Üldinfo

Tegevussuuna nimetus: KOV koostöögruppide tegevussuund

Tegevussuuna eesmärk: noorsootöö teenuste jõudmine uute noorteni ning noorte noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine

Tegevussuuna kestus:  01.01.2019 – 31.12.2020. Projekti on pikendatud 2021. a lõpuni.

Ministri käskkiri 281 „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine", väljavõte KOV tegevussuuna kirjeldusest:

Noorsootöös osalemise võimaluste laiendamiseks ja noorte kaasamise suurendamiseks toetab Eesti Noorsootöö Keskus noorsootöö teenuste osutamist noortele, nõustab omavalitsusi ja omavalitsuste koostöögruppe ning aitab neil välja töötada ja rakendada omavalitsusüleseid tegevuskavasid.

Tegevuse tulemusel paraneb piirkonna omavalitsuste ja noorsootööd korraldavate asutuste ja ühingute koostöö. Omavalitsused on võimelised suuremal määral noori, sh tõrjutusriskis noori, noorsootöösse kaasama ning omavalitsuste üleselt paremini kasutama teenuste pakkujate võimalusi.

Tegevussuunad

Alates 2016. aastast on Eesti noorsootöömaastik jagatud kolmeks etapiks, millest kaks esimest etappi on oma tegevused lõpetanud või lõpetamas ning kolmas etapp on hetkel tegutsemas. Kolmanda etapi arenguprogrammi eesmärk on omavalitsuste koostöös jõuda uute ja innovaatiliste lahendusteni noorsootööteenuste pakkumisel.

Harjumaal moodustati Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) poolt kaks piirkondlikku koostöögruppi, mis hakkasid välja töötama uusi innovaatilisi noorsootööteenuseid. Lääne-Harjumaa hakkas tööle Saue viit omavalitsust kaasav koostöögrupp ning Ida-Harjus seitset omavalitsust kaasav Harju koostöögrupp.

Harku vald koos Lääne-Harju valla, Saku valla, Kohila valla ning Saue vallaga on nimetatud ühtseks Saue valla koostöögrupiks. Meiega on liitunud veel Haapsalu linn ühe tegevuse raames. 

Tegevussuundasid on meil viis ning iga vald vastutab ühe tegevussuuna eest:

1. Kahvel ehk kaasamise tahvel - Saue vald
2. Piirkonnaülesed noorsootöötajad - Kohila vald
3. Võrgustikutöö - Saku vald
4. Infosüsteem - Harku vald
5. Mänguriiul ratastel - Saue vald, Ääsmäe Noortekeskus

Lääne-Harju vald vastutab kogu projektijuhtimise eest.
 

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" raames

Tegevused

27.09.2021
"Võrgustiku seminar"

Harjumaa viie kohaliku omavalitsuse ning Läänemaa ühe linna koostöögrupp võttis kokku kogu koostöö raamistiku ja analüüsis põhjalikult tulemusi Laulasmaal. Aitäh kõigile, kes ühel või teisel viisil nende pikkade aastate jooksul on panustanud koostöösse, mis on kokku liitnud erinevad omavalituste noorsootöötajad.

 

01.09.2021
"Informatiivne andmebaas"

Koostöögrupi raames on arendatud ühine andmebaas, kus infosüsteem koondab vajaliku info noorte vaba aja tegevuste, võimaluste kohta. On tekkinud ANDMELADU! Noorsootöös ei ole varem olnud andmeid koondatud andmebaasidesse nii, et andmeid saaks analüüsida. Andmelao kaudu saame sorteerida andmeid ning teha analüüse. 

 

24.08.2021
"Digitaalne noorsootöö"

Koolituse käigus kaardistati ning eesmärgistati noorsootöös vajalike digivahendite kasutamise vajadusi ning võimalusi.

 

09-10.08.2020
"Koolitusreis Saaremaal"

Võrgustikutöö on laienenud Saaremaale. Koos noorsootöötajatega külastasime Muhu saare, Orissaare ja Kuressaare noortekeskusi. Vahetati kogemusi erinevate noorsootöö teemat puudutavatel teemadel, mis seotud noorsootööga. Jagati infot rannanoorteka teemadel ning kaardistati mobiilse noortebussi kasutuse võimalusi.

 

02.06.2021
"Efektiivne noorsootöö"

Koolituse käigus uurisid koostöögrupi noorsootöötajad nutikaid digilahendusi, mis toetavad noorsootöö efektiivsuse kasvu.

Üheskoos õpiti kasutama digilahendusi suhtlemise hõlbustamiseks, koostöiseid rakendusi ning tutvuti digilahendustega, mis on abiks projektijuhtimisel.

 

20.05.2021
"Mobiilse noorsootöö koolitus"

Koostöögrupi noorsootöötajada kohtusid Tallinna linna mobiilse noorsootöömudeli tutvustaval koolitusel Aleksei Jefimoviga. 

 

Rääkisime mobiilse noorsootöö ajaloost, tänapäevast ning tulevikust. Mobiilne noorsootöö on ennetustöö, mille eesmärgiks on noortega usalduslike kontaktid loomine ja hoidmine ning seeläbi noorte toetamine ning motiveerimine.

 

16.03.2021
Ettekanne: "KOV koostöögruppide viie tegevussuuna ülevaade ja areng"

Kultuuri- ja noorsootööspetsialist Krista Dreger esines Harku valla volikogu haridus- ja kultuurikomisjonis ettekandega, kus oli käsitletud ülevaated ja arengud seoses KOV koostöögruppide tegevussuundadega.

 

18.12.2020
Veebiseminar: "Andmete mõistmine ja kasutamine noorsootöös"

Harku valla kultuuri- spordi- ja noorsootööspetsialist Krista Dreger esines online veebiseminaril Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsel, et tutvustada huvihariduse, huvitegevuse ja noorsootöö infosüsteemi.

Veebiseminar oli suunatud üle Eesti kõigile noortevaldkonna töötajatele, ametnikele, noorteuurijatele, poliitikakujundajatele, KOV spetsialistidele ja kõigile nootega oma töös kokkupuutuvatele spetsialistidele. 
24.11.2020 
Koolitus: "Avalik esinemine ja psühholoogilised ning füüsilise pinged - kuidas neist vabaneda?"

Koolitus toimus Saku mõisas. Koolitaja Inga Lunge pööras tähelepanu meie enda kõnetehnikale ja kui oluline on see töös noortega; kehakeelele, mida märgata teiste juures ja kuidas minu enda kehakeel saaks olla paremini sõnumiga kooskõlas. Saime teada avaliku esinemise vigadest, mida teeme. Koolituspäeva kolmanda osa moodustas loeng motivatsiooni leidmine igapäevaelus ja töös. Kogu päeva oli fookuses positiivsete ja negatiivsete sõnumite edastamine, kas siis verbaalselt või läbi keha keele. Kuidas saada kontakti sihtrühmaga, publikuga. Miks me teeme ennatlike järeldusi? Saime mitmeid näpunäiteid, millest juhinduda oma töös.

 

 

18.11.2020 
Koolitus: "Oskuslik suhtlemine töösituatsioonides, suhete juhtimine ja koostööoskused meeskonnas"


Koolitaja Elina Siilbek rääkis terve koolituspäeva vältel ikka suhtlemisest, nii töösituatsioonides kui igapäevaelus. Miks teatud arusaamatused meeskonnas juhtuvad ning kuidas neid ära hoida? Millised on peamised suhtlemisvead, mida töistes olukordades tehakse? Kas saab muuta teise inimese mõtlemist või tema suhtumist? Kuidas muuta iseenda suhtumist ja võimalikke negatiivseid emotsioone? Millised on peamised suhtlemisvead, mida töistes olukordades tehakse? Milline on kõige olulisem oskus konfliktide lahendamisel ning inimeste kaasamisel ja endaga ühele nõule saamisel? Kuidas rääkida probleemidest nii, et see teist osapoolt ei solvaks, vaid viiks tõhusa lahenduseni?

 

03.08.2020
Haridus- ja Noorteamet

Eesti Noorsootöö Keskus on alates 3. augustist liidetud Haridus- ja Noorteameti koosseisu. 
Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" raames.

 

18.05.2020 
"Noorsootöökutse omandamise koolitused"

Harku valla kultuuri-, spordi- ja noorsootööspetsialist Krista Dreger korraldas kahe kuu jooskul kõigile Harku valla noorsootöötajatele noorsootöökutse omandamise koolitsused. Koolitused toimusid veebruari ja märtsi kuus igal reedel. Aprillis ja mais toimusid noorsootöötajatel portfooliote kaitsmised Eesti Noorsootöö Keskuse komisjonides.

Tulemus:
kõik Harku valla noorsootöötajad omavad alates 2020. aastast noorsootöötaja kutset, tase 4 ning koordinaator omab 
noorsootöötaja kutset, tase 6.

 

 

23.04.2020 
"Tabasalu Muusikakool nüüd Arnos"

2019. aasta lõpust alates on tarvaraarendaja firma Piksel OÜ koostöögrupi raames arendamas viiele Eesti vallale ja ühele linnale andmebaasi, millega on kohalikul tasandil võimalus noorsootöös teha statistikat. Eesmärk on, et Arno süsteemis on

 noorsootöö analüütika moodul huvitegevuse andmete analüüsiks.


Alates aprilli kuust on Tabasalu Muusikakool Harku valla haridusteenuste haldamise süsteemis Arno. Nüüd tuleb oma laps muusikakooli ringi ja eelkooli registreerida läbi elektroonse Arno süsteemi.


05.03.2020"Mänguriiul ratastel - Muraste Koolis" 

E-SPORT: "Mänguriiul ratastel" Muraste Koolis toimus suures aatriumis, kus kõigil Muraste kandi noortel oli võimalus üksteisega mõõtu võtta erinevates arvutimängudes.

 

18.11.2019
"Mänguriiul ratastel - Harkujäve Põhikoolis"

E-SPORT: "Mänguriiul ratastel" Harkujärve kandi noortele oli põnev ning adrenaliini pakkuv, sest kõik mängud olid kaasahaarvad ning meeskonnatööd arendvad.

 

13.11.2019
"Harku Valla Teataja"

Krista Dreger´i artikkel ajalehes: Noorsootöö teenus jõuab uute moodsate lahendusteni. Loe siit


07.11.2019
"Mänguriiul ratastel - Tabasalu Ühisgümnaasiumis"

E-SPORT: "Mänguriiul ratastel" vurab kahe aasta jooksul vallast valda. Tabasalu Ühisgümnaasiumis olid viis suurt ekraani üleval, kus kogu päeva jooksul said kõik noored täiskasvanud juhendajate abil koos omaealistega mängida. Videomängude turniiril said osaleda kõik noored, nii need, kes pole enne üldse arvutimänge mänginud kui ka noored, kes on kodus end päris profiks koolitanud. Videomängude turniiriga soovime tuua noortekeskuste tegemised koolile lähemale - et noored teaksid, mida kõike „noortekates" tehakse. Ka vallavanem Erik Sandla proovis kätt koos direktor Martin Ööveli ja õpilastega osavusmängus Mario Kart ning sai nii mõnelegi noorele põnevat võistlusmomenti pakkuda. Mänguriiuli järgmine peatus on Harkujärve Põhikoolis 18. novembril 2019 ning Muraste koolis 5. märtsil 2020.

 

06.11.2019
Koolitus: "Tööõnne koolitus"

Saku valla Kiisa kultuurikeskuses said kokku kuue valla huvihariduse- ja huvitegevuse spetsialistid, noorsootöötajad, muusikakooli õpetajad, treenerid, koolide huvijuhid ja tugispetsialistid. Koolitaja Tiina Saar-Veelma koolituse eesmärk oli vaadata endasse, näha võimalusi ja ressursse enda sees ja ümber. Mõtestati lahti töö filosoofiline tähendus ja isiklik või meeskonna (töö)õnnevalem.

Meie koolitust külastas TV3 uudiste toimetus, kus Anna-Maaria Uulma uuris noorsootöötajatelt  noorte abivajajate märkamise kohta võimalusi. Kumna Kultuuriaidas tehakse teiste tööde seas igapäevaselt ka noorsootööd ning sealne noorsootöötaja Kaja Rasmann arutles teemal, et kas ongi üldse võimalik märgata mures olevat last ning millist rolli selles kõiges mängib sotsiaalmeedia. 

 

03.10.2019
Koolitus: Noorsootöötajate kutsetaotlemise seminar-koolitus

Harku, Kohila ja Saku valdade noorsootöökeskuste noorsootöötajte seminar-koolitusel Tabasalu raamatukogus tutvustas noorsootöö kutsete erinevaid võimalusi Eesti Noorsootöö Keskuse peaspetsialist Birgit Rasmussen.

 

18.09.2019
"Mänguriiul ratastel" 

Koostöögrupi viienda mooduli projekt "Mänguriiul ratastel" hakkab mööda viit valda ringi sõitma. Projektiga paneme aluse ürituste sarjale, mille raames korraldame asjatundlikke ning noortesõbralikke üritusi, kus tutvustatakse noortele erinevaid mänge ja võimalda

takse neil ka omavahel võistelda. Iga valla parimad saavad edasi võistelda lõppvoorus, kus selgub parim noor E-spordis. Võistlustulle astuvad Harku, Saue, Saku, Kohila ja Lääne-Harju noored. Mänguriiul sõidab ratastel vähemalt 3x igasse valda kuni aastani 2020.  Hiljem jääb üks ekraan koos kogu mängude komplektiga oma valla noortekeskusesse.
Harku vallas on E-spordi (ehk videomängude) võistluste avastart Noorsootöönädala I päeval, 18. novembril 2019.

 

05.09.2019
Koolitus: veebipõhine graafikakeskkond Canva

Et oma töös oskaksid noorsootöötajad kasutada 

innovaatilisi tööriistasid läbi veebipõhise graafikakeskkonna, siis kutsusime meie koostöögrupi koolitusele Eesti Noorsootööühenduste Liidust (ENL) praktiku Karin-Liis Tambaum´i, kes igapäevaselt tegeleb turundamise ja kommunikatsiooniga. Õpiti kasutama profesionaalset kujundust ja graafikat, mida vabavaraprogramm Canva võimaldab. 

Harku vallast osalesid koolitusel vallavalitsuse IT- ning 

haridus- ja kultuuriosakonna spetsialistid,  Tabasalu Ühisgümnaasiumi huvijuht ning Kumna Kultuuriaida juhataja. Antud spetsialistid oskavad omandatud teadmisi edasi anda kõigile noortele, kes soovivad teha ise plakatit vm kujundust Facebookis ja instagrammis.

 

30.05.2019
Seminar: noorteinfo arendusgrupi seminar

ENTK kutsel esindas Saue KTG esindus ühte - noorteinfo innovatsioonimudelit - Hiiumaal! Toimus Noorteinfo arendusgrupi seminar. Seminaril osalesid Eesti Noorsootöötajate Kogu, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Eesti Noorteühenduste Liit, SA Archimedese Noorteagentuur, noored noorteinfo delegaadid ja ENTK peaeksperdid.
Harku vallavalitsuse kultuuri-, spordi- ja noorsootööspetsialist Krista Dreger tegi ettekande  mudelist, mille läbi on võimalus kaardistada vallasiseselt kõiki huviringe, mida noortele pakutakse. Läbi loodava mudeli on kõigil noortel, vanematel ning ringijuhtidel näha ühest andmebaasist huviringe, millest noortel võimalus osa saada on. Andmebaas valmib 2020. aasta lõpuks.

 

27.05.2019
Koolitus: esmaabi koolitus

Viie valla noorsootööspetsialistid, kel puudus senini esmaabi koolituse tõend, siis nüüd oli kõigil võimalus see läbi väga põhjaliku koolituse omandada.

Koolituse viis läbi Tervishoiu Akadeemia.

 

07.05.2019
Koolitus: noorsootöötaja 4 ja 6 osakutse koolitus

Viie valla noorsootööspetsialistid osalesid 32 tunnisel koolitusel, kus kõigil oli võimalus noorsootöötaja tase 4 või tase 6 omandada.

Harku valla noorsootööspetsialistid osalesid kõik koolitusel.