Lapsehoiuteenuse toetus

Lapsehoiuteenuse toetust antakse lapse vanemale, eestkostjale või lapse perekonnas hooldamise lepingu alusel hooldajale arsti tõendi alusel, kui laps vajab tervisliku seisundi tõttu tavalasteaiast väiksemat kollektiivi.

Toetust antakse kuni lapse õppima asumiseni üldhariduskoolis tingimusel, et laps ei ole kantud ühegi munitsipaal- või eralasteaia nimekirja ning lapse ja taotleja rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse taotlemisele eelneva aasta 31. detsembri seisuga Harku vald.

Toetuse saamiseks tuleb esitada vormikohane taotlus, millele lisatakse lapsehoiuteenuse kasutamist ja selle eest tasumist tõendavate dokumentide koopiad (arve ja maksekorraldus). Esmakordsel taotlemisel ka arsti poolt välja antud tõend, et laps vajab tervisliku seisundi tõttu väiksemat kollektiivi.

Taotlust toetuse saamiseks on õigus esitada kahe kuu jooksul lapsehoiuteenuse eest tasumise päevast.

Toetust makstakse arve ulatuses, kuid mitte rohkem kui 200 eurot.

 

Enne taotluse esitamist palume tutvuda 31. märtsi 2016 Harku Vallavolikogu määrusega nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord".

 

Esita taotlus elektrooniliselt 

Avalduse blankett toetuse taotlemiseks 

 

Taotlust menetleb andmetöötlusspetsialist Kadri Kelgo, kadri.kelgo@harku.ee, tel 5342 1350.