kallaste 12, Tabasalu alevik, Harku vald) ja vara ning hoones ning selle ümbruses olevate isikute kaitseks videovalvesüsteemi. Süsteemis on 8 kaamerat, mis on paigaldatud hoone väliskülgedele jälgimaks hoone territooriumit ning hoone koridoridesse.  Kaameraid ei jälgita pidevalt, vaid vara kahjustamisel või isikute ja vara suhtes toime pandud korrarikkumise toimumisel kasutatakse asjaolude väljaselgitamiseks salvestist. Salvestisi säilitatakse mitte rohkem kui 60 kalendripäeva.
 3. 2. Salvestise abil kogutud andmete nõuetekohase töötlemise (kogumise, säilitamise, kustutamise ning taasesitamise) eest vastutav isik on  Harku Vallavalitsuse vallamajanduse spetsialist).

 

 1. Kodulehe külastamine  
 2. 1. Kui Te üksnes külastate võrgulehte, piirduvad Teie kohta kogutavad ja säilitatavad andmed:
 3. 1. 1. külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).
 4. 1. 2. Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga, 
 5. 1. 3. Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga), 
 6. 1. 4. Me ei seo IP-aadresse isikut tuvastava teabega ning avaldame neid üksnes isikustamata kujul. Kogume ja säilitame andmeid selle kohta, millist võrgukodu osa külastate ja kui kaua seal peatute. Neid andmeid kasutame külastusstatistika koostamiseks, et selle põhjal võrgukodu arendada ja muuta see külastajasõbralikumaks.

 

 1. Isikuandmetega seotud rikkumine
 2. 1. Kui vallavalitsuses toimub isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu inimese õigustele ja vabadustele, siis vormistame selle kohta nõutud dokumendid ning teavitame rikkumisest ka Andmekaitse Inspektsiooni. Kindlasti võtame kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt lõpetada.
 3. 2. Kui rikkumise tulemusena tekib Teie õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitame sellest ka Teid. Teavituse eesmärk on võimaldada Teil endal võtta kasutusele vajalikke ettevaatusabinõusid olukorra leevendamiseks.

 

 1. Riikliku järelevalve menetluse ja väärteomenetluse otsuste avalikustamine
 2. 1. Väärteomenetluse läbiviimist reguleerivad üksikasjalikult väärteomenetluse seadustik ja kriminaalmenetluse seadustik. Väärteoteate esitaja andmed avaldatakse teistele menetlusosalistele ulatuses, mis on menetlusseadustikes ette nähtud ning asja lahendamiseks vajalik. Väärteomenetluse seadustiku kohaselt ei loeta kaebuse/väärteoteate esitajat menetlusosaliseks.
 3. 2. Väärteomenetluses ei tagata tunnistaja anonüümsust. Menetlusalune isik ja tema esindaja saavad materjalidega tutvuda menetlusseadustikes ette nähtud korras. Väärteoteate esitaja peab materjalidega tutvumiseks esitama teabenõude, arvestades juurdepääsupiiranguid. Avaliku teabe seaduse § 28 lõike 1 punktist 14 tuleneb Vallavalitsusel kohustus avalikustada riikliku või teenistusliku järelevalve ettekirjutused või otsused nende jõustumisel.
 4. 3. Oma avalikus dokumendiregistris tähistame väärteomenetluste asjus eraisikutega peetava kirjavahetuse osas dokumendi saajat/saatjat üksnes isikustamata kujul, mitte nimega. Sellisel dokumendil on juurdepääsupiirang, mis sõltub dokumendi sisust.
 5. 4. Seadus lubab väärteomenetlusega seotud asjaolusid avalikustada üksnes erandlikel juhtudel. Samas jätame endale õiguse, kui isik viib ise menetlusalase info avalikkuse ette, anda vajadusel oma tegevuse kohta avalikkusele selgitusi.
 6. 5. Jõustunud väärteootsused registreeritakse karistusregistris. Iseenda kohta saab sealt küsida kõiki registriandmeid ja tasuta.

Harku Vallavalitsuse vallavanem kinnitas Harku Vallavalitsuse privaatsuspoliitika 15.05.2018. aastal.

 

Privaatsuspoliitika aluseks on isikuandmete kaitse üldmäärus.

 

***